English 8 unit 7

     

Unit 7: My neighborhood - nhẵn giềng của tôi

Language Focus ( Trả lời thắc mắc trang 69-71 SGK giờ Anh 8)

1.Match each verb to lớn its past participle./ (Em hãy ghép hễ từ với phân từ thừa khứ của nó.)

*

Lời giải:

*

2.Complete the expressions. Use for or since./ (Hoàn thành các mô tả sau, sử dụng since hoặc for.)

for a period of time since a point of time

for five months since Tuesday

Hướng dẫn dịch:

for a period of time: vào một khoảng thời gian

for five months: trong năm tháng

since a point of time: xuất phát từ một mốc thời gian

since Tuesday: từ lắp thêm Ba

..... Five minutes

..... January 

..... 1990

..... the summer

..... Three hours

..... Two weeks

..... Friday

..... 20 years

Lời giải:

for five minutes for three hours

since January for two weeks

since 1990 since Friday

since the summer for trăng tròn years

Hướng dẫn dịch:

for five minutes: trong 5 phút

for three hours: trong 3 giờ

since January: từ thời điểm tháng 1

for two weeks: vào 2 tuần

since 1990: từ thời điểm năm 1990

since Friday: từ đồ vật 6

since the summer: từ ngày hè

for 20 years: trong trăng tròn năm

3.Complete the sentences. Use the present perfect size of the verbs in brackets./ (Hãy xong các câu sau, dùng thì hiện tại xong cho động từ vào ngoặc.)

______here since last week. (live)

We _______in that restaurant for two weeks. (not eat)

______her since yesterday. (not see)

They _______Quang Trung School since last year. (attend)

My Dad _______for this company for 20 years. (work)

Ba _______stamps since 1995. (collect)

Lời giải:

have lived here since last week.

Bạn đang xem: English 8 unit 7

We haven"t eaten in that restaurant for two weeks.

haven"t seen her since yesterday.

They have attended Quang Trung School since last year.

My Dad has worked for this company for 20 years.

Ba has collected stamps since 1995.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đang sống tại chỗ này từ tuần trước.

Chúng tôi dường như không ăn trong nhà hàng quán ăn đó trong nhị tuần.

Tôi chưa gặp gỡ cô ấy kể từ hôm qua.

Họ đã theo học trường quang quẻ Trung từ thời điểm năm ngoái.

Bố tôi đã thao tác làm việc cho doanh nghiệp này trong đôi mươi năm.

Ba đã sưu trung khu tem từ năm 1995.

4.Complete the conversation. Use the correct size of the verbs in the box./ (Hoàn thành đối thoại sau, dùng hiệ tượng đúng của hễ từ mang lại trong khung.)

hope be (3) live see look want

Ba: Hi. My name’s Ba.

Tom: Nice to lớn meet you, Ba. I"m Tom. 

Ba: Are you a newcomer here?

Tom: Yes. I (1)_______ here since last week.

Xem thêm: Soạn Bài Tổng Kết Phần Văn Lớp 8 Tiếp Theo ), Soạn Bài Tổng Kết Phần Văn (Tiếp Theo) Ngắn Nhất

Ba: I’m sure you’ll love this place. 

Tom: I (2) _______ so. How long _____ you (3) _______ here?

Ba: For 15 years.

Tom: So you must know the area very well. (4)_______ there a post office near here?

Ba: Yes. There"s one next khổng lồ my house. Why?

Tom: Ah! I (5) ________ lớn send this postcard to lớn my parents.

Ba: Let me have a look. Oh! It (6) ________ very beautiful. Where"s your house?

Tom: In London. _______ you ever (7) ________ there? 

Ba: Not yet. But I (8) _______ it through films và magazines. I’m going there with my father next summer.

Tom: That’s great. I hope lớn see you again over there.

Lời giải:

(1) have been (2) hope

(3) have you lived (4) Is

(5) want (6) looks

(7) Have you ever been (8) saw

Hướng dẫn dịch:

Ba: Xin chào. Tên bản thân là Ba.

Tom: cực kỳ vui được gặp bạn, Ba. Bản thân là Tom.

Ba: Bạn liệu có phải là người mới đến trên đây không?

Tom: Đúng vậy. Mình đã ở đây từ tuần trước.

Ba: Mình chắc chắn các bạn sẽ thích chỗ này.

Tom: Mình hy vọng vậy. Các bạn sống ở đây bao thọ rồi?

Ba: 15 năm rồi.

Tom: Vậy chắc hẳn là bạn phải biết khu vực rất rõ. Bao gồm bưu năng lượng điện nào gần đây không?

Ba: Có. Gồm một cái kề bên nhà tôi. Bạn có việc gì hả?

Tom: Ừ! Mình muốn gởi bưu thiếp này cho cha mẹ mình.

Ba: cho chính mình xem với. Oh! Nó trông khôn cùng đẹp. Nhà của người sử dụng ở đâu?

Tom: Ở London. Đã khi nào bạn tới đó chưa?

Ba: Chưa. Nhưng tôi đã thấy nó qua các bộ phim truyện và tạp chí. Mình sẽ đến đó với thân phụ mình vào ngày hè tới.

Tom: thật tuyệt. Mình hy vọng sẽ gặp mặt lại các bạn ở đó.

Xem thêm: New Công Thức Tính Cơ Cấu Giá Trị Xuất Nhập Khẩu, Kim Ngạch Là Gì

5.Look at the pictures. Complete the sentences. Use the words in the box. You will have to lớn use some words more than once./ (Hãy nhìn tranh và hoàn thành các câu sau, thực hiện từ mang lại trong khung. Em sẽ nên dùng một vài ba từ rộng một lần.)