Giải Tiếng Anh Lớp 10 Unit 1

     

1. Listen & repeat. Pay attention khổng lồ the consonant blends /br/, /kr/, và /tr/. 2. Listen to lớn the sentences and circle the words you hear. 1. Match the words with their meanings.2. Complete the sentences using the words in 1. 1. Choose the correct size of the verb in each sentence. 2. Read the text & put the verbs in brackets in the present simple or present continuous.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh lớp 10 unit 1


/br/, /kr/, và /tr/

1. Listen & repeat. Pay attention to lớn the consonant blends /br/, /kr/, và /tr/.

(Nghe và lặp lại. Chăm chú đến những phụ âm kép /br/, /kr/, với /tr/.)

/br/

/kr/

/tr/

breadwinner

breakfast

brown

crash

crane

cream

track

tree

train

Lời giải đưa ra tiết:

/br/

/kr/

/tr/

*
breadwinner /ˈbredwɪnə(r)/ (n): trụ cột chính gia đình

*
breakfast /ˈbrekfəst/ (n): bữa sáng

*
brown /braʊn/ (n): màu nâu

*
crash /kræʃ/ (n): vụ va chạm xe

*
crane /kreɪn/ (n): xe xúc

*
cream /kriːm/ (n): kem

*
track /træk/ (n): dấu vết

*
tree /triː/ (n): cây

*
train /treɪn/ (n): tàu hỏa


Pronunciation 2


Video chỉ dẫn giải


2. Listen to lớn the sentences and circle the words you hear.

(Nghe các câu với khoanh chọn số đông từ mà lại em nghe được.)

1. A. Brush

2. A. Brain

3. A. Bread

b. Crash

b. Crane

b. Create

c. Trash

c. Train

c. Tread

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I"m worried he"s going lớn crash his car.

(Tôi băn khoăn lo lắng anh ấy đã đâm xe của anh ấy ấy.)

2. The train is moving fast.

(Đoàn tàu hoạt động nhanh dần đều.)

3. I usually have bread for breakfast.

(Bữa sáng sủa tôi nạp năng lượng bánh mì.)

Lời giải chi tiết:

1. B2. C3. A

Vocabulary 1


Video hướng dẫn giải


Vocabulary: Family life

(Từ vựng: Đời sống gia đình)

1. Match the words with their meanings.

(Nối những từ cùng với nghĩa của chúng.)

1. Breadwinner

a. A person who manages a home and often raises children instead of earning money

2. Housework

b. Someone who earns the money to tư vấn their family

3. Groceries

c. Picking up and carrying heavy objects

4. Homemaker

d. Work around the house such as cooking, cleaning or washing clothes

5. Heavy lifting

e. Food and other goods sold at a shop or a supermarket

Lời giải đưa ra tiết:

1 - b

2 - d

3 - e

4 - a

5 - c

1 – b: breadwinner = someone who earns the money to support their family

(trụ cột gia đình = fan kiếm tiền nuôi gia đình)

2 – d: housework = work around the house such as cooking, cleaning or washing clothes

(công bài toán nhà = quá trình xung xung quanh nhà như nấu ăn, dọn dẹp hoặc giặt quần áo)

3 – e: groceries = food & other goods sold at a shop or a supermarket

(tạp hóa = thực phẩm và các hàng hóa khác được buôn bán tại siêu thị hoặc vô cùng thị)

4 – a: homemaker = a person who manages a home and often raises children instead of earning money

(nội trợ = người cai quản nhà cửa ngõ và thường nuôi dạy con cái thay do kiếm tiền)

5 – c: heavy lifting = picking up và carrying heavy objects

(công việc mang vác nặng nhọc = nhặt và với vật nặng)


Vocabulary 2


Video giải đáp giải


2. Complete the sentences using the words in 1.

(Hoàn thành những câu sử dụng các từ ở bài 1.)

1. My mother is a _________. She doesn"t go khổng lồ work but stays at trang chủ to look after the family.

2. When I lived in this city, I used to cửa hàng for _________ at this supermarket.

3. My eldest son is strong enough to bởi vì the _________ for the family.

4. Hanna hates doing _________ except cooking.

5. Mr Lewis is the _________ of the family, but he still helps his wife with the housework whenever he has time.

Lời giải chi tiết:

1. Homemaker

2. Groceries

3. Heavy lifting

4. Housework

5. Breadwinner

1. My mother is a homemaker. She doesn"t go lớn work but stays at trang chủ to look after the family.

(Mẹ tôi là nội trợ. Chị em không đi làm việc mà làm việc nhà quan tâm gia đình.)

2. When I lived in this city, I used to cửa hàng for groceries at this supermarket.

(Khi tôi sinh sống ở tp này, tôi sẽ từng mua sắm tạp hóa ở nhà hàng siêu thị này.)

3. My eldest son is strong enough to bởi the heavy lifting for the family.

(Con trai phệ của tôi đủ khỏe để triển khai những công việc nặng nhọc đến gia đình.)

4. Hanna hates doing housework except cooking.

(Hanna ghét thao tác nhà kế bên nấu ăn.)

5. Mr Lewis is the breadwinner of the family, but he still helps his wife with the housework whenever he has time.

(Ông Lewis là trụ cột của gia đình, tuy nhiên ông vẫn giúp vk việc nhà mọi khi có thời gian.)


Grammar: Present simple vs. Present continuous

(Ngữ pháp: Thì lúc này đơn và bây giờ tiếp diễn)

1. Choose the correct size of the verb in each sentence.

(Chọn dạng đúng của hễ từ trong những câu.)

1. Mrs Lan usually does / is doing the cooking in her family.

2. I"m afraid he can"t answer the phone now. He puts out / is putting out the rubbish.

3. He cleans / is cleaning the house every day.

4. My sister can"t vì chưng any housework today. She studies / is studying for her exams.

5. My mother does / is doing the laundry twice a week.

Phương pháp giải:

- chúng ta sử dụng thì lúc này đơn để nói về thói quen hoặc phần đa việc chúng ta làm thường xuyên xuyên.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Biểu Tượng Nhân Sư Có Ý Nghĩa Gì, Những Bí Ẩn Của Tượng Nhân Sư Ai Cập

Ví dụ: My mother cooks every day.

(Mẹ tôi nấu ăn uống mỗi ngày.)

- chúng ta sử dụng thì hiện tại tại tiếp tục để nói về việc việc đang xảy tại thời khắc nói.

Ví dụ: My mother isn"t cooking now. She"s working in her office.

(Mẹ của tôi đã không nấu ăn. Bà bầu đang thao tác ở văn phòng.)

- Chú ý: bọn họ không sử dụng thì hiện tại tiếp tục với phần lớn động tự tình thái như like, love, need, want know, agree, etc.

Lời giải chi tiết:

1. Does

2. Is putting out

3. Cleans

4. Is studying

5. Does

1. Mrs Lan usually does the cooking in her family.

(Bà Lan thường xuyên nấu nạp năng lượng trong gia đình.)

Giải thích:Trong câu tất cả “usually(thường xuyên) nên động từ ngơi nghỉ dạng thì bây giờ đơn. Chủ ngữ “Mrs Lan” số ít bắt buộc động từ bỏ “put” thêm “-s” => puts

2. I"m afraid he can"t answer the phone now. He is putting out the rubbish.

(Tôi e rằng anh ấy cần yếu trả lời điện thoại thông minh lúc này. Anh ấy vẫn đổ rác.)

Giải thích: vào câu trước tất cả “now(bây giờ) yêu cầu câu sau đụng từ cũng chia thì lúc này tiếp diễn. Chủ ngữ “he” số ít phải dùng cấu trúc: He is + Ving => He is putting

3. He cleans the house every day.

(Anh ấy dọn dẹp vệ sinh nhà cửa ngõ mỗi ngày.)

Giải thích:Trong câu có “every day” (mỗi ngày) đề nghị động từ phân chia thì hiện tại đơn. Nhà ngữ “he” số ít bắt buộc động từ thêm “-s” => He cleans

4. My sister can"t do any housework today. She is studying for her exams.

(Hôm ni em gái tôi quan trọng làm ngẫu nhiên việc công ty nào. Em ấy đã học cho các kỳ thi của mình.)

Giải thích: trong câu gồm “today” (hôm nay) phải động từ sinh hoạt câu sau cũng chia thì bây giờ tiếp diễn. Chủ ngữ “she” số ít buộc phải ta dùng cấu trúc: She is + V-ing => She is studying

5. My mother does the laundry twice a week.

(Mẹ tôi giặt áo xống hai lần một tuần.)

Giải thích:Trong câu bao gồm “twice a week” (hai lần một tuần) đề xuất động từ phân tách thì lúc này đơn. Công ty ngữ “my mother” (mẹ của tôi) số ít


Grammar 2


Video lí giải giải


2. Read the text & put the verbs in brackets in the present simple or present continuous.

(Đọc văn bạn dạng và phân tách động từ vào ngoặc thì bây giờ đơn hoặc hiện tại tiếp diễn.)

Mrs Lam is a housewife. Every day, she (1. Do) _______ most of the house work. She cooks, washes the clothes, and cleans the house. But today is Mother"s Day. So Mrs Lam (2. Not do) _______ any housework. At the moment, she (3. Watch) _______ her favourite TV programme. Her children (4. Do) _______ the cooking & her husband (5. Tidy up) _______ the house. Everybody (6. Try) _______ hard khổng lồ make it a special day for Mrs Lam.

