Write

     

Mục lục nội dung

Unit 6. The Environment - Môi trường

6. WRITE (Trả lời thắc mắc trang 52-53 SGK tiếng anh 9)

Nguyễn Minh Phương


Unit 6. The Environment - Môi trường

6. WRITE (Trả lời thắc mắc trang 52-53 SGK giờ đồng hồ anh 9)

A complaint letter has five sections

Situation states the reason for writing

Complication mentions the problem

Resolution makes a suggestion

Action talks about future action

Politeness ends the letter politely

Dịch bài:


Một lá thư than vãn có 5 phần

Tình huống gửi ra lý do viết

Vấn đề đề cập cho vấn đề

Giải pháp đưa ra đề nghị

Hành động nói về hành động tương lai

Sự kế hoạch thiệp hoàn thành lá thư một phương pháp lịch sự

a) Mr. Shat wrote a complaint letter lớn the director of L&P Company in Ho đưa ra Minh City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. Or P.

Bạn đang xem: Write

/ (Ông Nhật vẫn viết một lá thư than vãn tới giám đốc của người sử dụng L&D ở tp Hồ Chí Minh. Năm phần của lá thư không nên theo trật tự của nó. Gán nhãn các chữ mẫu S, C, R, A, hoặc P phù hợp vào đầu của mỗi phần.)

*

Lời giải:

26 Tran Phu Street Ha Noi

October 9. 2003

The Director

L&P Transport Company

431 Le Loi Boulevard

HCMC

Dear Sir/ Madam,

(R) I would suggest that your company should tell your drivers khổng lồ clear up all the trash on the ground before leaving.

(S) I am writing to you about the short stop of your trucks around my house on their way to the north.

(A) I look forward khổng lồ hearing from you và seeing good response from your company.

(C) When the trucks of your company have a short break on the streets around my house, the drivers left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is covered with trash và a few minutes later there is smell & flies.

(P) Yours faithfully,

Tran Vu Nhat

Hướng dẫn dịch:

76 đường Trần Phú, Hà Nội

Ngày 9 tháng 10 năm 2003

Giám đốc

Công ty vận tải L&P

431 con đường Lê Lợi

Thưa ông/ bà,

Tôi muốn đề xuất rằng công ty của ông/ bà nên bảo những tài xế dọn sạch rác cùng bề mặt đất trước lúc rời đi.

Tôi viết thư này đến ông/ bà về chuyến tạm dừng chân của không ít xe tải quanh nhà tôi trê tuyến phố đi về hướng bắc.

Tôi mong chờ nghe cùng thấy phản bội hồi tốt từ doanh nghiệp ông/ bà.

Khi xe tải của công ty ông/ bà tất cả chuyến tạm ngưng chân trong thời gian ngắn, những tài xế đã để lại những rác trên mặt đất sau bữa tiệc nhẹ. Lúc xe tải ra khỏi nơi này, mặt khu đất đầy rác với vài phút tiếp nối có mùi với ruồi.

Trân trọng,

Trần Vũ Nhật

b) These days, many people begin to lớn catch fish in the lake behind your house. What makes you worried most is they use electricity khổng lồ catch fish. A lot of small fish died and floated on the water surface. Other animals such as frogs, toads, & even birds also died from electric shock waves. You think that local authorities should prohibit and fine heavily anyone catching fish in this way.

Now, write a letter lớn the head of the local authorities to lớn complain about the way of catching fish in the lake behind your house. Following SCRAP format. Begin with:

 (Những ngày này, tương đối nhiều người bước đầu đánh bắt cá trong hồ ẩn dưới nhà bạn. Điều làm cho bạn lo lắng nhất là họ áp dụng điện để đánh cá. Rất nhiều cá nhỏ đã chết và nổi lên mặt nước. Những động vật khác ví như là ếch, cóc, và trong cả chim cũng chết vày bị điện giật. Các bạn nghĩ rằng chính quyền địa phương buộc phải cấm với phạt nặng ngẫu nhiên ai dùng từ thời điểm cách đó để bắt cá.)

