ĐƠN THỨC CHIA HẾT CHO ĐƠN THỨC KHI GIÁ TRỊ CỦA SỐ TỰ NHIÊN LÀ

     
Bạn đang xem: Đơn Thức phân tách Hết cho Đơn Thức Khi giá trị Của Số tự nhiên và thoải mái Là trên hoanggiaphat.vn: Tổng hợp kiến thức về nội thất


Bạn đang xem: đơn thức chia hết cho đơn thức khi giá trị của số tự nhiên là

Trắc nghiệm Chia đơn thức cho đơn thức tất cả đáp án

Với bộ bài xích tập Trắc nghiệm Chia 1-1 thức cho đối kháng thức Toán lớp 8 lựa chọn lọc, gồm đáp án để giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học với ôn luyện nhằm đạt kết quả cao trong những bài thi môn Toán lớp 8.

*

Bài 1: Kết quả của phép phân chia 15x3y4 : 5x2y2 là

A. 3xy2

B. -3x2y

C. 5xy

D. 15xy2

Hiển thị đáp án

Đang xem: đối chọi thức chia hết cho đối kháng thức khi cực hiếm của số tự nhiên và thoải mái là

Lời giải

Đáp án đề xuất chọn là: D

Bài 3: Chia solo thức (-3x)5 cho 1-1 thức (-3x)2 ta được hiệu quả là

A. -9×3

B. 9×3

C. 27×3

D. -27×3

Hiển thị đáp án

Bài 4: Thương của phép phân chia (-12x4y + 4×3 – 8x2y2) : (-4x)2 bằng

A. -3x2y + x – 2y2

B. 3x4y + x3 – 2x2y2

C. -12x2y + 4x – 2y2

D. 3x2y – x + 2y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

(-12x4y + 4×3 – 8x2y2) : (-4x)2

= (-12x4y) : (-4×2) + (4×3) : (-4×2) – (8x2y2) : (-4×2)

= 3x2yy – x + 2y2

Bài 5: Kết quả của phép phân chia (2×3 – x2 +10x) : x là

A. X2 – x + 10

B. 2×2 – x + 10

C. 2×2 – x – 10

D. 2×2 + x + 10

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (2×3 – x2 +10x) : x

= (2×3 : x) – (x2 : x) + (10x : x) = 2×2 – x + 10

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Bài 6: Kết quả của phép phân tách (6xy2 + 4x2y – 2×3) : 2x là

A. 3y2 + 2xy – x2

B. 3y2 + 2xy + x2

C. 3y2 – 2xy – x2

D. 3y2 + 2xy

Hiển thị đáp án

Lời giải

(6xy2 + 4x2y – 2×3) : 2x

= 6xy2 : 2x + 4x2y : 2x – 2×3 : 2x

= 3y2 + 2x – x2

Đáp án đề xuất chọn là: A

Bài 7: Chia nhiều thức (3x5y2 + 4x3y2 – 8x2y2) cho đơn thức 2x2y2 ta được công dụng là

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (3x5y2 + 4x3y2 – 8x2y2) : 2x2y2

= (3x5y2 : 2x2y2) + (4x3y2 : 2x2y2) – (8x2y2 : 2x2y2)

=

Đáp án cần chọn là: B

Bài 8: Chia đa thức (4x2yz4 + 2x2y2z2 – 3xyz) cho đối chọi thức xy ta được kết quả là

A. 4xz4 + 2xyz2 – 3z

B. 4xz4 + 2xyz2 + 3z

C. 4xz4 – 2xyz2 + 3z

D. 4xz4 + 4xyz2 + 3z

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả (4x2yz4 + 2x2y2z2 – 3xyz) : xy

= (4x2yz4 : xy) + (2x2y2z2 : xy) – (3xyz : xy)

