Lịch Sử Công Ty

Năm 2008

Về tổ chức và phát triển nguồn lực:
  • Tiếp tục duy trì mô hình Tổng công ty và các Chi nhánh
  • Tổng số nhân viên: 368 người (tính đến hết tháng 10/2006)
Xem chi tiết