Bài Tập Và Thực Hành 8 Tin Học 12

     

Nội dung của bài thực hành số 8 về Tạo báo cáo dưới đây sẽ giúp các em củng cố lại các kiến thức liên quan đến tạo báo cáo,thực hiện các kĩ năng cơ bản để tạo báo cáo đơn giản bằng thuật sĩ,...

Bạn đang xem: Bài tập và thực hành 8 tin học 12

Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Nội dung

2. Luyện tập Bài tập và thực hành 8 Tin học 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp Bài tập và thực hành 8 Tin học 12


Củng cố những kiến thức về cách tạo báo cáo;Biết thực hiện các kĩ năng cơ bản để tạo báo cáo đơn giản bằng thuật sĩ.

Bài 1

Từ bảng HOC_SINH trong CSDL QuanLi_HS, tạo một báo cáo để in ra danh sách các học sinh gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Hãy nhóm theo giới tính (nam, nữ) và tính số học sinh nam, số học sinh nữ (sử dụng hàm Count).

Gợi ý làm bài:

Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo theo các bướcsau đây:

Bước 1: Chọn đối tượng Reports, nháy đúp vào mục Create report by using wizard.Bước 2: Chọn nguồn dữ liệu đưa vào báo cáo (Hoc_Sinh) và chọn những trường (Hodem, Ten, Ngaysinh, Diachi, GT) cần đưa vào báo cáo bằng cách nháy nút
*
.(hình 1)

*

Hình 1. Chọn dữ liệu đưa vào báo cáo

Bước 3: Chọn trường GT để nhóm: (hình 2)

*

Hình 2.Chọn trường để nhóm

Bước 4: Chọn trường Ten để sắp xếp. Có thể chọn thêm trường Ngaysinh. (hình 3)

*

Hình 3.Chọn trường để sắp xếp

Bước 5: Chọn cách bố trí các bản ghi và kiểu trình bày báo cáo. (hình 4)Bấm chuột vào Stepped ở mục Layout và chọn Portrait Oriention;Bấm chuột vào Next;Bấm chuột vào Bold;Bấm chuột vào Next.

*

Hình 4.Chọn cách bố trí các bản ghi và kiểu trình bày báo cáo

Bước 6: Lưu báo cáoNhập tên báo cáo là Bai tap 1;Bấm chuột chọn Preview the report để xem kết quả của báo cáo; (hình 5)Nháy chuột vào Finish\(\rightarrow\)Thông báo kết quả.

*

Hình 5.Đặt tên cho báo cáo

Bước 7.

Chỉnh sửa báo cáo chọn Design View;Khi đang trong chế độ thiết kế Design View nháy nút lệnh Print Preview để xem kết quả;Thêm ô Text Box để tính hàm Count cho trường GT.

Bài 2

Sử dụng CSDL QuanLi_HS, tạo báo cáo in danh sách học sinh có điểm trung bình mỗi môn từ 6,5 trởlên.

Gợi ý làm bài:

Bài này có hai nhiệm vụ chính cần phải thực hiện:

Chọn ra danh sách cách học sinh có điểm trung bình mỗi môn >=6,5;Lập báo cáo trên danh sách được chọn ra.

a. Các bước để tạo mẫu hỏi: Chọn những học sinh có điểm trung bình mỗi môn >=6,5:

Bước 1.Mở CSDLQuanLi_HS;Bước 2.

Xem thêm: Lý Thuyết Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Sự Rơi Tự Do Môn Vật Lý Lớp 10

Bấm chuột chọn vàoQueries;Bước 3.Bấm chuột vàoCreate query in Design view;Bước 4.Bấm chuột vào bảngHoc_sinhtrong cửa sổShow tablevà chọn lệnhAdd;Bước 5.Bấm chuột vào nútCloseđể đóng cửa sổShow table;Bước 6.Bấm đúp chuột vào tên trường:Hoten,Ten,Toan,Li,Hoa,Van,Tin. Trên dòngCriteriacủa cộtToan,Li,Hoa,Van,Tingõ biểu thức điều kiện>=6.5;Bước 7.Lưu mẫu hỏi với tênDSHSKHA

VàoFile\(\rightarrow\)Save\(\rightarrow\)Đặt tên cho mẫu hỏi\(\rightarrow\)NháyOK.

Bước 8.Nháy nút
*
hoặc chọn lệnhQuery\(\rightarrow\)Runđể thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu hỏi.

b. Lập báo cáo in danh sách những học sinh trong mẫu hỏi được tạo ra:

Bước 1. Chọn đối tượngReports, nháy đúp vào mụcCreate report by using wizard.Bước 2:Chọn nguồn dữ liệu đưa vào báo cáo (DSHSKHA) và chọn những trường (Hodem,Ten) cần đưa vào báo cáo bằng cách nháy nút
*
.Bước 3. Không nhóm dữ liệu, chọn Next;Bước 4. Không chọn trường để sắp xếp, chọn Next;Bước 5:Chọn cách bố trí các bản ghi và kiểu trình bày báo cáo. (hình 4)Bấm chuột vàoSteppedở mụcLayoutvà chọnPortraitOriention;Bấm chuột vàoNext;Bấm chuột vàoBold;Bấm chuột vàoNext.

Xem thêm: Giải Bài 3 Đạo Hàm Của Hàm Số Lượng Giác, 403 Forbidden

Bước 6:Lưu báo cáoNhập tên báo cáo làBai tap 2;Bấm chuột chọnPreview the reportđể xem kết quả của báo cáo;Nháy chuột vàoFinish\(\rightarrow\)Thông báo kết quả.