= 4xz4 + 2xyz2 – 3z

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Bài 9: Chọn câu đúng

A. 24x4y3 : 12x3y3 = 2xy

B. 18x6y5 : (-9x3y3) = 2x3y2

C. 40x5y2 : (-2x4y2) = -20x

D. 9a3b4x4 : 3a2b2x2 = 3ab3x2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

+) 24x4y3 : 12x3y3 = (24 : 12).(x4 : x3).(y3 : y3) = 2x nen A sai

+) 18x6y5 : (-9x3y3) = (18 : (-9)).(x6 : x3).(y5 : y3 = -2x3y2 nên B sai

+) 40x5y2 : (-2x4y2) = (40 : (-2)).(x5 : x4).(y2 : y2) = -20x nên C đúng

+) 9a3b4x4 : 3a2b2x2 = (9 : 3).(a3 : a2).(b4 : b2).(x4 : x2) = 3ab2x2 yêu cầu D sai

Đáp án phải chọn là: C

Bài 10: Chọn câu đúng

A. 20x5y3 : 4x2y2 = 5x3y2

B. 12x3y4 : xy4 = 30z

C. 2(x + y)3 : 5(x + y) = (x + y)

D. X2yz3 : (-x2z3) = -y

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

+) 20x5y3 : 4x2y2 = (20 : 4).(x5 : x2).(y3 : y2 = 5x3y nên A sai

+) 12x3y4 : xy4 =

 nên B sai

+) 2(x + y)3 : 5(x + y) =

 nên C sai

+) x2yz3 : (-x2z3) = -(x2 : x2)y(z3 : z3) = -y đề nghị D đúng

Đáp án đề xuất chọn là: D

Bài 11: Chọn câu sai

A. (3x – y)7 : (y – 3x)2 = -(3x – y)5

B. (x – y)5 : (x – y)2 = (x – y)3

C. (2x – 3y)9 : (2x – 3y)6 = (2x – 3y)3

D. (x – 2y)50 : (x – 2y)21 = (x – 2y)29

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

+) (3x – y)7 : (y – 3x)2 = (3x – y)7 : (3x – y)2 = (3x – y)5 đề xuất A sai

+) (x – y)5 : (x – y)2 = (x – y)5-2 = (x – y)3 buộc phải B đúng

+) (2x – 3y)9 : (2x – 3y)6 = (2x – 3y)9-6 = (2x – 3y)3 cần C đúng

+) (x – 2y)50 : (x – 2y)21 = (x – 2y)50-21 = (x – 2y)29 bắt buộc D đúng

Đáp án đề nghị chọn là: A

Bài 12: Chọn câu sai

A. (-15x2y6) : (-5xy2) = 3xy4

B. (8×5 – 4×3) : (-2x)3 = -4×2 + 2

C. (3x2y2 – 4xy2 +2xy4) : = -6x + 8y + 4y2

D. (3x – y)19 : (3x – y)10 = (3x – y)9

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

+) (-15x2y6) : (-5xy2) = (-15) : (-5)(x2 : x)(y6 : y2) = 3xy4 bắt buộc A đúng

+) (8×5 – 4×3) : (-2×3)

= –

= -4×2 + 2 buộc phải B đúng

+) (3x2y2 – 4xy2 +2xy4) :

=

 

= -6x + 8 – 4y2 đề xuất C sai

+) (3x – y)19 : (3x – y)10 = (3x – y)19-10 = (3x – y)9 nên D đúng

Đáp án phải chọn là: C

Bài 13: Chọn câu đúng

A. Yêu mến của phép phân chia đa thức (a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) cho đối kháng thức ax3 là a5 + 2a2x – 9×2

B. Yêu mến của phép phân chia đa thức (a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) cho solo thức ax3y phép phân tách hết

C. Thương của phép phân tách đa thức (a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) cho đối kháng thức ax3 là a5 + 2a2x + 9×2

D. Yêu đương của phép chia đa thức (a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) cho đơn thức ax3 là a5x + 2a2x – 9×2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

+) (a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) : ax3

= (a6x3 : ax3) + (2a3x4 : ax3) – (9ax5 : ax3)

