Bài 15 lịch sử 11

     

Từ năm 1918 kéo dãn suốt hai mươi năm đến chiến tranh trái đất thứ nhị nổ ra, Châu Á đã bao hàm biến gửi to to về kinh tế, thiết yếu trị, buôn bản hội. đa số điếu đó đã khiến cho cuộc tranh đấu giành độc lập ở đây cũng có thể có những bước trở nên tân tiến mới, ta tìm hiểu điều này qua phong trào cách mạng làm việc Trung Quốc, ấn Độ. Nhị nước to này sinh hoạt Châu Á với cũng chính là nội dung chính của bài bác “Phong trào biện pháp mạng ở trung quốc và Ấn Độ” lịch sử 11.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I. Phong trào cách mạng ở trung hoa (1919 - 1939)

1. Trào lưu Ngũ Tứ và sự thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Trung Quốc

a. Trào lưu Ngũ tứ

Mục tiêu đấu tranh: phòng đế quốc, phòng phong kiến.Lực lượng: học tập sinh, sinh viên, ... Công nhân.Quy mô: Bắc Kinh mở rộng 22 Tỉnh cùng 150 tp trong cả nước.Ý nghĩa:Giai cấp cho công nhân biến chuyển một lực lượng giải pháp mạng độc lập.Đánh dấu bước chuyển từ biện pháp mạng dân chủ bốn sản kiểu cũ sang phương pháp mạng dân chủ tư sản hình trạng mới.

Bạn đang xem: Bài 15 lịch sử 11

b. Sự thành lập và hoạt động Đảng cộng sản Trung Quốc

Điều kiện, sự thành lập:Phong trào yêu thương nước, trào lưu công nhân cải tiến và phát triển mạnh.Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá sâu rộng trong nhân dân, quánh biệt kẻ thống trị công nhân.

=> Đảng cộng sản Trung Quốc thành lập và hoạt động (Tháng 7/1921)

ý nghĩa: Đánh dấu bước ngoặt đặc biệt quan trọng của giải pháp mạng Trung Quốc.

2. Chiến tranh Bắc phạt (1926 - 1927) và nội chiến Quốc - cộng (1927 - 1937).

a. Cuộc chiến tranh Bắc phạt

Đảng cùng sản bắt tay hợp tác với Quốc dân Đảng nhằm tiêu diệt các tập đoàn lớn Quân phiệt ách thống trị ở Bắc Dương.Do Quốc dân Đảng chống lại nên cuộc chiến tranh ngừng vào tháng 07/1927.

Xem thêm: Hỏi:Let'S Have A Party To Celebrate Our Third Successive Win, __________?

b. Binh đao Quốc - Cộng

Diễn biến: 1927 - 1937Quân nhóm Tưởng Giới Thạch tổ chức 5 cuộc vây quét lớn vào căn cứ cách mạng của Đảng cùng sản nhưng những bị thất bại.Để bảo toàn lực lượng, mon 10/1934 Hồng Quân công nông triển khai cuộc "vạn lí ngôi trường chinh" rút khỏi địa thế căn cứ cách mạng, tiến lên phía bắc.Tháng 1/1935 Mao Trạch Đông trở thành bạn lãnh đạo Đảng cùng sản Trung Quốc.Tháng 7/1937, Nhật xâm lăng Trung Quốc, Đảng cùng sản đề nghị Quốc dân đảng đình chỉ kháng chiến đê phòng Nhật.

II. Phong trào độc lập dân tộc sinh sống ấn Độ (1918 - 1939)

a. Quy trình tiến độ 1918 – 1929

Nguyên nhân: kết quả của chiến tranh thế giới thứ nhất => xích míc xã hội căng thẳng.Phong trào hòa bình những năm 1918 – 1922:Mục tiêu: kháng Anh.Lãnh đạo: Đảng Quốc Đại đi đầu là M.Gan-di.Biện pháp: Hoà bình, không dùng bạo lực: biểu tình, kho bãi công...Lực lượng: Nông dân, công nhân, thị dân.

=>Tháng 12 năm 1925 Đảng cùng sản ấn Độ thành lập.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Chuyển Động Thẳng Đều Chọn Lọc, Có Đáp Án, Các Dạng Bài Tập Chuyển Động Thẳng Đều

b. Quy trình 1929 – 1939:

Nguyên nhân: kết quả nặng nại của béo hoảng tài chính thế giới.Phong trào chủ quyền những năm 30:Mục tiêu: chống Anh.Lãnh đạo: Đảng Quốc Đại dẫn đầu là M.Gan-di.Biện pháp: hoà bình, không sử dụng bạo lực: các chiến dịch bất hợp tácLực lượng: những lực lượng chính trị links thành chiến trường thống nhất.

* kết luận chung:

Khuynh hướng cách mạng tư sản bao gồm sự gửi biến hướng về mục tiêu dân tộc, dân chủ.Xuất hiện một xu thế mới: xu hướng Cách mạng vô sản, khuynh hướng này ngày càng có vị trí quan trọng đặc biệt trong trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở một vài nước: khi các Đảng cùng được sản thành lập.