CÁCH CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC, PHÁT BIỂU QUY TẮC, VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

     

Bài viết bao hàm cả triết lý và bài xích tập về chia đối kháng thức cho đối chọi thức. Phần kim chỉ nan có không hề thiếu các phương pháp và đặc thù các em đã được học để vận dụng làm những bài tập. Những bài tập đều phải có hướng dẫn giải giúp những em được đặt theo hướng làm bài và áp dụng tốt để triển khai những bài xích sau.

Bạn đang xem: Cách chia đơn thức cho đơn thức, phát biểu quy tắc, ví dụ và bài tập chia đơn thức cho đơn thức


LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

CHIA ĐƠN THỨC đến ĐƠN THỨC

 

A. Kỹ năng và kiến thức cơ bản:

1. Đơn thức phân tách hết cho đối chọi thức: cùng với A và B là hai đơn thức, B ≠0. Ta nói A chia hết cho B nếu tìm được một 1-1 thức Q thế nào cho A = B . Q

Kí hiệu: Q = A : B =A/B

2. Qui tắc:

Muốn chia solo thức A cho 1-1 thức B (trường đúng theo A chia hết mang lại B) ta làm như sau:

Chia thông số của đơn thức A cho hệ số của đối chọi thức B.Chia lũy quá của từng phát triển thành trong A mang đến lũy vượt của cùng đổi thay đó trong B.Nhân các tác dụng vừa tìm kiếm được với nhau.

B. Bài tập

Bài 1

Làm tính chia

a) 53 : (-5)2; b) (3/4)5: (3/4)3  c) (-12)3 : 83.

Xem thêm: Võ Lâm Ngũ Bá Tập 08

Đáp án và gợi ý giải bài

a) 53 : (-5)2 = 53 : 52 = 53 – 2 = 5

b) (3/4)5: (3/4)3= (3/4)5-3=(3/4)2= 9/16

c) (-12)3 : 83 = -123 : 83= (-4 . 3)3 : (4 . 2)3 = ((-4.3)/4.2)3= (-3/2)3 = – 27/8

Bài 2

Làm tính chia:

a) x10 : (-x)8; b) (-x)5 : (-x)3; c) (-y)5 : (-y)4.

Đáp án và lý giải giải bài

a) x10 : (-x)8 = x10 : x8 = x10 – 8 = x2

b) (-x)5 : (-x)3= (-x)5 – 3 = (-x)2 = x2

c) (-y)5 : (-y)4 = (-y)5 – 4 = -y

Bài 3

Làm tính chia:

a) 5x2y4 : 10x2y;

b) 3/4x3y3 : (-1/2x2y2);

c) (-xy)10 : (-xy)5.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Nghĩa Của Từ (Chi Tiết), Soạn Bài Nghĩa Của Từ

Đáp án và khuyên bảo giải bài

*
 

Bài 4

Tính quý giá của biểu thức 15x4y3z2 : 5xy2z2 với x = 2, y = -10, z = 2004

Đáp án và trả lời giải bài

15x4y3z2 : 5xy2z2 với x = 2, y = -10, z = 200

Ta gồm 15x4y3z2 : 5xy2z2 = 3 . X4 – 1 . Y3 – 2 . Z2 – 2 = 3x3y

Tại x = 2, y = -10, z = 2004

Ta được: 3 . 23(-10) = 3 . 8 . (-10) = -240.

Bài 5: làm tính chia:

a, x2yz : xyz

b, x3y4 : x3y

Lời giải:

a, x2yz : xyz = (x2 : x)(y : y)(z : z) = x

b, x3y4 : x3y = (x3 : x3)(y4 : y) = y3

Bài 6: Làm tính chia:

a, (x + y)2 : (x + y)

b, (x – y)5 : (y – x)4


c, (x – y + z)4 : (x – y + z)3

Lời giải:

a, (x + y)2 : (x + y) = x + y

b, (x – y)5 : (y – x)4 = (x – y)5 : (x – y)4 = x – y

c, (x – y + z)4 : (x – y + z)3 = (x – y + z)

Bài 7: có tác dụng tính chia:

a, 18x2y2z : 6xyz

b, 5a3b : (-2a2b)

c, 27x4y2z : 9x4y

Lời giải:

a, 18x2y2z : 6xyz = (18 : 6)(x2 : x)(y2 : y)(z : z) = 3xy

b, 5a3b : (-2a2b) = 5 : (-2)(a3 : a2)(b : b) = - 5/2 a

c, 27x4y2z : 9x4y = (27 : 9)(x4 : x4)(y2 : y).z = 3yz

Bài 8: Tìm số tự nhiên và thoải mái n để mỗi phép phân chia sau là phép phân chia hết:

a, x4 : xn

b, xn : x3

c, 5xny3 : 4x3y2

d, xnyn+1 : x2y5

Lời giải:

x4 : xn = x4-n là phép phân chia hết bắt buộc 4 – n ≥ 0 ⇒ 0 ≤ n ≤ 4

suy ra: n ∈ 0; 1; 2; 3; 4

xn : x3 = xn- 3 là phép phân tách hết đề nghị n – 3 ≥ 0 ⇒ n ≥ 3

5xny3 : 4x3y2 = 54 (xn : x2)(y3 : y2) = 54 xn-2 là phép phân chia hết

Suy ra: n – 2 ≥ 0 ⇒ n ≥ 2

xnyn + 1 : x2y5 = (xn : x2)(yn+1 : y5) = xn-2.yn-4 là phép phân tách hết

suy ra: n – 4 ≥ 0 ⇒ n ≥ 4

Bài 9: Tính quý hiếm của biểu thức sau:

(- x2y5)2 : (- x2y5) tại x = 50% và y = - 1

Lời giải:

Ta có: (- x2y5)2 : (- x2y5) = - x2y5

Thay x = 50% và y = - 1 vào biểu thức ta được:


-(1/2 )2.(-1)5 = -1/4 .(-1) = 1/4

 

Tải về