= a5 + 2a2x – 9×2

Nên A đúng, C, D sai

+) Phép phân chia đa thức (a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) cho solo thức ax3y ko là phép phân tách hết vì đa thức (a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) không có biến y bắt buộc B sai

Đáp án phải chọn là: A

Bài 14: Chọn câu đúng nhất

A. Yêu quý của phép phân chia đa thức

*

 cho đối chọi thức

B. Mến của phép phân tách đa thức

 cho đối kháng thức ax2 là

 

C. Cả A, B phần nhiều đúng

D. Cả A, B rất nhiều sai

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Bài 15: Cho A = (3a2b)3(ab3)2; B = (a2b)4. Khi ấy A : B bằng

A.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 3 Tuần 1 Đến Tuần 5, Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3: Từ Tuần 1 Đến Tuần 5


Xem thêm: Top 17 Vẽ Chép Họa Tiết Trang Trí Dân Tộc Mới Nhất 2022, Bài 1 : Chép Hoạ Tiết Trang Trí Dân Tộc


27ab5

B. -27b5

C. 27b5

D. 9b5

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có A = (3a2b)3(ab3)2 = 33.(a2)3.b3.a2(b3)2

= 27a6.b3.a2.b6 = 27a8b9

B = (a2b)4 = (a2)4.b4 = a8b4

Khi kia A : B = 27a8b9 : a8b4 = 27b5

Đáp án nên chọn là: C

Bài 16: Cho A = (4x2y2)2(xy3)3; B = (x2y3)2. Lúc đó A : B bằng

A. 16x4y6

B. 8x3y8

C. 4x3y7

D. 16x3y7

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có A = (4x2y2)2(xy3)3 = 42(x2)2(y2)2×3(y3)3 = 16x4y4x3y9 = 16x7y13

B = (x2y3)2 = (x2)2(y3)2 = x4y6

Khi kia A : B = 16x7y13 : x4y6 = 16x3y7

Đáp án buộc phải chọn là: D

Bài 17: Cho (2x+ y2).(…) = 8×3 + y6. Điền vào chỗ trống (…) nhiều thức say mê hợp

A. 2×2 – 2xy + y4

B. 2×2 – 2xy + y2

C. 4×2 – 2xy2 + y4

D. 4×2 + 2xy + y4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả 8×3 + y6 = (2x)3 + (y2)3

= (2x + y2)((2x)2 – 2x.y2 + (y2)2)

= (2x + y2)(4×2 – 2xy2 + y4)

Vậy nhiều thức nên điền là 4×2 – 2xy2 + y4

Đáp án đề xuất chọn là: C

Bài 18: Cho (3x – 4y).(…) = 27×3 – 64y3. Điền vào nơi trống (…) đa thức đam mê hợp

A. 6×2 + 12xy + 8y2

B. 9×2 + 12xy + 16y2

C. 9×2 – 12xy + 16y2

D. 3×2 + 12xy + 4y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

27×3 – 64y3 = (3x)3 – (4y)3 = (3x – 4y)((3x)2 + 3x.4y + (4y)2)

= (3x – 4y)(9×2 + 12xy + 16)

Vậy nhiều thức đề nghị điền là 9×2 + 12xy + 16

Đáp án buộc phải chọn là: B

Bài 19: Cho (27×3 + 27×2 + 9x + 1) : (3x + 1)2 = (…) Điền vào địa điểm trống đa thức thích hợp

A. (3x + 1)5

B. 3x + 1

C. 3x – 1

D. (3x + 1)3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

(27×3 + 27×2 + 9x + 1) : (3x + 1)2 = (3x + 1)3 : (3x + 1)2 = 3x + 1

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Bài 20: Cho (7×4 – 21×3) : 7×2 + (10x + 5×2) : 5x = (…). Điền vào nơi trống nhiều thức thích hợp

