Hướng dẫn học sgk tiếng anh lớp 12

     

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời thắc mắc sau)


Before

*

Work in pairs. Ask & answer the following questions.

Bạn đang xem: Hướng dẫn học sgk tiếng anh lớp 12

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi sau.)

1. What does ASEAN stand for?

(ASEAN là tên gọi viết tắt cho loại gì?)

2. When did Vietnam join the association?

(Việt nam giới gia nhập hiệp hội cộng đồng này khi nào?)

Lời giải chi tiết:

1. It stands for Association of South East Asian Nations.

(Nó là viết tắt của cộng đồng các đất nước Đông nam giới Á.)

2. Vietnam joined this association in 1995.

(Việt phái mạnh gia nhập hiệp hội này năm 1995.)


While

While You Read

Read the passage & do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn cùng làm bài tập kèm theo.)

The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was founded on 8th August, 1967, in Bangkok, thái lan by the five original member countries, namely, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore và Thailand. Brunei joined ASEAN in 1984. Vietnam became its seventh member in 1995. Laos and Myanmar were admitted khổng lồ this association in 1997, & Cambodia in 1999. The main goals of the Association are lớn accelerate economic growth, social progress and cultural development; & to promote peace & stability through respect for justice, & the rule of law, in the relationship between countries in the region.

ASEAN has a population of 575.5 million, accounting for about 8.7% of the world’s population. Its total area is 4,464,322 square kilometres. It is a region of diverse cultures, and people in some countries such as the Philippines, Brunei, Malaysia & Singapore speak English besides their own languages. According khổng lồ the statistics recorded in 2007, ASEAN had a combined gross domestic sản phẩm of about US$ 1282 billion. This combined GDP grew at an average rate of around 6% per year from 2003 lớn 2007. The economies of the member countries are diverse, although its major products include electronic goods, oil và wood. The Governments of ASEAN countries have paid special attention khổng lồ trade. In 2006, the ASEAN region had a total trade of US$ 1405 billion. It has been estimated that a free trade area would be established in the region by 2020. The ASEAN leaders have also adopted the ASEAN Vision 2020, which is aimed at forging closer economic integration within the region. The Hanoi Plan of Action, adopted in 1998, serves as the first in a series of planned actions leading up khổng lồ the realization of the ASEAN Vision.

Today, ASEAN economic cooperation covers many areas: trade, investment, industry, services, finance, agriculture, rural development, forestry, energy, transportation & communication, science & technology, small & medium enterprises, & tourism. ASEAN has actively worked khổng lồ improve the socio-economic situation and solve problems among its thành viên countries.

Phương pháp giải:

Dịch bài bác đọc:

Hiệp Hội các tổ quốc Đông phái nam Ả giỏi ASEAN được thành lập ngày 8 tháng 8, 1967, nghỉ ngơi Băng Cốc, đất nước xinh đẹp thái lan bởi năm nước member đầu tiên, sẽ là : Indonesia, Malaysia, Singgapo, Philippin và Thái Lan. Brunei gia nhập ASEAN năm 1984. Vn trở thành thành viên thứ bảy vào thời điểm năm 1995. Lào và Myanmar được nhận vào cộng đồng này năm 1997, Campuchia năm 1999. Phương châm chính của hiệp hội cộng đồng này là tăng mạnh phát triển ghê tế, tân tiến xã hội và cách tân và phát triển văn hóa; và thúc đẩy tự do và sự chắc chắn thông qua sự kính trọng công bằng, và quy tắc lao lý trong mối quan hệ giũa cá non sông trong vùng.

