BÀI TẬP VỀ ĐỒNG VỊ HÓA 10 CÓ ĐÁP ÁN

     

Trong thoải mái và tự nhiên clo có 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Nguyên tố % cân nặng của 37Cl trong KClO3 là (cho K = 39, O = 16)
Bạn đang xem: Bài tập về đồng vị hóa 10 có đáp án

A.7,24%B.7,55%.C.25,00%.D.28,98%.

Câu 2:Mã câu hỏi:20388

Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị là 63Cu với 65Cu. Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Nguyên tố % khối lượng của 63Cu trong CuCl2 là (cho Cl = 35,5)


Câu 3:Mã câu hỏi:20389

Trong tự nhiên đồng gồm 2 đồng vị là 63Cu cùng 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Tính nhân tố % trọng lượng của 63Cu vào CuSO4?


A.28,83%.B.10,97%C.11,00%.D.28,74%.

Câu 4:Mã câu hỏi:20390

Trong thoải mái và tự nhiên đồng gồm hai đồng vị là (_29^65Cu)và (_29^63Cu)biết nguyên tử khối vừa đủ của Cu là 63,54. Phần trăm trọng lượng của (_29^63Cu)trong Cu2O là


A.73%.B.64,29%.C.35,71%.D.27%.

Câu 5:Mã câu hỏi:20391

Trong tự nhiên và thoải mái đồng bao gồm hai đồng vị là (_29^65Cu)và (_29^63Cu)trong đó đồng vị (_29^65Cu)chiếm 27% về số nguyên tử. Phần trăm khối lượng của (_29^63Cu)trong CuSO4.5H2O là


A.7,03.B.73.C.27.D.18,43.

Câu 6:Mã câu hỏi:20393

Trong tự nhiên và thoải mái kali có 3 đồng vị 39K chiếm phần 93,26% và đồng vị 40K chiếm 0,012% và đồng vị 41K. Brom là các thành phần hỗn hợp hai đồng vị 79Br với 81Br cùng với nguyên tử khối mức độ vừa phải của Br là 79,92. Thành phần % cân nặng của 39K vào KBr là


A.30,56%.B.29,92%.C.31,03%.D.30,55%.

Câu 7:Mã câu hỏi:20395

Nitơ trong thiên nhiên là lếu láo hợp gồm hai đồng vị là 147N (99,63%) và A7N (0,37%). Vào HNO3 14N chiếm 22,1387% khối lượng. Nguyên tử khối của đồng vị đồ vật hai của Nitơ là:


A.14.B.15.C.16.D.13.

Câu 8:Mã câu hỏi:20396

Đồng trong tự nhiên và thoải mái gồm hai một số loại đồng vị là (_29^65Cu) cùng (_29^63Cu)trong đó tỉ lệ số nguyên tử (_29^65Cu) :(_29^63Cu)= 81 : 219. Ví như hoàn tung một miếng đồng nặng trĩu 19,062 gam bởi dung dịch HNO3 loãng thì thể tích khí NO (đktc) thu được là: (3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O)


A.2,24.B.3,36.C.4,48.D.6,72.

Câu 9:Mã câu hỏi:20397

Trong từ bỏ nhiên, nguyên tố clo bao gồm hai đồng vị bền là (_17^35Cl) và (_17^37Cl), trong các số ấy đồng vị (_17^35Cl)chiếm 75,77% về số nguyên tử. Phần trăm khối lượng của(_17^37Cl)trong CaCl2 là


A.47,78%.B.48,46%.C.16,16%.D.22,78%.

Câu 10:Mã câu hỏi:20398

Đồng có 2 đồng vị 63Cu cùng 65Cu. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của đồng bởi 63,5. Tính số nguyên tử 65Cu có trong 16 gam CuSO4 khan.


A.4,515.1022nguyên tửB.1,55.1022nguyên tửC.1,505.1022nguyên tửD.4,52.1022nguyên tử.

