Bài tập chương 1 toán 6

     

Lý thuyết ôn tập chương 1 – Số học 6:

1. Tập hợp: giải pháp ghi một tập hợp; xác định số phần tử của tập hợp

2. Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; những công thức về lũy thừa và thứ tự thực hiện phép tính

3. Tính chất phân tách hết của một tổng và các dấu hiệu phân tách hết mang đến 2, 3, 5, 9

4. So sánh một số ra thừa số nguyên tố

5. Biện pháp tìm ƯCLN, BCNN

Bài tập ôn chương 1 – Số học 6:

1. TẬP HỢP

Bài 1:

a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt thừa 7 bằng nhì cách.

Bạn đang xem: Bài tập chương 1 toán 6

b) Tập hợp những số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 12 bằng nhì cách.

c) Viết tập hợp M những số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá đôi mươi bằng nhì cách.

d) Viết tập hợp M những số tự nhiên lớn hơn 9, nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng nhị cách.

e) Viết tập hợp A những số tự nhiên không vượt thừa 30 bằng nhì cách.

f) Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 bằng nhị cách.

g) Viết tập hợp C những số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 cùng không vượt vượt 100 bằng nhị cách.

Bài 2: Viết Tập hợp những chữ số của những số:

a) 97542b) 29635c) 60000

Bài 3: Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số nhưng tổng của các chữ số là 4.

Bài 4: Viết tập hợp sau bằng giải pháp liệt kê các phần tử.

a) A = {x ∈ N | 10 a) 3.52 + 15.22 – 26:2

b) 53.2 – 100 : 4 + 23.5

c) 62 : 9 + 50.2 – 33.3

d) 32.5 + 23.10 – 81:3

e) 513 : 510 – 25.22

f) 20 : 22 + 59 : 58

g) 100 : 52 + 7.32

h) 84 : 4 + 39 : 37 + 50

i) 29 – <16 + 3.(51 – 49)>

j) 5.22 + 98:72

k) 311 : 39 – 147 : 72

l) 295 – (31 – 22.5)2

m) 718 : 716 +22.33

n) (519 : 517 + 3) : 7

o) 79 : 77 – 32 + 23.52

p) 1200 : 2 + 62.21 + 18

q) 59 : 57 + 70 : 14 – 20

r) 32.5 – 22.7 + 83

s) 59 : 57 + 12.3 + 70

t) 151 – 291 : 288 + 12.3

u) 238 : 236 + 51.32 – 72

v) 791 : 789 + 5.52 – 124

w) 4.15 + 28:7 – 620:618

x) (32 + 23.5) : 7

y) 1125 : 1123 – 35 : (110 + 23) – 60

z) 520 : (515.6 + 515.19)

Bài 2: Thực hiện phép tính:

a) 47 – <(45.24 – 52.12):14>

b) 50 – <(20 – 23) : 2 + 34>

c) 102 – <60 : (56 : 54 – 3.5)>

d) 50 – <(50 – 23.5):2 + 3>

e) 10 – <(82 – 48).5 + (23.10 + 8)> : 28

f) 8697 – <37 : 35 + 2(13 – 3)>

g) 2011 + 5<300 – (17 – 7)2>

h) 695 – <200 + (11 – 1)2>

i) 129 – 5<29 – (6 – 1)2>

j) 2010 – 2000 : <486 – 2(72 – 6)>

k) 2345 – 1000 : <19 – 2(21 – 18)2>

l) 128 – <68 + 8(37 – 35)2> : 4

m) 568 – 5<143 – (4 – 1)2> + 10 : 10

n) 107 – 38 + <7.32 – 24 : 6+(9 – 7)3>:15

o) 307 – <(180 – 160) : 22 + 9> : 2

p) 205 – <1200 – (42 – 2.3)3> : 40

q) 177 :<2.(42 – 9) + 32(15 – 10)>

r) <(25 – 22.3) + (32.4 + 16)>: 5

s) 125(28 + 72) – 25(32.4 + 64)

t) 500 – 5<409 – (23.3 – 21)2> + 103 : 15

III. TÌM X

Bài 1: kiếm tìm x:

a) 165 : x = 3

b) x – 71 = 129

c) 22 + x = 52

d) 2x = 102

e) x + 19 = 301

f) 93 – x = 27

Bài 2: tra cứu x:

a) 71 – (33 + x) = 26

b) (x + 73) – 26 = 76

c) 45 – (x + 9) = 6

d) 89 – (73 – x) = 20

e) (x + 7) – 25 = 13

f) 198 – (x + 4) = 120

g) 2(x- 51) = 2.23 + 20

h) 450 : (x – 19) = 50

i) 4(x – 3) = 72 – 110

j) 140 : (x – 8) = 7

k) 4(x + 41) = 400

l) 11(x – 9) = 77

m) 5(x – 9) = 350

n) 2x – 49 = 5.32

o) 200 – (2x + 6) = 43

p) 135 – 5(x + 4) = 35

q) 25 + 3(x – 8) = 106

r) 32(x + 4) – 52 = 5.22

Bài 3: search x:

a) 7x – 5 = 16

b) 156 – 2x = 82

c) 10x + 65 = 125

d) 8x + 2x = 25.22

e) 15 + 5x = 40

f) 5x + 2x = 62 – 50

g) 5x + x = 150 : 2 + 3

h) 6x + x = 511 : 59 + 31

i) 5x + 3x = 36 : 33.4 + 12

j) 4x + 2x = 68 – 219 : 216

k) 5x + x = 39 – 311:39

l) 7x – x = 521 : 519 + 3.22 – 70

m) 7x – 2x = 617: 615 + 44 : 11

n) 0 : x = 0

o) 3x = 9

p) 4x = 64

q) 2x = 16

r) 9x- 1 = 9

s) x4 = 16

t) 2x : 25 = 1

IV. TÍNH NHANH

Bài 1. Tính nhanh

a) 58.75 + 58.50 – 58.25

b) 27.39 + 27.63 – 2.27

c) 128.46 + 128.32 + 128.22

d) 66.25 + 5.66 + 66.14 + 33.66

e) 12.35 + 35.182 – 35.94

f) 35.23 + 35.41 + 64.65

g) 29.87 – 29.23 + 64.71

h) 48.19 + 48.115 + 134.52

i) 27.121 – 87.27 + 73.34

j) 125.98 – 125.46 – 52.25

k) 136.23 + 136.17 – 40.36

l) 17.93 + 116.83 + 17.23

m) 19.27 + 47.81 + 19.20

n) 87.23 + 13.93 + 70.87

Bài 2. Tính.

a. 75 + 58.50 – 58.25 h. 47 – (45.24– 52.12) : 14


b. Trăng tròn : 22– 59: 58 i. 102– 60 : (56: 54– 3.5)


c. (519: 517– 4) : 7 k. 2345 – 1000 : <19 – 2(21 – 18)2>

d. – 84 : 4 + 39: 37 l. 1205 – <1200 – (42– 2.3)3: 40

e. 295 – (31 – 22.5)2 m. 500 – 5<409 – (23.3 – 21)2> + 103 : 15

f. 1125: 1123– 35: (110+ 23) – 60. N. 967 – <8 + 2.32– 24 : 6 + (9 – 7)3>.5

g. 29 – <16 + 3.(51 – 49)>

V. TÍNH TỔNG

Bài 1: Tính tổng:

a) S1 = 1 + 2 + 3 +…+ 999

b) S2 = 10 + 12 + 14 + … + 2010

c) S3 = 21 + 23 + 25 + … + 1001

d) S4 = 24 + 25 + 26 + … + 125 + 126

e) S5 = 1 + 4 + 7 + …+79

f) S6 = 15 + 17 + 19 + 21 + … + 151 + 153 + 155

g) S7 = 15 + 25 + 35 + …+115

VI. DẤU HIỆU chia HẾT

Bài 1: trong số số: 4827; 5670; 6915; 2007.

a) Số nào phân tách hết mang lại 3 nhưng mà không phân tách hết mang đến 9?

b) Số nào chia hết đến cả 2; 3; 5 và 9?

Bài 2: trong những số: 825; 9180; 21780.

a) Số nào phân tách hết mang đến 3 cơ mà không phân chia hết mang lại 9?

b) Số nào phân tách hết mang lại cả 2; 3; 5 và 9?

Bài 3:

a) cho A = 963 + 2493 + 351 + x với x ∈ N. Tìm kiếm điều kiện của x để A chia hết mang lại 9, để A không phân chia hết mang đến 9.

b) đến B = 10 + 25 + x + 45 với x ∈ N.Tìm điều kiện của x để B phân chia hết mang lại 5, B không chia hết đến 5.