Phương pháp giải:

- họ sử dụng thì bây giờ đơn để nói đến thói thân quen hoặc hầu như việc chúng ta làm thường xuyên.

Cấu trúc: S + V(s/es)

- họ sử dụng thì hiện tại tiếp tục để nói về sự việc sẽ xảy tại thời điểm nói.

Cấu trúc: S + am / is / are + V-ing

Lời giải chi tiết:

1. Does

2. Isn’t doing

3. Is watching

4. Are doing

5. Is tidying up

6. Is trying

Mrs Lam is a housewife. Every day, she (1) does most of the house work. She cooks, washes the clothes, và cleans the house. But today is Mother"s Day. So Mrs Lam (2) isn’t doing any housework. At the moment, she (3) is watching her favourite TV programme. Her children (4) are doing the cooking và her husband (5) is tidying up the house. Everybody (6) is trying hard to lớn make it a special day for Mrs Lam.

Tạm dịch:

Bà Lâm là một trong nội trợ. Từng ngày, bà ấy làm đa số các quá trình nhà. Bà ấy nấu ăn ăn, giặt quần áo và dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa. Nhưng bây giờ là Ngày của Mẹ. Vị vậy bà Lâm không thao tác làm việc nhà. Hiện tại, bà ấy đang xem lịch trình TV thích thú của mình. Các con của bà ấy sẽ nấu ăn uống và ck bà ấy đã thu dọn nhà cửa. Mọi bạn đều đang nỗ lực để biến ngày nay trở thành một ngày quan trọng đối cùng với bà Lâm.

Giải thích:

(1) Every day, she (1) does most of the house work.

(Mỗi ngày, bà ấy làm phần lớn các công việc nhà.)

Trong câu gồm “every day” (mỗi ngày) phải động từ phân tách thì lúc này đơn. Chủ ngữ “she” số ít cần động trường đoản cú thêm “-es” => she does

(2) But today is Mother"s Day. So Mrs Lam (2) isn’t doing any housework.

(Nhưng bây giờ là Ngày của Mẹ. Vày vậy bà Lâm không làm việc nhà.)

Câu trước bao gồm “today” đề nghị câu sau cũng phân tách thì hiện tại tiếp diễn. Nhà ngữ “Mrs Lam” số ít yêu cầu dùng cấu trúc: S + is (n’t) + V-ing => Mrs Lam isn’t doing

(3) At the moment, she (3) is watching her favourite TV programme.

(Hiện tại, bà ấy đang xem công tác TV yêu mến của mình.)

Trong câu gồm “at the moment” (hiện tại) yêu cầu động từ phân tách thì bây giờ tiếp diễn. Nhà ngữ “she” số ít buộc phải ta dùng cấu trúc: she is + V-ing => she is watching

(4) Her children (4) are doing the cooking …

(Các bé của bà ấy vẫn nấu nạp năng lượng …)

Câu này còn có cùng văn cảnh với câu trước đó nên cũng sử dụng thì bây giờ tiếp diễn. Công ty ngữ “children” số nhiều yêu cầu dùng cấu trúc: S + are + V-ing => her children are doing

(5) … và her husband (5) is tidying up the house.

Xem thêm: Tách Fe2O3 Ra Khỏi Hỗn Hợp Fe2O3 Al2O3 Sio2, Fe2O3 Ra Khỏi Hỗn Hợp Fe2O3 Al2O3 Sio2 Ở Dạng Bột

(… và ck bà ấy đang thu dọn nhà cửa.)

Vế này liên kế cùng với vế phía trước bởi liên trường đoản cú “and” bắt buộc cũng phân tách thì bây giờ tiếp diễn. Công ty ngữ “he” số ít phải ta cần sử dụng cấu trúc: he is + V-ing => he is tidying up

(6) Everybody (6) is trying hard lớn make it a special day for Mrs Lam.

(Mọi bạn đều đang nỗ lực để biến thời buổi này trở thành một ngày quan trọng đặc biệt đối với bà Lâm.)

Câu này link với các câu trước nên có cùng ngữ cảnh và rượu cồn từ phân chia thì bây giờ tiếp diễn. Chủ ngữ “everybody” số ít buộc phải ta dùng cấu trúc: S + is + V-ing => everybody is trying


tự vựng

1. 

*
in my family." translate_example1="Trong mái ấm gia đình tôi tía tôi là trụ cột chính tài chính." type="lghaudio" />

3. 

*
." translate_example1="Mẹ ao ước tôi đi mua thực phẩm." type="lghaudio" />

4. 

*
." translate_example1="Trẻ nhỏ tuổi nên tránh thao tác mang vác nặng." type="lghaudio" />

5. 

*
too." translate_example1="Tôi cũng nên thuê ai đó hai lần một tuần sẽ giúp tôi thao tác nhà chung." type="lghaudio" />