Ôn tập ngữ pháp tiếng anh lớp 3 chi tiết

     

Dịch căn bệnh viêm phổi vị virus Corona (Covid-19) vẫn cốt truyện hết mức độ phức tạp, khiến cho học sinh cả nước phải nghỉ tránh dịch kéo dài.

Bạn đang xem: ôn tập ngữ pháp tiếng anh lớp 3 chi tiết

Vậy mới những em cùng sở hữu về, luyện giải cỗ đề ôn tập môn giờ Anh lớp 3, để củng cụ kiến thức!

Bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 dịp nghỉ dịch Covid-19 tất cả 31 đề, từng đề là đầy đủ dạng bài tập không giống nhau, cho các em học viên lớp 3 ôn luyện, hệ thống lại kiến thức và kỹ năng tiếng Anh của mình. Trong cỗ đề có những bài bác tập dạng chọn từ, điền từ, bố trí từ, tìm lỗi sai.... Ngoại trừ ra, những em còn có thể tải bộ phiếu ôn tập ở nhà môn giờ đồng hồ Anh để ôn tập.

Bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 lần nghỉ dịch Corona

ĐỀ 1

Exercise 1: lựa chọn từ khác nhóm cùng khoanh vào từng câu

1. A. Hi

2. A. Fine

3. A. How

4. A. David

5. A. Bye

6. A. Book

7. A. Rubber

8. A. Ruler

9. A. Library

10. A. Open

B. Nice

B. Meet

B. What

B. I

B. Goodbye

B. New

B. Small

B. Pencil

B. Fine

B. Close

C. Hello

C. Read

C. See

C. You

C. Later

C. Pen

C. Big

C. My

C. Classroom

C. Please


Exercise 2: sắp xếp từ thành câu trả chỉnh

1. Your/ what/ is/ name?……………………………………………………………

2. To/ you/ nice/ meet.……………………………………………………………..

3. Are/ how/ you?..…………………………………………………………………

4. Fine/ thank/ you/ I’m.…………………………………………………………...

5. My/ is/ she/ friend.………………………………………………………………

6. Is/ this/ new/ my/ school............…………………………………………………

7. Your/ is/ book/ small.………………………………………………………........

8. Out/ may/ go/ I? ………………………………………………………........……

9. Your/ close/ please/ book.………………………………………………………

10. Please/ and/ your/ open/ book.………………………………………………….

Exercise 3: kiếm tìm lỗi sai cùng sửa lại

1. This is Minh. It is my friend. …………………………………………………..

2. Nice too meet you. ……………………………………………...

3. Sit up, please. …………………………………………………

4. Who is she? He is Lan. …………………….…………………………..

5. May I come out? ………………………………………………..

Exercise 4: Điền từ không đủ vào chỗ trống

A: Hi. My name…………. Lan. What is your………………?


B: ……………….. I’m Hoa. How …………….you?

A: I’m fine, ………………………………. Nice to ………………………you.

B: nice lớn ………………………..you, too.

Exercise 5: chọn và khoanh tròn từ vấn đáp đúng:

1. ………………………… I go out?

A. My B. May C. Can

2. ……………………….. Is Linda.

Xem thêm: Vật Lí 9 Bài 17 : Bài Tập Vận Dụng Định Luật Jun, Vật Lí 9 Bài 17: Bài Tập Vận Dụng Định Luật Jun

A. He B. It C. She

3. Lan is my friend,………………………..

A. That B. Thanks C. Too

4. What is ……………………… name?

A. It B. Its C. She

5. Sit ……………….., please.

A. Down B. Up C. On

6. It …………… Sao Mai school.

A. Is B. Are C. Am

Exercise 6: trả lời các câu hỏi

1. How are you?

…………………………………………………………………………………

2. Who is she? (Mai)

…………………………………………………………………………………

3. What is its name? (Le Loi)

…………………………………………………………………………………

4. Is your pen small?

…………………………………………………………………………………

5. Good afternoon, Lan.

…………………………………………………………………………………

ĐỀ 2

Exercise 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất

1. ………………………, Nam.

A. Hello B. Mèo C. Lan D. Your

2. Hello, ……………………..!

A. Joln B. John C. Is D. Jhno

3. Hi, my ………………………. Is Scott

A. This B. Your C. Name D. I

4. Hello, I …………….Lisa

A. Is B. Am C. My D. Name

5. …………………… your name? My name is John.

A. What’s B. What C. Name D. Hi

6. What is ………………. Name? My name’s Kate.

A. Your B. My C. Am D. You

7. My name ……………….. Jenny.

A. Are B. Is C. Am D. I’m


8. What is your name? ………………. Name is Chi.

A. My B. Your C. You D. I’m

9. What is your name? …………………………. Mai

A. My name’s B. My name C. I D. You

10. Hi! What’s your name? …………………….! My name’s Kate.

A. Hello B. Who C. What D. Name

Exercise 2: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất

1. A: Hello! What’s your name?

b: …………………………………………..

Xem thêm: Cách Đánh Dấu Chưa Đọc Tin Nhắn Trên Messenger Là Gì, Cách Đánh Dấu Chưa Đọc Tin Nhắn Trên Messenger

A. He is Andy B. I AndyC. My name’s AndyD. My name Andy

2. Câu làm sao sau đó là đúng

A. Am hello Andy I B. Hello Andy I am C. Hello I Andy amD. Hello, I am Andy

3. Câu nào sau đó là đúng

A. What is your name? B. Name your whatsC. What your name?D. Whats your name?

4. Câu làm sao sau đây là đúng

A. Is name John my B. My name is John C. My name JohnD. My name John is

5. Let’s ……………………..

A. Name B. JohnC. AndyD. Go

6. ………………………….. Go!

A. Let B. Lets C. Let’D. Let’s

7. Lúc tan học em xin chào cô giáo như vậy nào?

A. Good B. Hello C. Hi D. Goodbye

8. Khi gặp gỡ bạn Lisa em chào như vậy nào?

A. Lisa! B. Hi, Lisa C. Bye Lisa D. Hello

9. Muốn biết tên các bạn nào kia em hỏi như vậy nào?

A. What’s your name? B. What is you name? C. What your name?D. Whats your name?

10. Lúc 1 bạn nói “rất vui được chạm mặt bạn” thì em trả lời như vậy nào?

A. Nice khổng lồ meet you, lớn B. Nice to lớn met you, too C. Nice too meet you, tooD. Nice lớn meet you, too