Bài 4:

a) cố gắng * bằng những chữ số nào để được số 73* phân tách hết đến cả 2 và 9.

b) vắt * bằng các chữ số nào để được số 589* phân chia hết đến cả 2 với 5.

c) thay * bằng các chữ số nào để được số 589* phân chia hết cho 3 cơ mà không phân tách hết cho 9.

d) nuốm * bằng các chữ số như thế nào để được số 589* chia hết mang lại cả 2 cùng 3.

e) vắt * bằng các chữ số làm sao để được số 792* phân chia hết cho cả 3 với 5.

f) gắng * bằng các chữ số như thế nào để được số 25*3 phân tách hết mang đến 3 cùng không phân tách hết mang đến 9.

g) cố kỉnh * bằng những chữ số như thế nào để được số 79* chia hết mang đến cả 2 và 5.

h) cầm * bằng những chữ số như thế nào để được số 12* chia hết mang đến cả 3 với 5.

i) thế * bằng các chữ số nào để được số 67* phân chia hết mang lại cả 3 cùng 5.

j) nuốm * bằng những chữ số nào để được số 277* chia hết đến cả 2 với 3.

k) gắng * bằng các chữ số làm sao để được số 5*38 chia hết mang đến 3 nhưng không phân tách hết cho 9.

l) ráng * bằng các chữ số nào để được số 548* chia hết mang lại cả 3 cùng 5.

m) nạm * bằng các chữ số làm sao để được số 787* phân tách hết đến cả 9 cùng 5.

n) nạm * bằng các chữ số nào để được số 124* chia hết mang lại 3 nhưng không phân chia hết đến 9.

o) thế * bằng các chữ số nào để được số *714 phân chia hết đến 3 nhưng không chia hết cho 9.

Bài 5: Tìm các chữ số a, b để:

a) Số 4a12b phân chia hết cho cả 2; 5 với 9.

b) Số 5a43b phân tách hết cho cả 2; 5 cùng 9.

c) Số 735a2b chia hết đến 5 &9 không chia hết đến 2.

d) Số 5a27b phân tách hết mang đến cả 2; 5 cùng 9.

e) Số 2a19b phân chia hết đến cả 2; 5 với 9.

f) Số 7a142b chia hết đến cả 2; 5 và 9.

g) Số 2a41b phân tách hết đến cả 2; 5 với 9.

h) Số 40ab phân chia hết mang lại cả 2; 3 và 5.

Bài 6: search tập hợp các số tự nhiên n vừa phân chia hết đến 2, vừa chia hết mang lại 5 và 953 15 + 8 gồm chia hết cho 9 với 2 không?

c) Tổng 102010 + 8 bao gồm chia hết mang đến 9 không?

d) Tổng 102010 + 14 có chí hết mang lại 3 với 2 không

e) Hiệu 102010 – 4 bao gồm chia hết mang lại 3 không?

Bài 10*: a) Chứng tỏ rằng ab(a + b) phân chia hết đến 2 (a;b ∈ N).

b) Chứng minh rằng ab + ba chia hết cho 11.

c) Chứng minh aaa luôn chia hết mang lại 37.

d) Chứng minh aaabbb luôn luôn chia hết mang lại 37.

e) Chứng minh ab – ba chia hết mang lại 9 với a > b

Bài 11: kiếm tìm x ∈ N, biết:

a) 35 xc) 15 x
b) x 25 cùng x

Bài 12*: a) Tổng của tía số tự nhiên liên tiếp có chia hết mang đến 3 không? b) Tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp gồm chia hết đến 4 không? c) Chứng tỏ rằng trong cha số tự nhiên liên tiếp tất cả một số phân tách hết đến 3. D) Chứng tỏ rằng trong bốn số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 4.

Bài 13.Trong các số 2540 ; 1347 ; 1638 ; 2356 ; số nào phân tách hết mang đến 2? Số nào phân tách hết đến 3? Số nào phân tách hết mang đến cả 2 với 3.

Bài 14.Điền chữ số vào dấu * để :

a) 423* chia hết mang đến 3 cùng 5.

b) 613* chia hết cho 2 và 9.

VII. ƯỚC. ƯỚC tầm thường LỚN NHẤT

Bài 1: Tìm ƯCLN của

a) 12 cùng 18

b) 12 và 10

c) 24 và 48

d) 300 cùng 280

e) 9 với 81

f) 11 với 15

g) 1 với 10

h) 150 và 84

i) 46 cùng 138

j) 32 cùng 192

k) 18 với 42

l) 28 với 48

m) 24; 36 và 60

n) 12; 15 với 10

o) 24; 16 với 8

p) 16; 32 với 112

q) 14; 82 cùng 124

r) 25; 55 và 75

s) 150; 84 và 30

t) 24; 36 cùng 160

Bài 2: Tìm ƯC trải qua tìm ƯCLN

a) 40 và 24

b) 12 với 52

c) 36 và 990

d) 54 cùng 36

e) 10, đôi mươi và 70

f) 25; 55 và 75

g) 80 cùng 144

h) 63 và 2970

i) 65 và 125

j) 9; 18 và 72

k) 24; 36 cùng 60

l) 16; 42 cùng 86

Bài 3: kiếm tìm số tự nhiên x biết:

a) 45x

b) 24x ; 36x ; 160x và x lớn nhất.

c) 15x ; 20x ; 35x và x lớn nhất.

d) 36x ; 45x ; 18x và x lớn nhất.

e) 64x ; 48x ; 88x và x lớn nhất.

f) x ∈ ƯC(54,12) và x lớn nhất.