ASEAN có dân số là 575,5 triệu con người chiếm khoảng 8,7% dân sinh thế giới. Tổng diện tích s là 4454322 kilomet vuông. Nó là một trong những vùng văn hóa truyền thống đa dạng, và ở một vài giang sơn như Philippin, Brunei, Malaysia, Singgapo nói tiếng Anh ngoài ngữ điệu của họ. Theo các con số đã được thống kê thống kê năm 2007, ASEAN gồm GDP kết hợp khoảng 1.282 tỉ đô la Mĩ. Con số GDP phối kết hợp này tăng với tỉ lệ thành phần trung bình khoảng tầm 6% tưng năm từ 2003 mang lại 2007. Nền kinh tế các nước member rất phong phú và đa dạng mặc mặc dù những thành phầm chính bao gồm hàng điện tử, dầu cùng gỗ. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ của ASEAN quánh biệt chăm chú đến yêu thương mại. Năm 2006, vùng ASEAN đã chiếm lĩnh tổng số thương mại là 1.405 tỉ đô la Mĩ. Fan ta ước tính khu dịch vụ thương mại tự do sẽ được thiết lập trong vùng trước năm 2020. Những nhà lãnh dạo ASEAN cũng đã vận dụng Tầm nhìn ASEAN 2020 nhằm mục đích thành lập sự hội nhập gớm tế chặt chẽ hơn vào vùng. Planer Hành Động Hà Nội, được trải qua năm 1998, như hành động thứ nhất cửa một loạt hành động được hoạch định dẫn mang đến sự tiến hành Tầm quan sát ASEAN.

Ngày nay, sự phù hợp tác tài chính của ASEAN bao hàm nhiều lãnh vực: yêu mến mại, đầu tư, công nghiệp, dịch vụ, tài chính, nông nghiệp, trở nên tân tiến nông thôn, lâm nghiệp, năng lượng, vận tải đường bộ và giao thông, kỹ thuật và kĩ thuật, doanh nghiệp nhỏ và vừa, với du lịch. ASEAN đã vận động tích rất đề đổi mới tình hình kinh tế tài chính xã hội và giải quyết và xử lý các khó khăn giữa các đất nước thành viên.


Task 1

Task 1: The words in the box all appear in the passage. Fill in each blank with a suitable word.

(Tất cả hồ hết từ vào khung xuất hiện ở đoạn văn. Điền mỗi địa điểm trống với từ ưng ý hợp.)

1. They are demanding equal rights and ________. 

2 ________is the total value of goods and services produced by a country- in one year.

3. Her interests are very  ________.

4. He talked about the  ________of đen children into the school system in the southern states of America.

5. At present, Vietnam is trying its best to  ________the rate of economic growth.

6. The road is bordered by shopping centres, restaurants and other commercial  ________.

Lời giải chi tiết:

1. Justice 2. GDP3. Diverse
4. Integration 5. Accelerate6. Enterprises

1. They are demanding equal rights and justice.

(Họ đang đòi hỏi các quyền bình đẳng và công lý.)

Giải thích: cần điền 1 danh từ vào địa điểm trống vì gồm liên từ and trước đó là 1 danh từ "equal rights"; justice (n): công lý

2GDP is the total value of goods và services produced by a country- in one year.

(Tổng thành phầm quốc nội là tổng mức vốn hàng hoá và thương mại & dịch vụ do một đất nước sản xuất vào một năm.)

Giải thích: Cần điền 1 danh trường đoản cú số ít; GDP (Gross Domestic Product): Tổng sản phẩm quốc nội

3. Her interests are very diverse.

(Sở thích của cô ý ấy hết sức đa dạng.)

Giải thích: vì nơi trống đề nghị điền lép vế to be và very nên yêu cầu điền 1 tính từ; diverse (adj): đa dạng

4. He talked about the integration of black children into the school system in the southern states of America.

(Ông nói về sự việc hội nhập của trẻ nhỏ da black vào khối hệ thống trường học ở những tiểu bang phía nam giới của Mỹ.)

Giải thích: Đứng sau The và trước of nên yêu cầu điền 1 danh từ; integration (n): sự hội nhập

5. At present, Vietnam is trying its best to accelerate the rate of economic growth.

(Hiện tại vn đang cố gắng hết sức mình để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế.)

