Tiếng anh 7

     

Lời giải bài bác tập Unit 1 lớp 7 Skills 1 trang 14 trong Unit 1: My hobbies tiếng Anh 7 Kết nối tri thức hay, cụ thể giúp học tập sinh dễ dàng làm bài bác tập giờ Anh 7 Unit 1.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7


Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1 trang 14 - liên kết tri thức

Video giải giờ đồng hồ Anh 7 Unit 1 Skills 1 trang 14 - liên kết tri thức

1 (trang 14 SGK tiếng Anh 7): Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below. (Làm việc theo cặp. Quan sát vào hình và bàn thảo các câu hỏi bên dưới.)

Gợi ý:

1. I can see that they are gardening.

2. People can learn khổng lồ be patient from gardening.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thể thấy gì trường đoản cú bức hình?

- Tôi hoàn toàn có thể thấy rằng họ đang làm vườn.

2. Theo cách nhìn của bạn, đâu là điểm giỏi của có tác dụng vườn?

- số đông người rất có thể học cách kiên nhẫn từ những việc làm vườn.

2 (trang 14 SGK giờ Anh 7): Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. (Đọc văn phiên bản về làm cho vườn. Ghép mỗi từ trong cột A với khái niệm của nó trong cột B.)

People divide hobbies into four big groups: doing things, making things, collecting things, & learning things. Gardening belongs to lớn the most popular group doing things.

Gardening is one of the oldest outdoor activities. It has something for everyone, even for children. Gardening teaches children about flowers, fruits, và vegetables. They can also learn about insects and bugs. When gardening, children learn to be patient & take on responsibility. They learn to lớn wait for the plants khổng lồ grow lớn maturity. And if they don"t water their plants, their plants will die. This teaches them valuable lessons about responsibility.

Gardening is also good because everyone in the family can join in & do something together. My mum và I love gardening. We usually spend an hour a day in our garden. It really makes us happy, and we love spending time together.

Hướng dẫn dịch:

Người ta chia sở trường thành 4 team lớn: làm những thứ, sản xuất đồ vật, sưu tầm dụng cụ và học tập đều thứ. Làm cho vườn thuộc nhóm làm mọi việc phổ biến nhất.

Làm vườn là 1 trong trong những chuyển động ngoài trời lâu lăm nhất. Nó có một cái gì đấy cho tất cả mọi người, ngay cả cho trẻ em em. Có tác dụng vườn dạy trẻ nhỏ về hoa, trái cây với rau. Bọn họ cũng có thể tìm đọc về côn trùng nhỏ và bọ. Khi làm vườn, trẻ học cách kiên trì và chịu đựng trách nhiệm. Bọn chúng học bí quyết chờ cây cải cách và phát triển đến độ chín. Cùng nếu họ không tưới cây của họ, cây của họ sẽ chết. Điều này dạy mang lại họ những bài học quý giá bán về trách nhiệm.

Làm vườn cũng giỏi vì mọi bạn trong gia đình rất có thể tham gia và có tác dụng điều nào đó cùng nhau. Chị em tôi cùng tôi thích có tác dụng vườn. Cửa hàng chúng tôi thường dành riêng một giờ hằng ngày trong khu vườn của chúng tôi. Nó đích thực khiến chúng tôi hạnh phúc và công ty chúng tôi thích dành thời hạn bên nhau.

Đáp án:

1. B

2. E

3. C

4. A

5. D

Hướng dẫn dịch:

1. Phía bên ngoài - b. Xẩy ra bên ngoài

2. Kiên trì - e. Tất cả thể chờ đón trong một thời gian dài

3. Trách nhiệm - nhiệm vụ âu yếm một cái gì đó

4. Sự trưởng thành – a. Một hình thức rất phát triển

5. Có mức giá trị - d. Vô cùng hữu ích

3 (trang 14 SGK giờ Anh 7): Read the text again. Complete

each sentence with no more than THREE words. (Đọc văn phiên bản một lần nữa. Dứt mỗi câu với không thực sự BA từ.)

1. Gardening belongs to lớn the group of …

2. Gardening teaches children about flowers, fruits, vegetables, …

3. Gardening makes children become … và responsible.

4. It is an activity that everyone in the family can …

5. The author and her mother usually garden for … a day.

Đáp án:

1. Doing things

2. Insects & bugs

3. Patient

4. Join in

5. An hour

Hướng dẫn dịch:

1. Làm vườn thuộc nhóm câu hỏi làm.

2. Có tác dụng vườn dạy trẻ nhỏ về hoa, trái cây, rau, côn trùng nhỏ và sâu bọ.

3. Làm cho vườn khiến trẻ trở nên kiên trì và có trách nhiệm.

4. Đây là một vận động mà toàn bộ mọi fan trong gia đình rất có thể tham gia.

5. Tác giả và bà mẹ của cô ấy thường làm vườn một giờ từng ngày.

Xem thêm: Một Số Bài Tập Về Phương Trình Hóa Học Lớp 8 Có Đáp Án, Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8

4 (trang 14 SGK tiếng Anh 7): Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than one benefit. (Làm câu hỏi theo cặp. Phối hợp từng sở thích với (các) lợi ích của nó. Một sở trường có thể có rất nhiều hơn một lợi ích.)

Gợi ý:

1. C, d

2. B, c, e

3. A, d

Hướng dẫn dịch:

1. Xem tư vấn tem

2. Cưỡi ngựa

3. Làm mô hình

a. Trở nên tân tiến sức sáng chế của bạn

b. Làm các bạn mạnh mẽ

c. Sút căng thẳng

d. Giúp bạn kiên nhẫn hơn

e. Giúp tay cùng mắt bạn làm việc cùng nhau tốt

5 (trang 14 SGK tiếng Anh 7): Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners" answers khổng lồ the class.

1. What is your favourite hobby? (Sở thích của người sử dụng là gì?)

2. What are its benefits? (Lợi ích của nó là gì?)

Gợi ý:

My friend Giang"s favourite hobby is reading books. It helps her be more patient và get more use information.

Hướng dẫn dịch:

Sở thích yêu thích nhất của đứa bạn Giang là hiểu sách. Nó góp cô ấy kiên nhẫn hơn cùng nhận được rất nhiều thông tin sử dụng hơn.

Getting Started (trang 8 - 9 Tiếng Anh lớp 7): 1.Listen và read...2. Read the conversation again và write...

A closer look 1 (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): 1.Complete the word webs below with...2. Complete the sentences, using...

A closer look 2 (trang 11, 12 Tiếng Anh lớp 7): 1.Match the sentences...2.Complete the sentences...

Communication (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): 1.Listen và read the dialogue below...2.Work in pairs...

Skills 2 (trang 15 Tiếng Anh lớp 7): 1.Look at the picture...2.Listen khổng lồ an interview...

Looking back (trang 16 Tiếng Anh lớp 7):1.Complete the sentences with...2.Complete the sentences with...

Project (trang 17 Tiếng Anh lớp 7): 1.

Xem thêm: From Sport Magazine - 20 Câu Tương Đương 16 Flashcards

Brainstorm some interesting and...2. Choose a popular one among teens...