Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Tiếng Anh 6

     

Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ share cho chúng ta những bài xích tập giờ Anh lớp 6 nâng cao. Hãy quan sát và theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 6

Xem ngay biện pháp nắm thuộc lòng 12 thì trong giờ đồng hồ Anh trên đây:


Video hướng dẫn biện pháp nắm ở trong lòng 12 thì trong tiếng Anh | Ms Thuỷ KISS English

Tiếng Anh lớp 6 là căn nguyên cơ bạn dạng và quan trọng cho lịch trình tiếng Anh trung học cơ sở. Để chũm chắc những kỹ năng này, các bạn phải siêng năng trường đoản cú học. Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ share cho chúng ta những bài tập giờ đồng hồ anh lớp 6 nâng cao. 


Bài Tập giờ đồng hồ Anh Lớp 6 cải thiện Có Đáp Án

*
Bài Tập giờ đồng hồ Anh Lớp 6 nâng cấp Có Đáp Án

Choose the correct answer:

1. My sister is very fond ……………….. Chocolate candy.

A. Of

B. About

C. With

D. At

2. I have studied English ………………..eight months.

A. For


B. Since

C. By

D. In

3. Listen ………………..our teacher !

A. With

B. To

C. For

D. In


4. There isn’t ………………..food in the house.

A. None

B. No

C. Some

D. Any

5. He arrives …………………..at six o’clock.

A. At home

B. Home

C. In home

D. Lớn home

6. Herbert has had his car………………….. 1999.

A. Ago

B. Since

C. To

D. For

7. How long will it ………………..to get there ?

A. Cost

B. Lose

C. Make

D. Take

8. I ………………..it lớn you if you don’t have one.

A. Give

B. Gave

C. Will give

D. Would give

9. ………………..your homework yet ?

A. Did you finished

B. Are you finishing

C. Vày you finish

D. Have you finished

10. It’s the best book I …………………..read.

A. Have ever

B. Had ever

C. Will ever

D. Can ever

11. He looked very………………when I told him the news.

A. Happily

B. Happy

C. Happiness

D. Was happy

12. She is ………………in history.

A. Interests

B. Interested

C. Interesting

D. Being interest

13. Is the Eiffel Tower taller………………..Big Ben?

A. Then

B. Than

C. As

D. Of

14. At school, David was………………anyone else in his class.

A. As clever as

B. As clever than

C. Cleverer as

D. Cleverest

15. She speaks French ………………..than you.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Toán Nâng Cao Lớp 2 Có Đáp Án Dành Cho Học Sinh Giỏi

A. More faster

B. More fluently

C. Well

D. The most fluently

16. It began khổng lồ rain while we…………………..soundly.

A. Slept

B. Were sleeping

C. Have slept

D. Are sleeping

17. She doesn’t lượt thích coffee, does she ?

A. Yes, she doesn’t

B. No, she does

C. Yes, she did

D. No, she doesn’t

18. I won’t go to bed …………………..I finish my homework.

A. Until

B. When

C. While

D. Since

19. Is this book ………………….. ? Yes, it’s mine.

A. You’re

B. Yours

C. You

D. Your

20. …………………..do you come to lớn school ? By bus

A. How

B. What

C. By

D. When

Đáp án:

1. A; 2. A; 3. B; 4. D; 5. B 6. B; 7. D; 8. C; 9. D; 10. A 11. B; 12. B; 13. B; 14. A; 15. B;

16. B; 17. D; 18. A; 19. B; 20. A

Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to complete the following test

There are many Chinese festivals in Hong Kong. The Western New Year starts on the first day of January but the Chinese begin New Year on the first day of the first moon of the Chinese calendar. Before New Year’s Day comes, people clean và decorate their houses, (1)_________a lot of traditional food & go shopping for presents và new clothes. New Year’s Eve is the time (2) ________every family gathers its members together for dinner. People (3) ___________ the New Year with a music performance and a firework display lớn light up the sky.

On New Year’s Day, they visit their friends & relatives. The children get lucky money in red envelopes. Many people go to lớn the (4) ___________ to lớn wish for good health & good luck. Chinese people in Hong Kong celebrate the New Year with (5)________and happiness.