A. X2 – 2x + 2

B. X2 – 4x + 2

C. X2 – x + 5

D. X2 – 2x + 5

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

(7×4 – 21×3) : 7×2 + (10x + 5×2) : 5x =

= 7×4 : (7×2) – 21×3 : (7×2) + 10x : (5x) + 5×2 : (5x)

= x2 – 3x + 2 + x

= x2 – 2x + 2

Đáp án buộc phải chọn là: A

Bài 21: giá trị số thoải mái và tự nhiên n nhằm phép phân chia xn : x6 tiến hành được là:

A. N Є N, n 6

D. N Є N, n ≤ 6

Hiển thị đáp án

Lời giải

Để phép phân tách xn : x6 triển khai được thì n Є N, n – 6 ≥ 0 ⇔ n ≥ 6, n Є N

Đáp án cần chọn là: B

Bài 22: giá trị số thoải mái và tự nhiên n nhằm phép phân chia x2n : x4 triển khai được là:

A. N Є N, n > 2

B. N Є N, n ≥ 4

C. N Є N, n ≥ 2

D. N Є N, n ≤ 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Để phép chia x2n : x4 thực hiện được thì n Є N, 2n – 4 ≥ 0 ⇔ n ≥ 2, n Є N

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Bài 23: Giá trị số thoải mái và tự nhiên n thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại gì để phép phân chia xn+3y6 : x9yn là phép chia hết?

A. N 6

D. N = 6

Hiển thị đáp án

Lời giải

Để phép phân chia xn+3y6 : x9yn là phép phân tách hết thì

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Bài 24: Tìm đk của số thoải mái và tự nhiên n (n > 0) để đối chọi thức B = 4x4y4 phân tách hết solo thức C = xn-1y4 là

A. N = 5

B. 0 Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm B : C = (4x4y4) : (xn-1y4)

Đơn thức B phân chia hết cho solo thức C khi 4 ≥ n – 1 ⇒ n ≤ 5

Hay 0 Đáp án cần chọn là: B

Bài 25: Giá trị biểu thức A = 15x5y4z3 : (-3x4y4z2) cùng với x = -2; y = 2004; z = 10 là

A. -100

B. 100

C. -200

D. 120

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm A = 15x5y4z3 : (-3x4y4z2) = (15 : (-3)).(x5 : x4).(y4 : y4).(z3 : z2) = -5xz

Thay x = -2; y = 2004; z = 10 vào A = -5xz ta có

A = -5.(-2).10 = 100

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Bài 26: Tính giá trị của biểu thức D = (15xy2 + 18xy3 + 16y2) : 6y2 – 7x4y3 : x4y trên

 và y = 1

Hiển thị đáp án

Lời giải

D = (15xy2 + 18xy3 + 16y2) : 6y2 – 7x4y3 : x4y

⇔ D = 15xy2 : (6y2) + 18xy3 : (6y2) + 16y2 : (6y2) – 7x4y3 : x4y

⇔ D =

 

Tại x = 2/3 và y = 1 ta có

Đáp án nên chọn là: D

Bài 27: Thương của phép chia (9x4y3 – 18x5y4 – 81x6y5) : (-9x3y3) là đa thức bao gồm bậc là:

A. 5

B. 9

C. 3

D. 1

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm (9x4y3 – 18x5y4 – 81x6y5) : (-9x3y3)

= – –

= -x + 2x2y + 9x3y2

Đa thức -x + 2x2y + 9x3y2 tất cả bậc 3 + 2 = 5

Đáp án cần chọn là: A

Bài 28: Biểu thức D = (9x2y2 – 6x2y3) : (-3xy)2 + (6x2y + 2×4) : (2×2) sau khi rút gọn gàng là đa thức tất cả bậc là

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

D = (9x2y2 – 6x2y3) : (-3xy)2 + (6x2y + 2×4) : (2×2)

⇔ D = 9x2y2 : (-3xy)2 – 6x2y3 : (-3xy)2 + 6x2y : (2×2) + 2×4 : : (2×2)