Câu 11:Mã câu hỏi:20400

Nguyên tố X bao gồm hai đồng vị X1 và X2. Tổng số hạt không sở hữu điện trong X1 cùng X2 là 90. Nếu đến 1,2 gam Ca tác dụng với một lượng X hoàn toản thì chiếm được 5,994 gam hợp chất CaX2. Biết tỉ lệ số nguyên tử X1 : X2 = 9 : 11. Số khối của X1, X2 lần lượt là


A.81 và 79.B.75 với 85.C.79 với 81.D.85 với 75.

Câu 12:Mã câu hỏi:20401

Trong tự nhiên và thoải mái Cu tất cả hai đồng vị: 6329Cu; 6529Cu. Trọng lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Thành phần % về trọng lượng của 6329Cu trong CuCl2 là quý giá nào bên dưới đây? Biết MCl = 35,5.


A.73,00%B.27,00%C.32,33%D.34,18 %

Câu 13:Mã câu hỏi:20402

Trong tự nhiên và thoải mái đồng vị 37Cl chiếm phần 24,23% số nguyên tử clo. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của clo bởi 35,485. Thành phần phần trăm về khối lượng của 37Cl gồm trong HClO4 là (với 1H, 16O)


A.9,82%B.8,65%.C.8,56%.D.8,92%.

Câu 14:Mã câu hỏi:20404

Trong nước từ bỏ nhiên, hiđro hầu hết tồn trên 2 đồng vị 1H với 2H. Biết nguyên tử khối mức độ vừa phải của hiđro nội địa nguyên chất bằng 1,008. Yếu tố % về khối lượng của đồng vị 2H bao gồm trong 1,000 gam nước nguyên chất là (cho: O = 16)


A.0,178%B.17,762%C.0,089%D.11,012%

Câu 15:Mã câu hỏi:20405

Trong tự nhiên Si có bố đồng vị bền 2814Si chiếm phần 92,23%, 2914Si chiếm 4,67% còn sót lại là 3014Si.Phần trăm trọng lượng của 2914Si trong Na2SiO3 là (Biết mãng cầu = 23 , O = 16):
Xem thêm: Tổng Hợp Các Cách Chứng Minh Bất Đẳng Thức Lớp 8 Nâng Cao Lớp 8

A.2,2018%B.1,1091%C.1,8143%D.2,1024%

Câu 16:Mã câu hỏi:20406

Trong thoải mái và tự nhiên clo có hai đồng vị bền là 35Cl với 37Cl trong số đó 35Cl chỉ chiếm 75,77% số nguyên tử. Phần trăm trọng lượng 37Cl vào HClOn là 13,09%. Giá trị của n là


A.1.B.2.C.3.D.4.

Câu 17:Mã câu hỏi:20407

Nguyên tử khối vừa đủ của Bo bằng 10,81u. Biết Bo tất cả 2 đồng vị 105B với 115B. Hỏi tất cả bao nhiêu xác suất số nguyên tử đồng vị 105B vào axít H3BO3 ?


A.3%B.4%C.5%D.6%

Câu 18:Mã câu hỏi:20408

Một yếu tố R tất cả 3 đồng vị X, Y ,Z; biết tổng số các hạt cơ phiên bản (n, p, e) trong 3 đồng vị bằng 129, số nơtron đồng vị X rộng đồng vị Y một hạt. Đồng vị Z tất cả số proton ngay số nơtron. Số khối của X, Y, Z thứu tự là


A.26, 27, 29B.30, 29,28C.28, 29, 30D.27, 28, 26

Câu 19:Mã câu hỏi:20410

Một lít khí hiđro giàu đơteri (12H) ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh có khối lượng 0,10 gam. Cho rằng hiđro chỉ gồm hai đồng vị là 1H với 2H. Phần trăm trọng lượng nguyên tử 1H trong một số loại khí hiđro bên trên là


A.12,00%B.88,00%.C.21,43%.D.78,57%.

Câu 20:Mã câu hỏi:20412

Nguyên tố O tất cả 3 đồng vị 16O, 17O, 18O. Biết 752,875. 1020 nguyên tử oxi có cân nặng m gam. Xác suất giữa các đồng vị theo lần lượt là 16O : 17O = 4504 : 301, 18 O : 17O = 585 : 903 . Tính quý giá của m


A.2,0175B.2,0173C.2, 0875D.2,0189

Câu 21:Mã câu hỏi:20416

Trong tự nhiên và thoải mái sắt tất cả 4 đồng vị 54Fe chỉ chiếm 5,8%, 56Fe chiếm phần 91,72%, 57Fe chiếm 2,2% cùng 58Fe chiếm phần 0,28%. Brom là các thành phần hỗn hợp hai đồng vị 79Br chỉ chiếm 50,69% cùng 81Br chiếm phần 49,31%. Yếu tố % trọng lượng của 56Fe trong FeBr3 là


A.17,36%.B.18,92%.C.27,03%.D.27,55%.

Câu 22:Mã câu hỏi:20419

Trong tự nhiên và thoải mái clo có hai đồng vị bền: 37Cl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là 35Cl (Cl gồm số hiệu nguyên tử là 17). Nguyên tố % theo trọng lượng của 37Cl trong HClO4 là (Cho: H = 1, O = 16):


A.8,92%B.8,43%C.8,56%D.8,79%

Câu 23:Mã câu hỏi:20421

Bo tất cả 2 đồng vị là 10B với 11B với nguyên tử khối mức độ vừa phải là 10,81. Yếu tắc % về trọng lượng của đồng vị 11B đựng trong H3BO3 là (Cho: H = 1, O = 16)


A.14,00%.B.14,16%.C.14,42%.D.15,00%.

Câu 24:Mã câu hỏi:20422

Trong tự nhiên nguyên tố Bo gồm hai đồng vị bền là 11B cùng 10B. Biết nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,81. Trung bình cứ gồm 1539 nguyên tử 10B thì sẽ có tương ứng bao nhiêu nguyên tử 11B ?


A.292B.361C.1247D.6561

Câu 25:Mã câu hỏi:20424

Trong tự nhiên Mg gồm 3 đồng vị bền: 24Mg (79,00%); 25Mg (10,00%) với 26Mg (11,00%). Trả sử có 158 nguyên tử đồng vị 24Mg thì tổng số nguyên tử của hai đồng vị còn sót lại là


A.20.B.21.C.22.D.42.

Câu 26:Mã câu hỏi:20425

Trong tự nhiên và thoải mái lưu huỳnh bao gồm 4 đồng vị bền:

*

Thành phần % về khối lượng của đồng vị 32S vào H2SO4 gồm giá trị ngay gần nhất cùng với (H = 1; O = 16)


A.31,10%B.31,05%C.31,00%D.30,95%

Câu 27:Mã câu hỏi:20427

Số phân tử dạng A2B được sản xuất thành tự n đồng vị của A với m đồng vị của B là:


A.(fracm.n(n + 1)2)B.m.n(n + 1).C.

m.n2.D.m2.n. Câu 28:Mã câu hỏi:20428

Trong tự nhiên và thoải mái oxi gồm 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O ; nitơ tất cả 2 đồng vị là 14N, 15N còn H tất cả 3 đồng vị bền là 1H, 2H, 3H. Khẳng định nào sau đây là không đúng
Xem thêm: Trường Xanh Tuệ Đức Nghệ An H Tuệ Đức Cửa Lò Nghệ An, Trường Xanh Tuệ Đức

A.có 12 phân tử dạng NO2.B.Có 12 phân tử dạng N2O.C.có 60 phân tử dạng HNO3.D.có 18 phân tử dạng H2O.

Câu 29:Mã câu hỏi:20429

Trong tự nhiên và thoải mái clo tất cả 2 đồng vị là 35Cl cùng 37Cl. Nguyên tử khối vừa phải của clo là 35,5. Yếu tắc % khối lượng của 37Cl trong KClO3 là (Cho: K = 39, O = 16)


A.7,24%.B.7,55%.C.25,00%.D.28,98%.

Câu 30:Mã câu hỏi:20430

Nguyên tố N tất cả 2 đồng vị là 14N và 15N ; H có 3 đồng vị là 1H, 2H và 3H. Số phân tử NH3 về tối đa rất có thể có là (biết 3 nguyên tử H vào NH3 là tương tự về mặt cấu tạo)