BÀI TẬP PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

     
*

*

Lý thuyết Hóa 11 bài 4. Làm phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li

*

I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAOĐỔI ION trong DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1.Phản ứng tạo thành thành chất kết tủa

- Thí nghiệm:

*

 - Giải thích: Na2SO4 và BaCl2 đều dễ tan với phân li bạo phổi trong nước:

*

Trong số tứ ion được phân li ra chỉ có các ion

*
phối hợp được với nhau tạo nên thành hóa học kết tủa là BaSO4 (hình trên), nên thực tế phản ứng trong hỗn hợp là:

*

Phương trình (2) được điện thoại tư vấn là phương trình ion rút gọn của bội phản ứng (1).

Bạn đang xem: Bài tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Phương trình ion rút gọn đến biết bản chất của làm phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

2.Phản ứng chế tạo thành chất điện li yếu

a) bội phản ứng tạo nên thành nước

- Thí nghiệm:

*

Phản ứng như sau:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

- Giải thích: NaOH cùng HCl đa số dễ tan và phân li to gan trong nước:

*

Các ion OH−trong dung dịch làm cho phenolphtalein chuyển sang màu hồng. Khi đến dung dịch HCl vào, các ion H+ của HCl vẫn phản ứng với những ion OH− của NaOH sản xuất thành chất điện li hết sức yếu là H2O. Phương trình ion rút gọn:

*

Khi màu của hỗn hợp trong ly mất, chính là lúc những ion H+ của HCl đang phản ứng không còn với các ion OH− của NaOH.

Phản ứng giữa hỗn hợp axit với hiđroxit gồm tính bazơ rất đơn giản xảy ra vày tạo thành hóa học điện li hết sức yếu là H2O. Mg(OH)2 ít tung trong nước, nhưng dễ dàng tan trong dung dịch axit mạnh:

*

b)Phản ứng sinh sản thành axit yếu

- Thí nghiệm: Nhỏ hỗn hợp HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch CH3COONa , axit yếu CH3COOH sẽ tạo nên thành:

*

- Giải thích: HCl và CH3COONa là các chất dễ dàng tan với phân li mạnh:

*

Trong dung dịch, những ion H+ sẽ kết hợp với các ion CH3COO- chế tạo thành hóa học điện li yếu là CH3COOH (mùi giấm). Phương trình ion rút gọn:

*

3. Phản ứng chế tạo ra thành hóa học khí

Thí nghiệm:

*

Phương trình ion rút gọn:

*

Phản ứng thân muối cacbonat cùng dung dịch axit rất dễ xảy ra bởi vì vừa chế tạo ra thành chất điện li vô cùng yếu là H2O, vừa tạo thành chất khí CO2 tách khỏi môi trường thiên nhiên phản ứng. Chẳng hạn, những muối cacbonat ít tan vào nước dẫu vậy tan dễ dàng trong những dung dịch axit. Đá vôi (CaCO3) tan rất giản đơn trong dung dịch HCl:

*

II. KẾT LUẬN

1.Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất năng lượng điện li là phản bội ứng giữa các ion.

Xem thêm: Lịch Sử 12 Bài 4 Các Nước Đông Nam Á Và Ấn Độ, Lịch Sử Lớp 12 Bài 4

2.Phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi những ion phối hợp được với nhau tạo ra thành tối thiểu một trong các chất sau:

_ hóa học kết tủa.

_ chất điện li yếu.

Xem thêm: 8 Byte Có Độ Lớn Bằng Bao Nhiêu Bit, Khái Niệm Đúng Nhất Về Bit Và Byte

_ chất khí.