BÀI TẬP PASCAL LỚP 8 NÂNG CAO

     
các chuyên đề các dạng bài tập chất hóa học 12 từ bỏ cơ bạn dạng đến nâng cấp có lời giải cụ thể 402 226 2
thắc mắc tự luận ôn tập tổng thích hợp phần 1 trình làng chung về nhân loại sống Sinh học 10 cải thiện có lời giải chi tiết - Trường thpt Vĩnh Linh
câu hỏi tự luận ôn tập tổng thích hợp phần 1 reviews chung về thế giới sống Sinh học tập 10 nâng cao có lời giải chi tiết - Trường thpt Vĩnh Linh 7 70 0
1 mang lại số thoải mái và tự nhiên N số tự nhiên và thoải mái k Tính chữ số trang bị k biểu diễn thập phân số N (Ví dụ đến N=23456 k=1 ta tất cả đáp số 6, k=4 ta tất cả đáp số 3) Uses CRT; Var N: longint; i, k, d: byte; Begin CLRSCR; Write("Nhập số N:"); Readln(N); Writeln("Nhập số K1 phan tu"); Readln; END mang đến xâu cam kết tự S Viết lịch trình tính xem S bao gồm chữ tiếng Anh (không sáng tỏ chữ in hoa xuất xắc thường) lấy một ví dụ với S "Ha thanh" ta gồm đáp số Var S: string; i, j, dem: integer; Begin write("Cho xâu ký tự S: "); Readln(S); i:=2; dem:=1 While (i1 then begin i:=1; repeat j:=i+1; repeat trung:=false; if b=b then trung:= true; if trung then begin if jm); inc(i); until i>m; end; if m>0 then for k:=1 to m write(b:4); readln; kết thúc 10 cho trước xâu cam kết tự vào xâu có đan xen ký tự số ký kết tự không số Ví dụ: dgghhg456cghh086chgh1fdfgdfg76cgf Viết chương trình bóc phần "số" xâu chuyển mảng số nguyên Trong ví dụ như mảng số bao gồm phần tử bao gồm 456, 86, 76 USES crt; CONST so: phối of char = <"0","1","2","3","4","5","6","7","8","9">; VAR a: array<1 100> of integer; st,b: string; l,i,n: byte; c: integer; BEGIN clrscr; writeln("Chuong trinh xu li xau teo so :"); write("Nhap mot xau teo so : ");readln(st); l:=length(st); i:=1; n:=0; repeat if (st in so) then begin b:= ""; repeat b:=b+st; inc(i); until (not(st in so))or(i>l); inc(n); val(b,a,c); end; inc(i); until i>l; 10 If (c="#")and(sa>0) then Dec(sa) Else If c"#" then begin Inc(sa); a:=c; end; end; Readln(f); end; Close(f); End; Procedure Viet; Var i: integer; Begin Assign(g,gn); Rewrite(g); For i:=1 khổng lồ sa begin Write(g,a); If i thủ thuật 60=0 then Writeln(g); end; Readln; Close(g); End; BEGIN ClrScr; Doc; Viet; END cho văn đựng text file chúng ta viết lịch trình liệt kê chữ có mặt văn lần theo sản phẩm công nghệ tự bảng chữ Chuong trinh chay voi file inp nho hon 55000 byte} Program P120802; Liet ke chu cai teo file dung mot lan theo thu tu Uses Crt; Const MN = 255; fn = "P120802.inp"; gn = "P120802.out"; Type mang1 = array <0 255> of integer; Var a : mang1; f,g: text; Procedure Doc; Var c: char; Begin Assign(f,fn); Reset(f); FillChar(a,SizeOf(a),0); While not Eof(f) begin While not Eoln(f) begin Read(f,c); c:=UpCase(c); Inc(a); end; Readln(f); end; Close(f); 99 End; Procedure Viet; Var i: integer; Begin Assign(g,gn); Rewrite(g); For i:=0 lớn 255 If chr(i) in <"a" "z","A" "Z"> then If a=1 then Writeln(g,chr(i)); Close(g); End; BEGIN Clrscr; Doc; Viet; END cho văn đựng text file chúng ta viết lịch trình tính tỉ lệ chữ xuất hiện văn theo thiết bị tự bảng chữ Chuong trinh chay voi file inp nho hon 55000 byte tile : phân tách cho tong so chu cai} Program P120803; Uses Crt; Const MN = 255; fn = "P120803.inp"; gn = "P120803.out"; Type mang1 = array <0 255> of integer; Var a : mang1; f,g: text; Procedure Doc; Var c: char; Begin Assign(f,fn); Reset(f); FillChar(a,SizeOf(a),0); While not Eof(f) begin While not Eoln(f) begin Read(f,c); c:=UpCase(c); Inc(a); end; Readln(f); end; Close(f); End; Procedure Viet; Var i,tong: integer; Begin Assign(g,gn); Rewrite(g); Tong:=0; For i:=0 to 255 If chr(i) in <"a" "z","A" "Z"> then Tong:=Tong+a; 100 For i:=0 to lớn 255 If chr(i) in <"a" "z","A" "Z"> then If a0 then Writeln(g,chr(i),": ",a/Tong*100:4:4," %"); Close(g); End; BEGIN Clrscr; Doc; Viet; END đến văn chứa text file chúng ta viết lịch trình tính tỉ lệ thành phần từ xuất hiện văn theo sản phẩm công nghệ tự bảng chữ chuong trinh chay voi du lieu khong qua lon } Program P120804; Ti le cac tu co van ban theo thu tu chu cai Uses Crt; Const Mn = 1000; fn = "P120804.inp"; gn = "P120804.out"; Type mang1s = array <1 MN> of string<16>; mang1i = array <1 MN> of integer; Var chu : mang1s; sl : mang1i; s,tu : string; p,tong,sst: integer; f,g : text; Procedure Init; Begin Tong:=0; End; Function Contu: boolean; Begin tu:=""; contu:=false; If not (s<1> in <"a" "z","A" "Z">) then Repeat Delete(s,1,1); Until (s="")or(s<1> in <"a" "z","A" "Z">); If s"" then begin contu:=true; While (s"")and(s<1> in <"a" "z","A" "Z">) begin tu:=tu+UpCase(s<1>); Delete(s,1,1); end; end; End; Function Giong: boolean; Var i: integer; Begin Giong:=true; 101 For i:=1 khổng lồ sst If chu=tu then begin Inc(sl); exit; end; Giong:=false; End; Function Nhohon: boolean; Var i,t: integer; Begin If length(chu

)>length(chu) then t:=length(chu) Else t:=length(chu

); For i:=1 to lớn t If Ord(chu)Ord(chu) then begin Nhohon:=false; exit; end; If length(chu

)=t then nhohon:=true Else nhohon:=false; End; Procedure Nap; Begin Inc(sst); chu:=tu; sl:=1; p:=sst; While (p>1)and Nhohon begin chu

:=chu; sl

:=sl; Dec(p); chu

:=tu; sl