Công Nghệ 10 Bài 53

     

Để tìm hiểu, căn cứ lập kế hoạch kinh doanh thì trước tiên chúng ta phải hiểu kế hoạch kinh doanh là gì? Qua nội dung Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanhsẽgiúp các em học sinh hoàn thành tốt công việc trên, biết được nội dung và phương pháp xác định kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ. Mời các em cùng theo dõi bài học.

Bạn đang xem: Công nghệ 10 bài 53


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Căn cứ để lập kế hoạch kinh doanh

1.2. Nộn dung và phương pháp

2. Bài tập minh họa

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

3.2. Bài tập trắc nghiệm

3.3. Trắc nghiệm Online

4. Kết luận


*


Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc “Bán cái thị trường cần”

Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào 4 yếu tố cơ bản: nhu cầu thị trường, tình hình phát triển kinh tế xã hội, phát luật hiện hành và khả năng doanh nghiệp.

*


a. Nội dung kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản sau: Kế hoạch bán hàng, kế hoạch mua hàng, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động, kế hoạch sản xuất

b. Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

- Kế hoạch bán hàng được xác định dựa trên tổng hợp nhu cầu thị trường thông qua các đơn đặt hàng (hoặc hợp đồng mua hàng) của khách hàng.

+ Trong trường hợp doanh nghiệp bán lẻ thị trường thì kế hoạch bán hàng xác định dựa trên cơ sở dự đoán nhu cầu thị trường.

Kế hoạch bán hàng =Mức bán hàng thực tế trong thời gian qua+(-)Các yếu tố tăng (giảm)

*

+ Ví dụ: Mức bán hàng thực tế của danh nghiệp Phúc Khang năm qua là 5 tỉ đồng. Năm nay dự kiến phấn đấu thêm 240 triệu đồng. Hãy xác định kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp mỗi tháng trong năm?

+ Trả lời: Mỗi tháng kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp tăng thêm 240 triệu :12 tháng = 20 (triệu đồng)

- Kế hoạch mua hàng được xác định phù hợp cả về số lượng, mặt hàng, thời gian… với kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp.

Kế hoạch mua hàng =Mức bán kế hoạch+(-)Nhu cầu dự trữ hàng hoá

- Kế hoạch lao động của doanh nghiệp thể hiện số lượng lao động cần sử dụng và từng loại lao động phù hợp với kế hoạch kinh doanh.

Kế hoạch lao động cần sử dụng =Doanh số bán hàng (dịch vụ) /Định mức lao động của một người

- Kế hoạch sản xuất sản phẩm doanh nghiệp được xác định trên cơ sở năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường về sản phẩm đó trong một khoảng thời gian nhất định (quý,năm….)

Kế hoạch sản xuất =Năng lực sản xuất 1 tháng xsố tháng

*


2. Bài tập minh họa


Bài 1:Kế hoạch sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp được xác định:

A. Vốn hàng hóa + tiền công + tiền thuế

B. Doanh số bán hàng (dịch vụ) / Định mức lao động của một người

C. Mức bán kế hoạch (±) Nhu cầu dự trữ hàng hóa

D. Năng lực sản xuất 1 tháng × số tháng

Hướng dẫn giải:

Đáp án:D. Năng lực sản xuất 1 tháng × số tháng

Giải thích:Kế hoạch sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp được xác định: Năng lực sản xuất 1 tháng × số tháng.

Xem thêm: Lucy In The Sky - 51 As Soon As We Will Àrrive We Wil

Bài 2: Kế hoạch vốn kinh doanh của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào đặc điểm nào?

A. Vốn hàng hóa + tiền công + tiền thuế

B. Doanh số bán hàng (dịch vụ) / Định mức lao động của một người

C. Mức bán kế hoạch (±) Nhu cầu dự trữ hàng hóa

D. Năng lực sản xuất 1 tháng × số tháng

Hướng dẫn giải:

Đáp án:A. Vốn hàng hóa + tiền công + tiền thuếGiải thích:Kế hoạch vốn kinh doanh của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào đặc điểm: Vốn hàng hóa + tiền công + tiền thuế

Bài 3: Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Mỗi doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản sau:

Nhu cầu thị trường.Tình hình phát triển kinh tế xã hội.Pháp luật hiện hành.Khả năng của doanh nghiệp.Căn cứ nhu cầu thị trường là quan trọng nhất. Bởi nếu khách hàng không có nhu cầu thì doanh nghiệp không thể kinh doanh được.

3. Luyện tập


3.1. Bài tập tự luận


Câu 1:Nêu các cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 2:Nêu phương pháp xác định kế hoạch bán và mua hàng hóa của doanh nghiệp.

Câu 3:Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.


3.2. Bài tập trắc nghiệm


Câu 1:Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc:

A. Bán cái gì cũng được

B. Bán cái thị trường cần

C. Bán cái mà thu lợi nhuận cao

D. Bán cái mà thị trường chưa bao giờ có

Câu 2:Mỗi doanh nghiệp đều xây dượng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản nào?

A. Kế hoạch bán, kế hoạch mua hàng

B. Kế hoạch tài chính

C. Kế hoạch lao động và kế hoạch sản xuất

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 3: Kế hoạch vốn kinh doanh được xác định căn cứ vào nhu cầu:

A. Mua hàng hóa

B. Tiền trả công lao động

C. Tiền nộp thuế

D. Cả A, B, C đều đúng.

Xem thêm: Cách Vẽ Tranh Vẽ 20/11 Đề Tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam Đẹp, Ý Nghĩa

Câu 4: Yếu tố nào không là nội dung của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp?

A. Kế hoạch phát triển kinh tế

B. Kế hoạch mua, bán hàng

C. Kế hoạch sản xuất

D. Kế hoạch tài chính, lao động

Câu 5: Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào mấy yếu tố?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


3.3.Trắc nghiệm Online


Các em hãy luyện tập bài trắc nghiệm Xác định kế hoạch kinh doanhCông nghệ 10 sau để nắm rõ thêm kiến thức bài học.

Trắc Nghiệm


4. Kết luận


- Sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau:

Biết được các căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.Biết được nội dung và phương pháp xác định kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ.
Tham khảo thêm