ÔN TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN: TÓM TẮT NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP

     

Thì hiện tại tiếp tục nằm trong các các thì cơ bản của ngữ pháp giờ Anh. Ghi nhớ cấu tạo và bí quyết dùng vẫn chưa đủ, chúng ta còn yêu cầu thực hiện một số trong những bài tập về thì bây giờ tiếp diễn. Chúng ta đừng lo về việc sau khi làm ngừng không biết đúng tuyệt sai vì bên dưới phần bài tập bao gồm ngay giải đáp đó!

*

Tổng hợp các bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

A.THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

I. Phương pháp dùng thì hiện tại tiếp diễn.

Bạn đang xem: ôn tập thì hiện tại tiếp diễn: tóm tắt ngữ pháp và bài tập

– Thì hiện nay tại tiếp diễn sử dụng với mục đích diễn tả hành động, sự việc đang xẩy ra vào thời điểm nói.

– Thì hiện tại tiếp nối dùng nói đến một tình huống mang tính chất tạm thời.

– Thì lúc này tiếp diễn dùng để làm nói về kiến thức gây cảm hứng khó chịu.

– Thì bây giờ tiếp diễn hoàn toàn có thể dùng vào thì tương lai gần.

II. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn.

Thì hiện tại tiếp diễn thuận lợi nhận biết vào câu. Lúc trong câu có một trong những từ đặc thù như:

– Now (bây giờ), Right now (ngay bây giờ), Today (hôm nay), At the moment (ngay bây giờ), At present (ngay dịp này).

– Look!

– Be careful!

III. Kết cấu thì bây giờ đơn.

Câu khẳng định: S + tobe + Ving…

Câu lấp định: S + tobe + not + Ving…

Câu nghi vấn: Tobe + S + Ving…

Answer: Yes, S + tobe.

No, S + tobe + not.

*Notes:

– Đối với công ty ngữ là I thì tobe bắt buộc được phân chia là Am.

– Đối với công ty ngữ là You/We/They/Nsố nhiều thì tobe bắt buộc chia là Are.

– Đối với công ty ngữ là He/She/It/Nsố không nhiều thì tobe phải chia là Is.


B. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN.

Cùng nhau làm một số trong những bài tập về thì hiện tại tiếp diễn ngay sau đây:

Exercise 1: Tìm và sửa lỗi không nên trong câu.

1.Somebody are climbing up this tree over there.

2. Lan is always going to lớn school by bus.

3. The river flows very past at present.

4. Ly lives with some best friends until her brother can find a flat.

5. They will have a tiệc nhỏ next week. Would you lượt thích to come with them?

6. Hoang is very busy now. He talks to a new friend.

Exercise 2: phân chia động trường đoản cú của thì hiện tại tiếp diễn.

1.Be careful! That car (come)______.

2. Tommy (clean) _____ his house và his father (repair) _____ their old oto at the moment.

3. I (do) ____ my kiểm tra at 8 a.m.

4. It (get) ___________ cold. Can I turn on the fan?

5. Look! Her cats (play) _____ in the garden.

6. His grandfather (water) ______ some flowers and vegetables in the garden now.

7. We (have) _____ dinner with our friends in a Korea’s restaurant at 7 o’clock.

8. Kiet (ask) ______ a stranger about the way lớn the post office.

9. I (read) _____ this book but my sister (not read) _____ now.

Xem thêm: Bike Routes In Hunterd On Tap Tu Vung Unit 12,13,15, The Quiet Country Roads Are Ideal For

10. Hanh hao usually makes some cakes on Sunday. Today, she (not make) _____.

Exercise 3: chấm dứt câu và phân chia động tự (nếu cần).

1.I/working/hard/tobe/day-off/after.

2. The/tobe/stocks/dropping/because/the/constantly/of/economy.

3. Her/across/Look!/tobe/street/parents/walking/the.

4. Where/they/at/8/tobe/a.m/going?

5. Kin/washing/face/right/tobe/his/now.

Exercise 4: chia động từ thích hợp vào vị trí trống

1.Sance ___________ (talk) on the phone at present.

