Giải sbt toán 9 tập 1

     

Giải bài tập trang 65, 66 bài 4 đường thẳng tuy vậy song và đường thẳng cắt nhau Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 18: Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau...

Bạn đang xem: Giải sbt toán 9 tập 1


Câu 18 trang 65 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho hàm số (y = ax + 3). Hãy xác đinh hệ số a vào mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = -2x;

b) khi (x = 1 + sqrt 2) thì (y = 2 + sqrt 2 ).

Gợi ý làm bài:

Đồ thị của hàm số (y = ax + 3) song song với đường thẳng (y = - 2x) nên a = -2

Khi (x = 1 + sqrt 2 ) thì (y = 2 + sqrt 2 )

Ta có:

(eqalign& 2 + sqrt 2 = aleft( 1 + sqrt 2 ight) + 3 cr & Leftrightarrow aleft( 1 + sqrt 2 ight) = sqrt 2 - 1 cr & Leftrightarrow a = sqrt 2 - 1 over sqrt 2 + 1 cr & Leftrightarrow a = left( sqrt 2 - 1 ight)^2 over left( sqrt 2 + 1 ight)left( sqrt 2 - 1 ight) cr & = 2 - 2sqrt 2 + 1 over 2 - 1 = 3 - 2sqrt 2 cr )

Vậy (a = 3 - 2sqrt 2 )

 

Câu 19 trang 65 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị 5.

Xem thêm: Tóm Tắt Tiểu Sử Kim Đồng - Tiểu Sử Anh Hùng Kim Đồng

a) Tìm b;

b) Vẽ đồ thị của hàm số ứng với giá trị của b tìm được ở câu a).

Xem thêm: Lý Thuyết Vật Lý 8 Bài 20 : Nguyên Tử, Phân Tử Chuyển Động Hay Đứng Yên?

Gợi ý làm bài:

a) Với x = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị là 5 , ta có:

(5 + 2.4 + b Leftrightarrow b = 5 - 8 Leftrightarrow b = - 3)

b) Vẽ đồ thị hàm số (y = 2x - 3)

Cho x = 0 thì y = -3 . Ta có : A(0;-3)

Cho y = 0 thì x = 1,5. Ta có: B(1,5;0)

Đồ thị của hàm số y = 2x + 3 là đường thẳng trải qua hai điểm A, B.

 

Câu 20 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tìm hệ số a của hàm số y = ax + 1

Biết rằng lúc (x = 1 + sqrt 2) thì (y = 3 + sqrt 2 )

Gợi ý làm bài:

Khi (x = 1 + sqrt 2 ) thì hàm số y = ax + 1 có giá trị bằng (3 + sqrt 2 ) buộc phải ta có:

(3 + sqrt 2 = aleft( 1 + sqrt 2 ight) Leftrightarrow aleft( 1 + sqrt 2 ight) = 2 + sqrt 2 ) 

(Leftrightarrow a = 2 + sqrt 2 over 1 + sqrt 2 = sqrt 2 left( 1 + sqrt 2 ight) over 1 + sqrt 2 = sqrt 2 )

Vậy (a = sqrt 2 )

 

Câu 21 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Xác định hàm số (y = ax + b) biết đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2

Gợi ý làm bài:

Vì đồ thị hàm số y = ax + b cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2 phải tung độ của giao điểm bằng 0, ta có :