Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 3 Unit 3 This Is Tony

     

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is Tony gồm lời giải chi tiết gồm 10 bài tập với trên 50 câu hỏi đa dạng khiến cho bạn làm quen thuộc với các dạng bài bác tập Unit 3 lớp 3 nhằm từ kia ôn tập để lấy điểm cao trong các bài thi giờ đồng hồ Anh 3.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tiếng anh lớp 3 unit 3 this is tony


Bài tập giờ đồng hồ Anh 3 Unit 3: This is Tony

Exercise 1: Complete the word with suitable letter

1. M_RNIN_

: ______________

4. T_ANK Y_U

: ______________

2. HO_

: ______________

5. N_ME

: ______________

3. AF_ERN_ON

: ______________

6. FIN_

: ______________

Exercise 2: Look at the pictures và write the correct answer

1.

*

Is it a pen?

____________________________

2.

*

Is it an elephant?

____________________________

3.

Xem thêm: Lời Bài Hát Khúc Ca Người Giáo Viên Nhân Dân, Khúc Ca Người Giáo Viên Nhân Dân

*

Is it a teddy bear?

____________________________

4.

*

Is it a ball?

____________________________

5.

*

Is it a puzzle?

____________________________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. _________ that Tom? - No, he _______

A. Is/ is

B. Is/ isn’t

C. Are/ are

D. Are/ aren’t

2. How bởi vì you _______ her name?

A. Meet

B. Name

C. Does

D. Spell

3. Bye, Peter. See ________ next time.

Xem thêm: Tên Thật Của Vua Hàm Nghi (1871, Vua Hàm Nghi Và Chuyện 2 Lần Làm Lễ Đăng Quang

A. Him

B. He

C. You

D. Your

4. Let’s go _______ the zoo!

A. With

B. To

C. Into

D. Onto

5. Is ______ name Jenifer? - Yes, it is

A. You

B. She

C. Your

D. He

Exercise 4: Read and decide T (true) or F (false)

I am Hong. I have four friends. This is Tony. He’s my new classmates. This is Tom. He is my best friend. These are Mai Anh anh Huyen. They are very nice. This is Trang. She is in Class 3D. We are good friends.