Bài Tập Tiếng Anh 10

     

Trong nội dung bài viết này, KISS English đã gửi đến bạn tổng hợp bài tập viết lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 10 cực hay. Cùng theo dõi nhé!


Tại lịch trình tiếng Anh 10, bạn sẽ được học nhiều công thức, câu trúc câu mới. Bởi vì đó, dạng bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 10 sẽ đa dạng và phong phú hơn cùng độ khó khăn cũng tăng lên. Nội dung bài viết dưới đây, KISS English sẽ reviews đến các bạn công thức và những bài tập trực thuộc dạng này một bí quyết chi tiết, đầy đủ. Hãy theo dõi nhé!


Công Thức Viết Lại Câu giờ Anh Lớp 10

*
Công Thức Viết Lại Câu tiếng Anh Lớp 10

Dưới đấy là một số bí quyết viết lại câu tiếng Anh hay gặp, thuộc ôn tập lại chúng ta nhé!

S + began/started + khổng lồ V/ V-ing + time ago = S + have/has + P2 / been Ving+ for / since …

S + last + Ved + time + ago: Lần sau cùng làm gì

=> S + have/ has +not+ for + time

=> It’s + time + since + S + last + Ved.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 10

=> The last time + S + V ed+ was + time + ago.

This is the first time + S +have/has+P2: Lần đầu làm gì

=> S +have/ has + never + P2+ before

=> S+ have/ has not + P2+ before


This is the Superlative (…est/ most ADJ N) S +have/has+P2

=> S +have/ has + never + P2+ such a/an+ ADJ+ N

=> S+ have/ has never+ P2+ a more + ADJ+ N than this

S + Be/V + too + adj/adv + (for someone) + to vì something: Quá….để mang đến ai làm gì…

S + Be/V + so + adj/ adv + that + S + V+O: Quá… cho nỗi mà…

S + Be/V + adj/ adv + enough + (for someone) + to vì chưng something : Đủ… đến ai đó làm cho gì…

Although/ Though/ Even though + clause (S+V)

=> Despite / In spite of+ Noun/gerund (Ving)


=> Despite/ in spite of the fact that S+ V,….

There’s no point in Ving: không đáng, không bổ ích khi có tác dụng gì?

=> It’s no good/ no use Ving

=> It’s not worth Ving

Đề nghị: Suggest

Shall we+ V…./ Let’s+ V…/How/What about + Ving…./Why don’t we + V ..

=> S+ suggest + Ving: ý kiến đề xuất cùng có tác dụng gì.

Gợi ý cho những người khác: “Why don’t you + Vinf?

=> S+ suggested + that + S+ should/shouldn’t + V

Ví dụ: “Why don’t you have a rest?” he said lớn her

Các dạng cấu trúc trong câu điều kiện

– Unless = If not.

– Đảo ngữ trong điều kiện

+ nhiều loại 1: Should + S+ V

+ các loại 2: Were S+ Adj/N / to lớn V

+ một số loại 3: Had+ S+ (not) P2

Các cấu trúc liên quan cho so sánh:

Sự biến hóa từ cấu tạo ngang bằng – đối chiếu hơn – so sánh hơn nhất

Câu bị động

Xem cụ thể tại:

https://hoanggiaphat.vn/the-bi-dong-trong-tieng-anh/

Bài Tập Viết Lại Câu giờ Anh Lớp 10 tất cả Đáp Án

*
Bài Tập Viết Lại Câu giờ đồng hồ Anh Lớp 10 có Đáp Án

Bài Tập

Viết lại các câu sau làm thế nào cho nghĩa ko đổi

Ex1.

1. “ Why don’t you put a better lock on the door, Barbara”? said John

=> John suggested………………

2. Although his both legs were broken in the crash, he managed to lớn get out of the oto before it exploded.

=> Despite his………………

3. I haven’t eaten this kind of food before.

=> This is the first…………………

4. The architect has drawn plans for an extension to the house.

=> Plans……………………………

5. It isn’t necessary for you to finish by Saturday

=> You……………………

6. “ How many survivors are there?”, asked the journalist.

