Đề Kiểm Tra 15 Phút Lớp 7

     

Bạn đã xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và sở hữu ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (72.4 KB, 2 trang )


Đề đánh giá 15 phút giờ Anh lớp 7 Unit 1

Bản quyền ở trong về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differentlyfrom the others

1. A. Sofa B. A way C. Banana D. Occasion

2. A. Purpose B. Bottle C. Collect D. Second

Exercise 2: Complete the sentences with the correct form of the verbs1. Would you mind _____________ (watch) my bag for a few minutes?2. The children would love _____________ (eat) French fries.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút lớp 7

3. Please avoid _____________ (make) silly mistakes in this exercise.Exercise 3: Arrange the words lớn make sentences

1. Hobby/ you/ have/ any / Do/?

________________________________________________2. His/ do/ what/ your/ brother/ free/ does/ in/ time/?

________________________________________________

Exercise 4: Complete the second sentence so that it has the same meaning as the firstone

1. His hobby is collecting toy cars.

He collects ______________________________________
2. It took me three hours lớn make this pottery jug.

Xem thêm: Cách Để Trả Thù Người Mình Ghét, Cách Để Trả Thù

I spent _________________________________________3. My father likes to bởi vì gardening at the weekend.

My father enjoys _________________________________-The

end-Đáp án đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 7 Unit 1

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differentlyfrom the others


(2)

2. B

Exercise 2: Complete the sentences with the correct size of the verbs

1. Would you mind ______watching_______ (watch) my bag for a few minutes?2. The children would love _______to eat______ (eat) French fries.

Xem thêm: Hai Quả Cầu Nhỏ Mang Điện Tích, 3 Hai Quả Cảu Nhỏ Mang Điện Q 60Nc

3. Please avoid ______making_______ (make) silly mistakes in this exercise.Exercise 3: Arrange the words to lớn make sentences

1. Vì you have any hobby?

2. What does your brother vị in his không tính phí time?

Exercise 4: Complete the second sentence so that it has the same meaning as the firstone


1. He collects toy cars as a hobby

2. I spent three hours making this pottery rug.

3. My father enjoys doing gardening at the weekend.

Mời những bạn tìm hiểu thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp 7 tuyệt tại:


Tài liệu liên quan


*
30 đề chất vấn 15 phút đồ vật lý 6 học tập kì 1 gồm đáp án 62 1 1
*
ĐỊNH DẠNG CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MỚI NHẤT 15 1 4
*
đề chất vấn 15 phút giờ đồng hồ anh 8 lần 1 (4 đề) 4 683 3
*
cỗ đề bình chọn 15 phút giờ anh 6 thử nghiệm bùi văn vinh 10 799 1
*
Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 10 – Unit 4: For a better community 4 82 0
*
phiên bản quyền thuộc về vndoc nghiêm cấm phần lớn hành vi coppy vì mục đích thương mại dịch vụ 2 121 0
*
Tổng phù hợp đề soát sổ 15 phút giờ anh lớp 10 9 50 0
*
cài đặt Đề đánh giá 15 phút giờ Anh lớp 10 Unit 1 - giờ Anh lớp 10 Unit 1: Family life gồm đáp án 2 742 0
*
Tải bài bác kiểm tra 15 phút số 2 lớp 6 học tập kì 2 môn tiếng Anh có đáp án - Đề kiểm soát 15 phút môn giờ Anh lớp 6 2 75 1
*
cài đặt Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1 - Đề thi giờ Anh lớp 7 thử nghiệm Unit 1 gồm đáp án 2 760 12
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(8.25 KB - 2 trang) - tải Đề đánh giá 15 phút giờ Anh lớp 7 Unit 1 - Đề thi giờ Anh lớp 7 thử nghiệm Unit 1 tất cả đáp án
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×