2. My mother always ________ (complain) about us with her friend.

3. Most people __________ (use) text messages instead of the phone.

4. _______ Lan __________ (work) on any special jobs?

5. We ___________ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

6. The waiter __________ (stand) behind the quái thú now with a note pad in his hand.

Exercise 5: dứt đoạn văn sau và chia động từ đam mê hợp

This is Mr.Blue. He _________ (be) is a primary school teacher in the center city. He _________ (teach) English & Maths. Now, he ________ (teach) English. He ________ (live) in Hanoi with his family at present. He ________ (be) married lớn Lan, who is Vietnamese. They ______ (have) two children. Although Mr.Blue ________ (speak) Vietnamese as well as English, he ________ (not/teach) Literatures.

Exercise 6: Điền những từ vào bảng vào địa điểm trống và chia động từ

Sit Look Write Kick Tidy

Spend Work Appear Taste

1.At the moment, Kha ___________ many hours with ger mother in the kitchen.

We _________ outside in the sunshine to vày our exercise.Ngan __________ on a project nowadays.My brother __________ for a new jobs these days.Ha __________ her room at the moment.My sistter __________ that letter for her boyfriend in London.They ___________ in a new TV program.My friends ____________ the table in the classroom.

 Exercise 7: Chọn đáp án đúng tốt nhất về thì lúc này tiếp diễn.

1.Please make quite. I study/am studying.

2. Quang đãng is a doctor, but he works/is working at present.

3. She can borrow my coat. I am not needing/don’t need it now.

4. There’s a film on TV today. Are you watching/Do you watch it?

5. Minh Anh washes/ is washing the dishes now.

6. This machine broke down yesterday. Now I am repairing/will repair it.

ĐÁP ÁN:

Exercise 1:

1.are climbing ➔ is climbing (Someone là danh từ bỏ số ít buộc phải dùng is chứ không dùng are)

2. Is always ➔ going always goes (thói quen hàng ngày)

3. Flows ➔ is flowing (dấu hiệu: at present)

4. Lives ➔ is living (ý chỉ hành động đang diễn ra)

5. Will have ➔ are having (dùng thì hiện tại tiếp nối như thì tương lai ngay gần chứ không cần sử dụng tương lai đối kháng vì tất cả câu mời phía sau bao gồm nghĩa buổi tiệc này chắc chắn là xảy ra)

6. Talks ➔ is talking (dấu hiệu: now)

Exercise 2:

1.is coming (dấu hiệu: Be careful!)

2. Is cleaning/is repairing (dấu hiệu: at the moment)

3. Am doing (dấu hiệu: at 8 a.m)

4. Is getting (trời vẫn lạnh dần – ý chỉ hiện tại đang diễn ra)

5. Are playing (dấu hiệu: Look!)

6. Is watering (dấu hiệu: now)

7. Are having (dấu hiệu: at 7 o’clock)

8. Is asking (đang hỏi yêu cầu chia bây giờ tiếp diễn)

9. Am reading/ isn’t reading (dấu hiệu: now)

10. Isn’t making (dấu hiệu: today, kinh nghiệm nhưng lúc này thì ko đang làm cho nó)

Exercise 3:

1.I am working hard after day-off.

2. The stocks are dropping constantly because of the economy.

3. Look! Her parents are walking across the street.

4. Where are they going at 8 a.m?

5. Kin is washing his face right now.

Exercise 4:

1.Sance _____is talking______ (talk) on the phone at present.

Dấu hiệu: at present

My mother __is___always ___complaining_____ (complain) about us with her friend.

Dấu hiệu: hành động này đã diễn ra

Most people ____are using______ (use) text messages instead of the phone.

Dấu hiệu: hành động này đã diễn ra

__Is___ Lan ____working_____ on any special jobs? (Dấu hiệu: hành vi này sẽ diễn ra)We _____are eating______ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 8: Thuyết Minh Về Cây Hoa Mai Lớp 8, Thuyết Minh Về Cây Mai

Dấu hiệu: hành động này đang diễn ra lúc 12 giờ

The waiter _____is standing_____ (stand) behind the quái nhân now with a cảnh báo pad in his hand.

Dấu hiệu: hành động này sẽ diễn ra