Listening (trang 172

     

Hướng dẫn giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 15: Listening (trang 172-173) ngắn gọn, chi tiết giúp học tập sinh dễ dàng soạn giờ Anh 11.

Bạn đang xem: Listening (trang 172


Tiếng Anh 11 Unit 15: Listening (trang 172-173)

Before you listen (Trang 172 giờ Anh lớp 11):

· Work in pairs. Match the pictures with the captions. (Làm bài toán theo cặp. Nối các hình hình ảnh với nhà thích.)

*

Đáp án:

Picture A⟶2. The Apollo crew

Picture B⟶5. The first footprint on the moon

Picture C⟶3. Walking on the Moon

Picture D⟶1. Orbiting

Picture E⟶4. The Moon landing

Hướng dẫn dịch:

Ảnh A ⟶ 2. Phi hành đoàn Apollo

Ảnh B ⟶ 5. Lốt chân đầu tiên trên phương diện trăng

Ảnh C ⟶ 3. Đi bộ trên mặt trăng

Ảnh D ⟶ 1. Bay quanh quỹ đạo

Ảnh E ⟶ 4. Hạ cánh xuống khía cạnh trăng

· Listen & repeat. (Nghe với lặp lại.)

*

While you listen (Trang 173 giờ Anh lớp 11):

Task 1. (Trang 173 giờ Anh lớp 11):Listen and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Lắng nghe và ra quyết định việc các report sau đấy là đúng (T) hoặc sai (F).)

1. In a speech lớn Congress in 1916, the US President Kennedy asked the nation to put a man on the moon.

2. There were 11 astronauts on board the spacecraft khổng lồ the moon.

3. The astronauts landed on the moon"s surface at the same time.

4. To lớn walk on the moon, the astronauts had khổng lồ carry a suitcase with oxygen in it.

5. An American flag was placed on the moon"s surface after the moon landing.

Nội dung bài bác nghe:

In a speech to lớn the Congress in 1961, the US President Kennedy challenged the nation lớn put a man on the moon before the kết thúc of the decade. After the president"s speech, NASA’s Apollo program was developed to meet the challenge.

On July 16th, 1969, the Apollo 11 was launched. The astronauts on board of the spacecraft were Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins.

On July 20th, 1969, Neil Armstrong became the first man on the moon. He was followed by Aldrin 40 minutes later. To walk on the moon surface, the astronauts need khổng lồ wear a spacesuit with a portable life support system. This controlled the oxygen, temperature and pressure inside the spacesuit.

Armstrong and Aidrin spent a total of two & a half hours on the moon"s surface. They performed a variety of experiments and collected soil and rock samples khổng lồ return to Earth. An American flag was left on the moon"s surface as a reminder of the achievement.

The crew of Apollo 11 returned khổng lồ Earth on July 24th, 1969. They successfully completed their historic mission. It is regarded as one of the greatest human efforts in the history of mankind.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Trong bài phát biểu trước Quốc hội năm 1961, Tổng thống Mỹ Kennedy đã làm thách tổ quốc đưa một người lên phương diện trăng trước cuối thập niên này. Sau bài xích phát biểu của tổng thống, chương trình Apollo của NASA được phát triển để đáp lại demo thách.

Vào ngày 16 mon 7 năm 1969, bé tàu Apollo 11 được ra mắt. Các phi hành gia bên trên tàu ngoài trái đất là Neil Armstrong, Buzz Aldrin với Michael Collins.

Vào ngày đôi mươi tháng 7 năm 1969, Neil Armstrong trở thành người thứ nhất đặt chân lên khía cạnh trăng. Aldrin theo ông 40 phút sau đó. Để di chuyển trên mặt Trăng, những phi hành gia cần được mặc một bộ đồ bảo hộ không gian với một hệ thống cung ứng sự sống di động. Nó kiểm soát oxy, nhiệt độ và áp suất bên phía trong bộ đồ.

Armstrong với Aidrin đang dành tổng cộng hai giờ 30 phút trên khía cạnh Trăng. Họ tiến hành một loạt những thí nghiệm và tích lũy các mẫu đất và đá để lấy về Trái Đất. Một lá cờ Mỹ được giữ lại trên mặt trăng như một lời nhắc nhở về thắng lợi này.

Phi hành đoàn Apollo 11 trở về Trái Đất vào ngày 24 tháng 7 năm 1969. Bọn họ đã chấm dứt nhiệm vụ lịch sử dân tộc của mình. Nó được coi là một những cố gắng vĩ đại tốt nhất của con người trong lịch sử hào hùng nhân loại.