=> The journalist wanted to lớn know…………

7. It was such rotten meat that it had lớn be thrown away.

=> The meat was…………………

8. It is essential that Professor Van Helsing is met at the airport.

=> Professor Van Helsing…………………

9. You can’t visit the USA unless you have a visa.

=> If you……………………

10. “ Can I borrow your typewriter, Janet”? asked Peter.

=> Peter asked if……………

Đáp án

1. John suggested that Barry should put a better lock on the door.

2. Despite his both broken legs, he managed to………………. .

3.This is the first time I have eaten this kind of food.

4. Plans for an extension khổng lồ the house have been drawn by the architect./ Plans have been drawn for an extension by the architect.

5. You don’t have khổng lồ finish by Saturday.

6. The journalist wanted khổng lồ know how many survivors there were./ The number of the survivors there were.

7. The meat was so rotten that it had to be thrown away.

8. …….must be met at the airport.

9. ..don’t have a visa you can’t …………

10. ……..if he could borrow Janet’s typewriter.

Ex2.

1. I’m afraid I haven’t got time to listen khổng lồ you.

=> I wish ……………………………………………………………….

2. The police have just released John.

=> John ………………………………………………………………..

Xem thêm: Bài Tập Về Đại Từ Phản Thân, Bài Tập Đại Từ Phản Thân Trong Tiếng Anh

3. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

=> They were speaking ………………………………………………..

4. We spent 5 hours getting to lớn London.

=> It took ………………………………………………………………

5. I get to lớn work in 20 minutes.

=> It …………………………………………………………………….

6. It is necessary that this work be finished by Monday.

=> This work ………………………………………………………….

7. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

=> I wish ……………………………………………………………….

8. The bread is so tale we can’t eat it.

=> The bread isn’t ……………………………………………………..

9. Who does this bag belong to?

=> Whose……………………………………………………………….

10. My boyfriend is very short-tempered.

=> My boyfriend loses …………………………………………………

11. You can use it as long as you like, & it won’t wear out.

=> No matter …………………………………………………………..

12. If the work is finished by lunchtime you can go home.

=> Get …………………………………………………………………

13. How have you been getting on with your enquiries?

=> How much …………………………………………………………

14. I gave Ted the massage, but he already knew about it.

=> I needn’t ……………………………………………………………

15. The trains couldn’t run because of the snow.

=> The snow …………………………………………………………

Đáp án

1. I wish I had (got) time to listen khổng lồ you.

2. John has just been released by the police.

3. They were speaking too softly for me khổng lồ hear./so softly that I couldn’t hear them.

4. It took us 5 hours lớn get to London.

5. It takes me đôi mươi minutes to get to work.

6. This work must be finished by Monday.

7. I wish I had taken my doctor’s advice.

8. The bread isn’t fresh enough lớn eat.

40. Whose bag is this?/is this bag?

9. My boyfriend loses his temper very easily

10. No matter how long you use it, it won’t wear out

11. Get the work finished by lunchtime & you can go home

12. How much progress have you made with your inquiries?

13. I needn’t have given Ted the massage, because he already knew about it.

14. The snow prevented the trains from running.

Xem thêm: Quy Định Người Khuyết Tật Người Già Yếu Tham Gia, Please Wait

15. I wasn’t early enough to lớn see him.

Download bài Tập

Hãy rèn luyện thêm các bài tập sau đây để thuần thục dạng nội dung bài viết lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 10 các bạn nhé! 

Link download:

https://drive.google.com/file/d/17MCIoxlwAS_9_pAXuDKBfdeIQP516yJu/view

Link download:

https://docs.google.com/document/d/1IfTqCPP2Z9ob9SgX_bgzKNoLSn5QRLnO/edit?usp=sharing&ouid=102754377044569908509&rtpof=true&sd=true

Lời kết:

Hy vọng tổng hợp bài xích tập viết lại câu giờ Anh lớp 10 trên để giúp đỡ bạn tất cả nguồn tài liệu đa dạng mẫu mã để ôn tập và tổng vừa lòng dạng bài xích này! Chúc bạn học tốt!