Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 7

     

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 7: What vị you lượt thích doing? bao gồm lời giải chi tiết gồm 10 bài xích tập cùng trên 50 câu hỏi đa dạng khiến cho bạn làm quen thuộc với những dạng bài bác tập Unit 7 lớp 4 để từ đó ôn tập để lấy điểm cao trong số bài thi giờ đồng hồ Anh 4.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 7


Bài tập giờ Anh 4 Unit 7: What bởi you like doing?

I. Match each question with each answer.

A

B

1. Where is your school?

A. I collects stamps.

2. What class are you in?

B. Yes. I lượt thích collecting coins.

3. What vày you lượt thích doing?

C. I lượt thích cooking và swimming.

4. Vày you lượt thích collecting?

D. I"m in class 1A.

5. What bởi you collect?

E. It"s in 53 cha Trieu Street.

II. Reorder the words khổng lồ make the correct sentence.

1. Do/ in/ you/ doing/ like/ your không lấy phí time?/ What

_______________________________________

2. Like/ I / and/ playing/ swimming./ football

_______________________________________

3. You/ Do/ like/ or/ reading?/ cooking/

_______________________________________

4. Does/ like/ What/ doing?/ John/

_______________________________________

5. Listening to/ like/ American/ music?/ John/ Does/

_______________________________________

III. Circle the mistake in each sentence & then rewrite the correct one.

1. What are your brother"s hobbies?

_______________________________________

2. My parents likes flying kites.

_______________________________________

3. Does you lượt thích collecting stamps?

_______________________________________

4. She likes playing khổng lồ a yo yo.

Xem thêm: Biến Trở Là: Điện Trở Có Giá Trị Thay Đổi Được Là :, Điện Trở Là Gì

_______________________________________

5. My sister loves making origami và watches TV.

_______________________________________

IV. Write the sentence basing on available words, using and/ but, the first one has been done for you as an example.

0. Your/ collect stamps

What"s your hobby?

I lượt thích collecting stamps.

1. John"s/ go skiing

_______________________________________

_______________________________________

2. His/ go climbing

_______________________________________

_______________________________________

3. Their/ make origami

_______________________________________

_______________________________________

4. Nam"s/ take photographs

_______________________________________

_______________________________________

5. Your sister"s/ go shopping

_______________________________________

_______________________________________

ĐÁP ÁN

I. Match each question with each answer.

1 - E; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - A

II. Reorder the words to lớn make the correct sentence.

1 - What bởi you lượt thích doing in your không lấy phí time?

2 - I lượt thích swimming and playing football.

3 - vì you like reading or cooking?

4 - What does John like doing?

5 - Does John lượt thích listening khổng lồ American music?

III. Circle the mistake in each sentence and then rewrite the correct one.

1 - What is your brother’s hobbies?

2 - My parents like flying kites.

3 - bởi vì you like collecting stamps?

4 - She likes playing with yo - yo.

5 - My sister loves making origami và watching TV.

Xem thêm: Please Wait - Giải Vở Bài Tập Công Nghệ 7

IV. Write the sentence basing on available words, using and/ but, the first one has been done for you as an example.