(Bây giờ, các bạn hãy viết một lá thư gửi cho tất cả những người đứng đầu tổ chức chính quyền địa phương để than phiền về cách đánh bắt cá trong hồ nước sau công ty bạn. Các bạn hãy theo mẫu mã S C R A P. Ban đầu với:)

Lời giải:

Dear Mr. President,

I am writing to you about the problem of fish catching in the lake behind my house.

These days, there have been a lot of people coming here to lớn catch the fish. The problem is that they use electricity lớn catch fish. This way, I think, is very dangerous. Right now, if you come here, you realize a lot of fish, small or big, are floating on the surface of the lake. Not only fish but even some other animals such as frogs, toads, và small birds are killed by electric shock waves as well.

Xem thêm: Vật Lý 10 Bài 37: Các Hiện Tượng Bề Mặt Của Chất Lỏng, Bài 37: Các Hiện Tượng Bề Mặt Của Chất Lỏng

I would suggest that you should prohibit people from catching fish here. If not, I am afraid all of the fish in the lake are not going to lớn exist in the near future.

I look forward lớn seeing your resolution to lớn this important matter.

Yours sincerely,

Nguyen Minh Phuong

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá thể của mình.

Hướng dẫn dịch:

Thưa ngài công ty tịch,

Tôi viết thư cho ông về sự việc đánh bắt cá ở loại ao sau nhà tôi.

Gần đây, có nhiều người cho đây để bắt cá. Vấn đề là họ sử dụng điện nhằm bắt cá. Tôi nghĩ trường hợp cứ cố này sẽ rất nguy hiểm. Hiện nay nếu ông mang đến đây ông vẫn thấy những cá, lớn hoặc nhỏ, nổi trên mặt ao. Không chỉ là cá mà mọi động vật khác như ếch, nhái, và chim bé dại cũng chết vị điện giật.

Tôi mong đợi được thấy phương án của ông về vụ việc nghiêm trọng này.

Trân trọng,

Nguyễn Minh Phương

Gợi ý:

Dear Mr. President,

I am writing to lớn you about the problem of fish catching in the lake behind my house.

Since the lake is mở cửa for không lấy phí and there is no security guard, there have been a lot of people coming here to lớn catch the fish. The problem is that they use electricity & bomb to catch fish. Some people even drop toxic chemicals into the water lớn kill the fish to lớn catch them easier. In that way, I think, is very dangerous & poisonous. There are hundreds of people coming here everyday, you will see a lot of fish are dead và floating on the surface of the lake. Not only fish is killed, even some other animals such as frogs, toads, & small birds are killed by electric shock waves, explosion and toxic chemicals as well

I hope that you should prohibit people from catching fish here. If not, I am worried that all of the fish in the lake are not going khổng lồ exist in the near future.

I look forward to seeing your resolution khổng lồ this important và emergency matter.

Regards,

Nguyen Trung Hieu

 

Hướng dẫn dịch:

Thưa ngài chủ tịch,

Tôi viết thư đến ông về sự việc đánh bắt cá ở chiếc ao sau bên tôi.

Từ khi hồ nước được xuất hiện miễn phí tổn và ko có đảm bảo an toàn có đa số người đến trên đây để bắt cá. Sự việc là họ dùng điện cùng bom để bắt cá. Một vài người còn quăng quật hóa chất độc hại vào nước nhằm giết cá và bắt chúng một cách thuận lợi hơn. Tôi nghĩ giả dụ cứ thế này đã rất gian nguy và độc hại. Có hàng nghìn người mang lại đây mỗi ngày, ông đang thấy nhiều cá đã bị tiêu diệt và vẫn nổi xung quanh ao. Không chỉ là cá mà phần nhiều động vật khác như ếch, nhái, với chim nhỏ tuổi cũng chết vì điện giật, bom nổ và hóa chất rất độc hại. Tôi hy vọng rằng ông đã cấm mọi bạn đến đây đánh bắt cá cá. Còn nếu như không tôi sợ hãi rằng toàn bộ cá sẽ không còn tồn trên trong tương lai.

Xem thêm: Axit Glutamic Có Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Axit Glutamic

Tôi mong chờ được thấy giải pháp của ông về vụ việc nghiêm trọng và nguy cấp này.