1. A. TakeB. BringC. CookD. Sell
2. A. WhenB. AfterC. BeforeD. During
3. A. MeetB. SeeC. EndD. Celebrate
4. A. HousesB. PagodasC. FamilyD. Camps
5. A. HopefulB. HopelessC. HopeD. Hoping

Đáp án: 1. C 2. A 3. D 4. B 5. C

Find a word from the box khổng lồ complete the numbered blanks in the passage below:

used; on; afford; enough; every; soon; wait; used; listening; home; few; who; what; won; all;

There was once a large, fat woman (26)………………had a small, thin husband. He had a job in a big company và was given his weekly wages (27)………………Friday morning. As (28)………………as he got (29)………………on Friday, his wife (30)………………to make him give her (31)………………his money, và then she (32)………………to give him back only (33)………………to buy his lunch in the office every day.

One day the small man came home very excited. He hurried into the living room. His wife was (34)………………to the radio và eating chocolates there. ” You’ll never guess (35)…………… happened to lớn me today, dear,” he said. He waited for a few seconds and then added, ” I’ll (36)………………ten thousand pounds (37)………………the lottery!”

“That’s wonderful!” said his wife delightedly. But then she thought for a (38)……………… seconds & added angrily, ” but (39)………………a moment! How could you (40)………………to buy the ticket?”

Đáp án:26. Who; 31. All; 36. Won; 27. Every; 32. Used; 37. On; 28. Soon; 33. Enough; 38. Few;29. Home ; 34. Listening; 39. Wait; 30. Used ; 35. What; 40. Afford;

Tham khảo: https://hoanggiaphat.vn/de-thi-hoc-sinh-gioi-tieng-anh-6/ 


Sách bài Tập tiếng Anh Lớp 6 Nâng Cao

*
Sách bài bác Tập giờ Anh Lớp 6 Nâng Cao

Bài tập bổ trợ nâng cao giờ đồng hồ Anh 6 – Nguyễn Thị Chi

Link: https://thuvienpdf.com/bai-tap-bo-tro-nang-cao-tieng-anh-6

Cuốn sách “Bài tập hỗ trợ – nâng cao Tiếng Anh 6” vày Nguyễn Thị bỏ ra chủ biên và soạn thảo theo lịch trình tiếng anh mới ở trong phòng xuất phiên bản giáo dục vn là tài liệu giúp các bạn nâng cao năng lượng tiếng anh về cả ngữ pháp, nghe nói gọi viết.

Ngữ pháp và bài tập nâng cấp tiếng Anh 6 – Vĩnh Bá

Link: https://tiki.vn/ngu-phap-va-bai-tap-nang-cao-tieng-anh-6-co-dap-an-p4311027.html

Sách được soạn trên cửa hàng nội dung lịch trình lớp 6 mới. Các bài tập giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học tập trong lịch trình đồng thời cung cấp phần cải thiện phù phù hợp với đối tượng người sử dụng học khá.

Ngữ Pháp giờ đồng hồ Anh nâng cấp Lớp 6 Tập 1, 2

Link:

https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-1-p192453303.html

https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-2-p192453296.html

Cuốn sách tới từ Megabook tổng thích hợp đầy đủ, rõ ràng kiến thức ngữ pháp bám quá sát theo lịch trình học, bài xích tập nhiều dạng, phân tách theo lever kèm theo đó là lời giải cụ thể không chỉ được trình bày, giải thích một cách dễ nắm bắt và kỹ lưỡng, mà còn bổ sung và không ngừng mở rộng giúp chúng ta tiếp thu nhiều kiến thức cải thiện và trọn vẹn hơn.

Cuốn sách cũng cung ứng nhiều mẹo giải hay, thuận tiện vận dụng, dễ nhớ, sẽ giúp đỡ học sinh làm bài xích nhanh hơn với đạt điểm cao hơn, từ đó các bạn sẽ tăng thêm niềm hứng thú với môn học tập này.

Xem thêm: Addition Of Br2 To Buta - Addition Of Bromine To Buta

Lời Kết

Trên đó là những bài tập giờ Anh lớp 6 nâng cao mà KISS English muốn đem về cho bạn. Hy vọng bài viết này cân xứng và có ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả.