BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO CÓ ĐÁP ÁN

     

Thì hiện tại tại tiếp tục là một trong những thì cơ phiên bản và thông dụng độc nhất vô nhị trong ngữ pháp tiếng Anh. Mặc dù nhiên có rất nhiều bạn dù đã làm được học qua về cấu tạo và cách sử dụng của loại thì này tuy thế vẫn chưa làm được bài tập thì lúc này tiếp diễn. Phát âm được trở ngại đó,hoanggiaphat.vnđã tổng hợp đầy đủ kiến thức dưới bài viết này. Thuộc theo dõi các bạn nhé!


1. Tóm tắt lý thuyết về thì hiện tại tại tiếp diễn (Present Continuous Tense)

1.1. Cách áp dụng thì bây giờ tiếp diễn

Diễn tả một hành vi đang ra mắt tại thời điểm nói.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao có đáp án

Ví dụ: I am watching TV now. (Tôi đang xem tivi bây giờ.)

Diễn tả một hành động nói chung đang ra mắt và chưa kết thúc, cơ mà không tốt nhất thiết phải thực sự diễn ra ngay thời gian nói.

Ví dụ: Anna is finding a job. (Anna sẽ tìm tìm một công việc.)

Diễn tả một hành động chắc chắn sẽ xảy ra sau đây gần.

Ví Dụ: He is going khổng lồ Ha Noi tomorrow. (Anh ấy đang tới hà nội thủ đô vào ngày mai.)


*
*
*
Bài tập thì hiện tại tiếp nối – bài bác tập 2

Hội thoại 2

A: Hi, Nicola. How ……… ? (your new job /go)

B: Not bad. Lt wasn’t so good at first, but ……… better now. (it/ get)

A: What about Daniel? Is he OK?

B: Yes, but ……… his work right now. (he/ not/ enjoy).

He’s been in the same job for a long time và ……… to lớn get bored with it. (he/ begin)

Bài tập 3: chọn dạng cồn từ đúng (I’m doing) hoặc (I’m not doing)Please don’t make so much noise …… (I/ try) to lớn work.Let’s go out now ……. (it/ rain) any more.You can turn off t he radio ………………….. (I/ listen) khổng lồ it.Kate phoned me last night. She’s on holiday in France ……………. (she/ have) a great t ime và doesn’t want to come back.I want to chiến bại weight, so t his week …………. (I/ eat) lunch.Andrew has just started evening classes ……………… (he/ learn) JapanesePaul & Sally have had an argument ……………….. (they/ speak) to lớn each other.……………. (I/get) tired. I need a rest.Tim ……………………. (work) today. He’s taken the day off.…… (I/ look) for Sophie. Bởi vì you know where she is?Bài tập 4: hoàn thành các câu áp dụng động từ bỏ sau

start – get – increase – change – rise

The population of the world ……very fast.The world ………. ………………………………………….. Things never stay the same.The situation is already bad và it ……………………. Worse.The cost of living ………………………… . Every year things are more expensive.The weather ………… to lớn improve. The rain has stopped, & the wind isn’t as strong.Bài tập 5: hoàn thành câuI/ wash/ my hair. => ………………………………………………………………………………………..It/ snow. => …………………………………………………………………………………………They/ sit/ on the bench. => ………………………………………………………………………………..It/ rain/ very hard. => ………………………………………………………………………………….She/ learn/ English. => ……………………………………………………………………………………..He/ listen/ to lớn the radio. => ……………………………………………………………………………………..We/ smoke/ in the class. => ………………………………………………………………………………..I/ read/ a newspaper. . => ………………………………………………………………………………..You/ watch/ T.V? => ………………………………………………………………………………..What/ you/ do? => ………………………………………………………………………………..What/ Sam & Anne/ do? => ………………………………………………………………………………..It/ rain/ ? => ………………………………………………………………………………..That clock/ work? => ………………………………………………………………………………..You/ write/ a letter. => ………………………………………………………………………………..Why/ you/ run ?=> ………………………………………………………………………………..Bài tập 6: Chọn câu trả lời đúng