Đáp án:

1 -F(Congress)

2 –F (3)

3 -F(Neil Armstrong landed first)

4 –F (a spacesuit)

5 -T

Hướng dẫn dịch:

1. Trong bài phát biểu trước báo chí truyền thông năm 1916, Tổng thống Mỹ Kennedy yêu thương cầu quốc gia đưa một tín đồ lên phương diện trăng.

2. Có 11 phi hành gia trên tàu vũ trụ mang đến Mặt Trăng.

Xem thêm: Giải Lịch Sử 9 Bài 7 : Các Nước Mĩ, Lịch Sử 9 Bài 7: Các Nước Mĩ La

3. Những phi hành gia đáp xuống phương diện Trăng thuộc lúc.

4. Để dịch rời trên phương diện Trăng, các phi hành gia buộc phải mang theo một dòng va-li bao gồm oxi vào đó.

5. Một lá cờ Mỹ sẽ được vướng lại trên mặt phẳng của phương diện trăng sau lần đáp xuống.

Task 2. (Trang 173 tiếng Anh lớp 11):Listen again và answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. Which program was developed lớn meet President Kennedy"s challenge?

2. When was the Apollo 11 launched?

3. What was the portable life support system used for?

4. How long did the astronauts stay on the surface of the moon?

5. What did they do while they were staying on the surface of the moon?

6. When did the astronauts return khổng lồ the Earth?

Đáp án:

1. NASA"s Apollo program was developed to lớn meet President Kennedy"s challenge.

2. The Apollo 11 launched on July 16th, 1969.

3. It was used for controlling the oxygen, temperature and pressure inside the spacesuit.

4. The astronauts stayed on the surface of the moon for two & a half hours.

5. They performed a variety of experiments & collected soil & rock samples to return lớn Earth.

6. They returned lớn the Earth on July 24th, 1969.

Hướng dẫn dịch:

1. Công tác nào được cải cách và phát triển để đáp ứng nhu cầu thách thức của Tổng thống Kennedy?

- chương trình Apollo của NASA sẽ được phát triển để thỏa mãn nhu cầu thách thức của Tổng thống Kennedy.

2. Lúc nào Apollo 11 được phóng?

- Apollo 11 được phóng vào ngày 16 tháng 7 năm 1969.

3. Hệ thống cung ứng sự sống di động cầm tay được sử dụng để làm gì?

- Nó được áp dụng để điều hành và kiểm soát ôxy, ánh nắng mặt trời và áp suất bên trong bộ đồ vật bảo hộ.

4. Những phi hành gia nghỉ ngơi lại xung quanh trăng bao lâu?

- các phi hành gia sống lại xung quanh trăng trong nhì tiếng rưỡi.

5. Chúng ta đã làm cái gi khi họ vẫn ở trên mặt trăng?

- Họ triển khai một loạt các thí nghiệm và tích lũy mẫu đất với đá để mang về Trái đất.

6. Các phi hành gia về bên Trái khu đất khi nào?

- bọn họ trở về Trái đất vào ngày 24 mon 7 năm 1969.

After you listen (Trang 173 giờ đồng hồ Anh lớp 11): Discuss the following questions. (Thảo luận các thắc mắc sau.)

1. In your opinion, what is the reason for the human interest in Mars & other planets in the solar system?

2. If you were offered a chance of going to lớn the moon and you could take three things with you, what would you choose and why?

Gợi ý:

1. I think human beings like adventures.

2. I would take a camera khổng lồ take a lot of photos, water to lớn drink & a Vietnam flag to remind people that a Vietnamese has been here.

Hướng dẫn dịch:

1. Theo ý kiến của bạn, vì sao cho sự thân mật của nhỏ đến trong sao Hỏa và những hành tinh khác trong hệ mặt trời là gì?

- Tôi nghĩ con người thích thám hiểm.

Xem thêm: Hiện Tượng Hồi Quang Phản Chiếu Là Gì, Định Nghĩa, Khái Niệm

2. Nếu như bạn được có một thời cơ đi lên khía cạnh trăng và chúng ta cũng có thể lấy bố thứ với bạn, bạn sẽ chọn gì với tại sao?

- Tôi sẽ mang theo máy hình ảnh để chụp ảnh, nước uống cùng một lá cờ việt nam để nhắc nhở mọi người rằng một người nước ta đã từng sinh sống đây.