Bài tập ôn tập chương 1 đại số toán 8

     
Bạn đang xem tư liệu "Đề cưng cửng ôn tập chương 1 Đại số 8", để sở hữu tài liệu cội về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Bạn đang xem: Bài tập ôn tập chương 1 đại số toán 8


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 8I. Trắc nghiệmBài 1:1. Cực hiếm của biểu thức A=xx-1-y1-x trên x = 57,5 với y = 42.5 là:A. 1485B. 5650C. 5102,5D. Công dụng khác (ghi rõ)2. Cực hiếm biểu thức 4x2-y2 tại x = 1002; y = 2005 là:A. 1B. -1C. 4009D. -40093. Quý hiếm của biểu thức A=x3-3x2y+3xy2-y3 với x=-12;y=-32 A. -8B. 1C. 8D. 4Bài 2:1. Tích của đa thức x-2 với đa thức 3x-x2 là:A. -2x3-x2+6xB. -2x3+7x2-6xC. -2x3-7x2-6xD. -2x3+x2-6x2. Kết quả phép nhân: xy.3x-4xy+12x2 là:A. 3xy2-4x2y2+12x3yB. 3x2y+4x2y2-12x3yC. 3x2y-3x2y2-12x3yD. 3x2y-4x2y2+12x3yBài 3:1. Đẳng thức làm sao đúng trong các đẳng thức sau:A. 6x5y3:-12x2y2=-3x3yB. 15x3y2z:12x2y2z2=25xC. X-36:3-x3=x-33D. X-36:3-x4=3-x2 2. . Đẳng thức nào đúng trong những đẳng thức sau:A. X+1x2+x+1=x3+1B.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Quốc Hồn Quốc Túy Là Gì, Quốc Hồn Quốc TuýXem thêm: Cách Vẽ Con Bạch Tuộc Đơn Giản, Ghim Trên Vẽ Con Vật Cute

3x-23x+2=3x2-4C. 16x2+8x+1=4x+12D. X3+3x2+3x-1=x+13Bài 4: 1. Đa thức 2x3-3x2-2x+3 chia hết cho đa thức nào dưới đây: A. X-1B. X+1C. 2x-3D. 2x+32. Đa thức 20x3y2+10x2y4+25xy3 phân tách hết cho những đơn thức nào?A. 4xy2B. -5x3yC. 5x4yD. -10x2y23. Đơn thức -8x3y2z3t2 phân chia hết cho đơn thức nào?A. -2x3y3z3t2B. -23x3yz2tC. -4x4y2ztD. 23x3y2z2t34. Để phép phân tách 3xny2:2x3y triển khai được thì n nên thỏa mãn:A. N=3B. N≥3C. N≤3D. N∈NBài 5:1. Để biểu thức 9x2-30x+a là bình phương của một hiệu thì cực hiếm của a là? A. 9B.16C. 25D. 362. Yêu cầu thêm vào 4x2-4xy biểu thức nào bên dưới đay để được một bình phương đủA. 4y2B. Y2C. 1D. 4II. Tự luậnBài 1: làm tính nhâna) 3-2x+4x21+x-2x2b) x+4x2-4x+16c) a2+ax+x2a2-ax+x2a-xd) x3+2x2y-5xy2-3y35x-4Bài 2: Rút gọn biểu thức:a) 2x-1212x+3-133x-322b) x-2x2-5x+1+xx2+11c) 22x+52-34x+11-4xd) 2x+12-2x+16-2x+3-x2 e) x-13-x-1x2-x+1-3x+11-3x f) x2-3x+9x+3-x-23-322x-12x+1 g) 2x-13-2x-14x2+2x+1+12x2 bài xích 3: chứng tỏ các biểu thức sau không phụ thuộc vào vào biến3x-3x+3+x2+1x-3-x-1x2+x+1-xx+1x2-x+1+6x+12+6x-12-21+6x6x-1-x3x-13-x+13+6x-1x+11-x+y2+21-x+yx-y+x-y2x+y+z2+x-y2+x-z2-3x2+y2+z2Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x2x-1+161-x f) 8x2+10x-3b) x2-y2-4x+4g) x2-7xy+10y2c) x3-4x2+4x-1h) 4x4+4x2y2-8y4d) 4x2y2-x2+y2-z22i) 12x2y-18xy2-30y3e) x2-x-12 k) x2-y2+10x-6y+16Bài 5: tìm kiếm x biết:a) 52x+3x+2-25x-4x-1=-27b) 3x3-48x=0c) 2x+5-x2-5x=0d) 5x3-3x2+3x-9=0e) x3-9=6x2+18f) x3+3x2=2xg) x+12-x+x-22+x2-4=0h) 9x2+12x+4=3-x2i) 92x+72-4x+32=0Bài 6: Tính cấp tốc giá trị các biểu thứcx3+6x2+12x+108 tại x = 8x2-8x+17 trên x = 104.x2-y2 tại x = 87; y = 13.x+2y2-2x+2yx+2y+x+y2 trên x = 2; y = 300Bài 7: triển khai phép chia: a) x3-7x+6:x+3 b) 2x3-26x-24:x2+4x+3 c) 3x4-2x3-2x2+4x-8:x2-2 d) 4x4+3x2+5x+6:x2+x+1 bài xích 8: tìm x nguyên để giá trị f(x) chia hết mang đến giá trị g(x) biết: a) fx=2x2-x+2 ; gx=x+1 b) fx=3x2-4x+6 ; gx=3x-1 c) fx=-2x3-7x2-5x+5 ; gx=x+2 d) fx=x3-3x2-4x+3; gx=x+1 e) fx=2x3-x2-2x+6 ; gx=2x-1Bài 9: xác định a sao để cho a) 5x3+4x2-6x-a chia hết đến 5x-1. B) x3+x2-x+a chia hết mang đến x+12. C) 2x3-5x2+x+a phân tách hết mang đến x2-3x+2.Bài 10: với tất cả giá trị của x, hãy xác minh a, b sao cho: a) 2x3+5x2+ax+3 chia hết cho 2x2-x+1 b) 5x3+4x2-6x-a chia hết đến x-12. C) 5x3+4x2-6x-a chia hết cho x2-x+1 d) 5x3+4x2-6x-a phân tách hết mang đến x2-3x+4Bài 11: tra cứu GTLN (GTNN) của những biểu thức sau: a) A=x2-2x-1 b) B=4x2+3x+5 c) C=x4-7x2+4x+11 d) D=xx-3x+1x+4+5 e) E= x-1x+5x2+4x+5 f) F=x2-4xy+5y2+5y+1 g) G=x2+y2+xy-2x+2y-999Bài 12: tra cứu GTNN (GTLN) của các biểu thức sau: a) A=2x-x2-4 b) B=-x2-3x c) C=-x4+x2-2x+11 d) D=1-xx+2x+3x+6+45 e) E=-4x2-5y2+8xy-6y-2001