1. Have you got an umbrella? It ……………………… to rain.

a. Is starting b. Are starting c. Am starting d. Start

2. You ……………….. A lot of noise. Can you be quieter? I …………… lớn concentrate.

a. Is makeing/am trying b. Are makeing/ am trying

c. Are making/ am trying d. Is making/ am trying

3. Why are all these people here? What ……………………. ?

a. Am happening b. Are happening c. Is happening d. Is happening

4. Your English …………….. . How bởi you learn?

a. Is improving b. Areimproving c. Improve d. Improving

5. Please don’t make so much noise. I ………………… to work.

a. Is trying b. Are trying c. Trying d. Am trying

6. Let’s go out now. It ………………. Any more.

a. Am raining b. Is raining c. Are raining d. Raining

7. You can turn off the radio. I …………. To it.

a. Are not listening b. Isn’t listening c. Am not listening d. Don’t listening

8. Kate phoned me last night. She is on holiday in France. She …… a great time and doesn’t want to lớn come back.

a. Is haveing b. Are having c. Am having d. Is having

9. I want to chiến bại weight, so this week I ……………. Lunch.

a. Am not eating b. Isn’t eating c. Aren’t eating d. Amn’t eating

10. Andrew has just started evening classes. He …………….. German.

a. Are learning b. Is learning c. Am learning d. Learning

11. The workers …………………………..a new house right now.

a. Are building b. Am building c. Is building d. Build

12. Tom ……………………….. Two poems at the moment?

a. Are writing b. Are writeing c.is writeing d. Is writing

13. The chief engineer ……………………………… all the workers of the plant now.

a. Is instructing b. Are instructing c. Instructs d. Instruct

14. He …………………….. His pictures at the moment.

Xem thêm: Tả Một Người Thân Trong Gia Đình Em Lớp 5 Hay Nhất, Top 177 Bài Văn Tả Người Thân Lớp 5

a. Isn’t paint b. Isn’t painting c. Aren’t painting d. Don’t painting

15. We ………………………….the herbs in the garden at present.

a. Don’t plant b. Doesn’t plant c. Isn’t planting d. Aren’t planting

16. They …………………… the artificial flowers of silk now?

a. Are………. Makeing b. Are……… making c. Is……….. Makeing d. Is ……….. Making

17. Your father ………………………….your motorbike at the moment.

a. Is repairing b. Are repairing c. Don’t repair d. Doesn’t repair

18. Look! The man ……………………. The children lớn the cinema.

a. Is takeing b. Are taking c. Is taking d. Are takeing

19. Listen! The teacher …………………..a new lesson to lớn us.

a. Is explaining b. Are explaining c. Explain d. Explains

20. They ………… …….. Tomorrow.

a. Are coming b. Is coming c. Coming d. Comes

Bài tập 7: chọn dạng trường đoản cú đúngHe …… an email now.

a) is writing/ b) is writing

Marry …… in the bed at the moment.

a) lying/ b) is lying

I ….. In Paris this week.

a) am staying/ b) stay

John ….. This month.

a) working/ b) is working

My sister và mom …… now.

a) is cooking/ b) are cooking

Oh, no! Look! She is crazy!

a) What is she wearing?/ b) What is she wearing?

Don’t turn off the laptop.

a) I am working./ b) I’m not working.

I can hear Peter.

Xem thêm: Nêu Điều Kiện Bắn Súng Tiểu Liên Ak Bài 1 Súng Tiểu Liên Ak, Nêu Điều Kiện Ngắm Bắn Bài 1 Súng Tiểu Liên Ak

a) He is coming./ b) He isn’t coming.

Bài tập 8: bài tập chấm dứt câu có áp dụng thì lúc này tiếp diễnIt’s 10 o’clock & I …………………………… a book. (read)Where is Peter ? – He ………………………… his car. (mend)My brother is not here. He ……………………………. The shopping. (do)Please, stop! You ……………………….. So loudly! (sing)Look.She …………………………………………….. Us. (watch)We ………………………………… in London this week. (stay)Bài tập 9: bài tập viết lại câu áp dụng thì hiện tại tiếp diễnI/ in Hastings/ learn English/ this winterin the street/ Tam and Trung/ play/ at the momentdecorate/ she/ in Thu Duc/ these days/ her flat