Xem thêm: Cách Vẽ Tranh Trang Trí Hình Chữ Nhật Đẹp Nhất, Trang Trí Hình Chữ Nhật Đẹp Nhất

g) x ∈ ƯC(48,24) với x lớn nhất.

h) x ∈ Ư(20) và 08.

m) 15x ; 20x với x>4.

n) 150x; 84x ; 30x với 0

Bài 4: 1) tìm số tự nhiên x biết:

a) 6 (x – 1)

b) 5 (x + 1)

c) 12 (x +3)

d) 14 (2x)

e) 15 (2x + 1)

f) 10 (3x+1)

g) x + 16 x + 1

h) x + 11 x + 1

2) Tìm ƯCLN cùng BCNN của.

a. 24 cùng 10 b. 30 với 28 c. 150 và 84 d. 11 và 15

e. 30 và 90 f. 140 ; 210 cùng 56 g. 105 ; 84 với 30.

h. 14 ; 82 và 124 i. 24 ; 36 với 160 j. 200 ; 125 cùng 75.

Bài 5.Tìm số tự nhiên x biết.

a. 36 và 36 cùng chia hết cho x cùng x lớn nhất.

b. 60, 84, 120 cùng chia hết mang lại x và x 6

c. 91 và 26 cùng phân chia hết cho x cùng 10 8.

e. 150, 84 với 30 đều chia hết mang đến x – 1 cùng 0 a) 24 với 10

b) 9 và 24

c) 12 với 52

d) 18; 24 cùng 30

e) 14; 21 cùng 56

f) 8; 12 với 15

g) 6; 8 và 10

h) 9; 24 cùng 35

Bài 2: tìm số tự nhiên x

a) x4; x7; x8 với x nhỏ nhất

b) x2; x3; x5; x7 và x nhỏ nhất

c) x ∈ BC(9,8) cùng x nhỏ nhất

d) x ∈ BC(6,4) với 16 ≤ x ≤50.

e) x10; x15 và x

Bài 3: Số học sinh khối 6 của trường là một số tự nhiên có cha chữ số. Mỗi lúc xếp sản phẩm 18, hàng 21, sản phẩm 24 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài 4: Học sinh của một trường học lúc xếp hàng 3, mặt hàng 4, sản phẩm 7, sản phẩm 9 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh của trường, cho biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1600 đến 2000 học sinh.

Bài 5: Một tủ sách lúc xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. Mang lại biết số sách trong khoảng từ 400 đến 500 cuốn. Tím số quển sách đó.

Bài 6: Bạn Lan với Minh Thường đến thư viện đọc sách. Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần. Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện một lần. Lần đầu cả nhì bạn thuộc đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì nhị bạn lại thuộc đến thư viện

Bài 7: Có bố chồng sách: Toán, Âm nhạc, Văn. Mỗi chồng chỉ gồm một loại sách. Mỗi cuốn Toán 15 mm, Mỗi cuốn Âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn Văn dày 8 mm. Người ta xếp làm thế nào cho 3 chồng sách bằng nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách đó.

Bài 8: Bạn Huy, Hùng, Uyên đến chơi câu lạc bộ thể dục đều đặn. Huy cứ 12 ngày đến một lần; Hùng cứ 6 ngày đến một lần với uyên 8 ngày đến một lần. Hỏi sau bao thọ nữa thì 3 bạn lại gặp nhau ở câu lạc bộ làn thứ hai?

Bài 9: Số học sinh khối 6 của trường khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng, hay 18 hàng đều dư ra 9 học sinh. Hỏi số học sinh khối 6 trường đó là bao nhiêu? Biết rằng số đó lớn hơn 300 cùng nhỏ hơn 400.

Bài 10: Số học sinh lớp 6 của Quận 11 khoảng từ 4000 đến 4500 em khi xếp thành hàng 22 hoặc 24 hoặc 32 thì đều dư 4 em. Hỏi Quận 11 tất cả bao nhiêu học sinh khối 6?