Giải thích: Đứng sau to nên cần điền 1 cồn từ; accelerate (v): đạt được

6. The road is bordered by shopping centres, restaurants và other commercial enterprises.

(Con con đường được phủ quanh bởi những trung tâm mua sắm, quán ăn và những khu thương mại dịch vụ khác.)

Giải thích: Chỗ trống bắt buộc điền 1 danh từ; enterprise (n): khu vực vực


Task 2

Task 2: Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Quyết định đầy đủ câu sau đúng (T) tuyệt sai (F).)

1. ASEAN was founded in 1967 in Bangkok, Thailand.

2. The ASEAN region has a total area of 4.5 million sq. Kilometres, with a population of 575.5 billion.

3. It had a combined GDP of USS 1282 billion, with a growth rate of around 6% per year from 2000 lớn 2004.

Xem thêm: La - Write Unit 14: Wonders Of The World

4. The objective of the ASEAN Vision 2020 is lớn create economic integration among the member countries.

5. The ASEAN Vision 2020 was adopted in 1998.


6. ASEAN has actively contributed khổng lồ improving the socio-economic situations & solving the problems in the world.

Lời giải đưa ra tiết:

1. T 2. F3. F
4. T 5. F 6. F

1. True

ASEAN was founded in 1967 in Bangkok, Thailand.

(ASEAN được thành lập năm 1967 trên Bangkok, Thái Lan.)

Thông tin: (đoạn 1) The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was founded on 8th August, 1967, in Bangkok, Thailand.”

2. False (575.5 million)

The ASEAN region has a total area of 4.5 million sq. Kilometres, with a population of 575.5 billion.

(Khu vực ASEAN gồm tổng diện tích 4,5 triệu km vuông, với số lượng dân sinh 575,5 tỷ người.)

Thông tin: (đoạn 2) ASEAN has a population of 575.5 million, accounting for about 8.7% of the world’s population. Its total area is 4,464,322 square kilometres.

3. False (from 2003 lớn 2007)

It had a combined GDP of USS 1282 billion, with a growth rate of around 6% per year from 2000 khổng lồ 2004.

(Tổng thành phầm quốc nội (GDP) đạt 1282 tỷ USD, với vận tốc tăng trưởng khoảng chừng 6% / năm từ năm 2000 đến năm 2004.)

Thông tin: (đoạn 2) This combined GDP grew at an average rate of around 6% per year from 2003 khổng lồ 2007.

4. True

The objective of the ASEAN Vision 2020 is khổng lồ create economic integration among the member countries.

(Mục tiêu của Tầm nhìn ASEAN 2020 là chế tác sự hội nhập kinh tế giữa những nước thành viên.)

Thông tin: (đoạn 2) The ASEAN leaders have also adopted the ASEAN Vision 2020, which is aimed at forging closer economic integration within the region.

5. False

The ASEAN Vision 2020 was adopted in 1998.

(Tầm quan sát ASEAN 2020 được trải qua năm 1998.)

Thông tin: (đoạn 2) The Hanoi Plan of Action, adopted in 1998, serves as the first in a series of planned actions leading up to lớn the realization of the ASEAN Vision.

6. False (just among member countries)

ASEAN has actively contributed lớn improving the socio-economic situations and solving the problems in the world.

(ASEAN đã tích cực và lành mạnh đóng góp vào việc nâng cao tình hình tài chính xã hội và giải quyết các vụ việc trên rứa giới.)

Thông tin: (đoạn 1) ASEAN has actively worked lớn improve the socio-economic situation & solve problems among its member countries.


Task 3

Task 3: Answer the following questions.

(Trả lời các thắc mắc sau.)

1. Which countries founded ASEAN?

(Các nước ra đời nên ASEAN?)

2. What are the two main goals of the Association?

(Mục tiêu thiết yếu của hiệp hội là gì?)