Bài 11.Một đội y tế gồm 24 bác bỏ sĩ với 108 y tá. Có thể chia đội ý tế đó nhiều nhất thành từng nào tổ làm sao để cho số bác sỹ với số y tá được phân chia đều vào các tổ.

Đ/S : 12 tổ.

Bài 12.Lớp 6A gồm 18 bạn Nam cùng 24 bạn Nữ. Trong một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau cùng số bạn nữ cũng vậy. Hỏi bao gồm thể chia được nhiều nhất thành từng nào nhóm? lúc đó mỗi nhóm tất cả bao nhiêu bạn nam, từng nào bạn nữ?

Đ/S : 6 nhóm. Mỗi nhó gồm 3 nam với 4 nữ.

Bài 13.Cô Lan phụ trách đội cần phân tách số hoa quả trong đó bao gồm 80 quả cam, 48 quả quýt và 64 quả mận vào các đĩa bánh kẹo trung thu thế nào cho số quả mỗi loại trong những đĩa đều bằng nhau. Hỏi gồm thể chia thành nhiều nhất bao nhiêu đĩa? khi đó mỗi đĩa bao gồm bao nhiêu trái mỗi loại?

Đ/S : 16 đĩa. Mỗi đĩa tất cả 5 cam.=, 3 quýt và 4 mận.

Bài 14.Bạn Lan với Minh thường đến thư viện đọc sách. Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần. Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện một lần. Lần đầu cả nhị bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau không nhiều nhất từng nào ngày nhì bạn lại cùng đên thư viện.

Đ/S : 40 ngày.

Bài 15.Có ba chồng sách : Toán, âm nhạc, Văn. Mỗi chồng chỉ bao gồm một loại sách. Mỗi cuốn toán dày 15mm. Mỗi cuốn âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn văn dày 8mm. Người ta xếp làm thế nào để cho ba chồng sách bằng nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của tía chồng sách đó.

Đ/S : 120mm = 1,2m.

Bài 16.Một lớp học gồm 28 nam cùng 24 nữ.Có từng nào cách phân tách đều học sinh thành các tổ với số tổ nhiều hơn 1 làm thế nào cho số nam trong các tổ bằng nhau cùng số nữ trong các tổ bằng nhau? bí quyết chia như thế nào để mỗi tổ bao gồm số hoc sinh không nhiều nhất.

Đ/S : 4 cách.

Bài 17.Giáo viên chủ nhiệm muốn phân tách 240 cây bút bi, 210 bút chì và 180 quyển vở thành một số phần thưởng như nhau mang lại học sinh. Hỏi tất cả thể phân tách được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng. Mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi, bao nhiêu bút chi và bao nhiêu quyển vở.

Đ/S : 30 phần thưởng. Mỗi phần thưởng có : 8 bút bi, 7 bút chỉ cùng 6 quyển vở.

Bài 18.Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm kích thước 75cm cùng 105cm. Người ta muốn cắt tấm bìa thành những mảnh hình vuông vắn có kích thước bằng nhau làm thế nào để cho tấm bìa được cắt hết ko thừa mảnh vụn. Tính độ lâu năm lớn nhất của hình vuông.

Đ/S: 15 cm.

Bài 19.Học sinh của một trường lúc xếp thành hàng 3, mặt hàng 4, mặt hàng 7 với hàng 9 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh của trường, mang đến biết số học sinh vào khoảng từ 1600 đến 2000 bạn.

Đ/S : 1764 học sinh.

Bài 20.Một tủ sách khi xếp thành từng bỏ 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. Mang đến biết số sách vào khoảng từ 400 đến 500 cuốn. Tra cứu số quyển sách đó.

Đ/S : 480 cuốn.

Bài 21.Số học sinh khối 6 của trường khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng hay 18 mặt hàng đều dư ra 9 học sinh. Hỏi số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu? Biết rằng số học sinh đó lớn hơn 300 cùng nhỏ hơn 400.

Đ/S : 369 học sinh.

Bài 22.Một trường tổ chức mang lại khoảng từ 600 đến 800 học sinh đi tham quan du lịch bằng ô tô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp 40 người tuyệt 45 người vào một xe thì đều không dư.

Đ/S : 720 học sinh.

Bài 23.

Xem thêm: Lý Thuyết Địa Lí 8 Bài 36: Đặc Điểm Đất Việt Nam Soạn Địa 8 Trang 129

Học sinh lớp 6C khi xếp thành mặt hàng 2, sản phẩm 3, hàng 4, mặt hàng 8 đều thừa 1 người. Biết số học sinh lớp đó vào khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.