3. What was the total trade value of ASEAN in 2006?

(Tổng giá bán trị dịch vụ thương mại của ASEAN trong thời hạn 2006 là bao nhiêu?)

4. When was the Hanoi Plan of kích hoạt adopted?

(Kế hoạch Hành động hà nội được trải qua khi nào?)

5. What sectors does ASEAN economic cooperation include?

(Hợp tác kinh tế ASEAN bao hàm các nghành nào?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Five original countries, namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, founded ASEAN.

(Năm quốc gia ban sơ là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và xứ sở của những nụ cười thân thiện đã ra đời ASEAN.)

Thông tin: (đoạn 1) by the five original member countries, namely, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore & Thailand.

2. The two main goals of the Association are to a federate the economic growth, social progress and cultural development và to promote peace & stability through respect for justice và the rule of law in the relationship among countries in region.

(Hai kim chỉ nam chính của cộng đồng là liên kết tăng trưởng tởm tế, văn minh xã hội và cải cách và phát triển văn hoá và thúc đẩy độc lập và ổn định thông qua việc kính trọng công lý với pháp quyền trong quan hệ giữa các tổ quốc trong khu vực .)

Thông tin: (cuối đoạn 1)

3. It was US$ 1405 billion.

(Đó là 1405 tỷ đô la Mỹ.)

Thông tin: (đoạn 2) According to lớn the statistics recorded in 2007, ASEAN had a combined gross domestic sản phẩm of about US$ 1282 billion.

4. It was adopted in 1998.

(Nó vẫn được thông qua vào năm 1998.)

Thông tin: (cuối đoạn 2) The Hanoi Plan of Action, adopted in 1998, serves as the first in a series of planned actions leading up khổng lồ the realization of the ASEAN Vision.

5. It includes many areas: trade, investment, industry, services, finance, agriculture, rural development, forestry, energy, transportation và communication, science và technology, small và medium enterprises, & tourism.

(Bao bao gồm nhiều lĩnh vực: thương mại, đầu tư, công nghiệp, dịch vụ, tài chính, nông nghiệp, cách tân và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, năng lượng, giao thông vận tải vận tải, khoa học công nghệ, các doanh nghiệp vừa với nhỏ, du lịch.)

Thông tin: (đoạn cuối)


After

After You Read

Work in groups. Summarize the passage, based on the years: 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 2007, 2020.

(Làm bài toán nhóm. Tóm tắt đoạn văn, dựa vào những năm: 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 2007, 2020.)

Lời giải đưa ra tiết:

A: In 1967, ASEAN was founded in Bangkok, Thailand, by the five original countries.

(Năm 1967, ASEAN được thành lập và hoạt động tại Bangkok, Thái Lan, do 5 nước đầu tiên.)

B: In 1995, Vietnam became the seventh member of the Association.

(Năm 1995, vn trở thành thành viên đồ vật bảy của Hiệp hội.)

C: Laos & Myanmar were admitted to lớn ASEAN in 1997.

(Lào với Myanmar đã tham gia vào ASEAN vào thời điểm năm 1997.)

D: In 1999, Cambodia joined this Association.

(Năm 1999, Campuchia gia nhập hiệp hội này.)

A: In 1998, the Ha Noi Plan of kích hoạt was adopted, which aimed lo lead up lớn the realization of the ASEAN Vision.

(Năm 1998, planer Hành động thủ đô được thông qua, nhằm mục đích nhắm đến việc triển khai Tầm nhìn ASEAN.)

B: According to the statistics  in 2007, ASEAN had a combined GDP of about US $ 1.282 billion.

Xem thêm: Vật Lý 10: Lý Thuyết Lực Hấp Dẫn Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn Của Newton

(Theo thống kê năm 2007, ASEAN có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 1,282 tỷ USD.)

D: By 2020 a miễn phí trade area will have been established in the recion of ASEAN.

(Đến năm 2020, một khu vực thương mại từ do sẽ được hình thành trong độ lớn ASEAN.)