UNIT 6: ENDANGERED SPECIES

     

Work in groups. Tick (✓) the factors that you think would help you succeed in a job interview.

Bạn đang xem: Unit 6: endangered species

(Làm bài toán từng nhóm. Ghi dấu (✓) đầy đủ yếu tố em nghĩ sẽ giúp đỡ em thành công trong cuộc chất vấn việc làm.)

● wearing casual clothes 

(mặc áo xống bình thường)

● giving clear, honest answers

(đưa ra các câu vấn đáp rõ ràng, trung thực)

● feeling self-confident 

(cảm thấy từ tin)

● feeling nervous 

(cảm giác hồi hộp)

● having a good sense of humour 

(có năng khiếu hài hước)

 avoiding difficult questions 

(tránh những thắc mắc khó)

Lời giải bỏ ra tiết:

- ✓ : giving clear, honest answers;

- ✓ : feeling self-confident;

- ✓ : having a good sense of humour;

- ✓ : avoiding difficult questions.


While

WHILE YOU READ 

Read the passage and do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và có tác dụng những bài bác tập kèm theo.)

Preparing for a job interview can be stressful, particularly when you are called for the first interview. Below are some pieces of advice that can help you reduce the feeling of pressure & create a good impression on your interviewer.

Before the interview

You should find out as much as possible about the job and the vacancy. Before the interview, you have lớn send a letter of application and your resumes to the company to express your interest in the job & to show that you might be the most suitable candidate for the position.

When you come khổng lồ the interview, remember to lớn bring with you your school certificates and letters of recommendation from your teachers or your previous employers. In addition, you may jot down your qualifications & experience that can relate lớn the job và prepare for the questions that are often asked during the interview.

Make sure you know where the interview is and how to get there. Be on time or a few minutes early. Don’t forget lớn dress neatly and formally.

During the interview

You should concentrate on what the interviewer is saying và make a real effort khổng lồ answer all the questions the interviewer asks. Be clear, polite & honest. If you vì chưng not know something about the more technical aspects of the job, admit it and stress that you are willing to learn. Show enthusiasm when the job is explained to lớn you. Always show your best side, your keenness lớn work và your sense of responsibility.

Don’t forget to say goodbye to the interviewer before leaving the office.

After the interview

If you are offered the position, congratulations! If you do not get the job, try not to lớn be too disappointed. Think about the interviewer’s comments because they may help you prepare better when you are called for the next job interview. Good luck!

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài xích đọc:

Chuẩn bị mang lại một vấn đáp việc làm rất có thể căng thẳng, đặc biệt quan trọng khi bạn được điện thoại tư vấn cho một phòng vấn đầu tiên. Dưới đây là một số lời khuyên có thể giúp chúng ta giảm bớt cảm giác căng thẳng và tạo tuyệt hảo tốt nơi vấn đáp viên của bạn.

Trưc lúc phng vấn

Bạn nên tìm hiểu về việc làm và vị trí càng nhiều càng tốt. Trước lúc phỏng vấn, các bạn phải kiến nghị và gửi đơn xin câu hỏi và phiên bản lí kế hoạch đến doanh nghiệp để mô tả sự yêu thương thích của doanh nghiệp đối với vấn đề làm và bệnh tỏ bạn cũng có thể là ứng viên thích hợp nhất mang lại vị trí đó.

Khi chúng ta đến phỏng vấn, nhớ có theo các chứng chỉ học tập trình và thư ra mắt của cô giáo hoặc những người chủ sở hữu trước. Ko kể ra, bạn có thể ghi cấp tốc những kỹ năng và gớm nghiệm liên hệ đến câu hỏi làm và sẵn sàng cho những, thắc mắc thường được đặt câu hỏi ở cuộc phỏng vấn.

Hãy bảo đảm an toàn bạn biết địa điểm cuộc chất vấn và cách đến đó. Hãy cho đúng tiếng hoặc sớm vài ba phút. Đừng quên ăn diện trang nhã và lịch sự.

Trong thời gian phng vn

Bạn nên triệu tập vào phần nhiều gì vấn đáp viên đang nói và nỗ lực trả lời tất cả câu hỏi phỏng vấn viên hỏi. Hãy phân tích ràng, lịch lãm và trung thực. Nếu như khách hàng không biết điều gì về phần lớn khía cạnh tất cả tính kĩ thuật hơn của việc làm, hãy thừa nhận và nhấn mạnh vấn đề bạn chuẩn bị học. Hãy tỏ bày sự thân mật khi quá trình được giải thích. Hãy luôn thể hiện gần như khía cạnh rất tốt của bạn, sự thân mật với câu hỏi làm và lòng tin trách nhiệm.

Đừng quên nói lời chào tạm biệt với chất vấn viên trước khi rời khỏi văn phòng.

Sau rộp vấn

Nếu các bạn được địa chỉ đó, chúc mừng bạn! nếu như bạn không dấn được việc làm cố gắng đừng quá thất vọng. Hãy suy nghĩ những nhận xét của phỏng vấn viên vì chúng có thể giúp bạn sẵn sàng tốt hơn khi bạn được hotline cho một vấn đáp việc làm kế. Chúc chúng ta thành công!


Task 1

Task 1: These words are from the passage. Look back khổng lồ the text and circle the best meanings A, B, or C.

(Những từ bỏ này từ đoạn văn. Xem lại đoạn văn cùng khoanh tròn rất nhiều nghĩa đúng nhất A, B hoặc C.)

1. vacancy

A. A part of a newspaper where jobs are advertised

B. A job that is available

C. A seat that is available

2. resume

A. A photocopy of academic certificates

B. A letter of recommendation

C. A short written tài khoản of someone’s education & previous jobs

3. keenness

A. Special interest

B. Very quick understanding

C. Sense of responsibility

4. jot down

A. Mention

B. Cảnh báo down

C. Type

Lời giải chi tiết:

1. vacancy = B. A job that is available (vị trí tuyển chọn dụng)

2. resume = C. A short written tài khoản of someone’s education và previous jobs (hồ sơ cá nhân)

3. keenness = A. Special interest (sự say mê mê, yêu thương thích)

4. jot down = B. Cảnh báo down (ghi lại)

https://docs.google.com/document/d/1G1SzeHJBFkCPO6Omj2wPf-zjZ6MKSbny/edit?usp=sharing&ouid=116122324486154883281&rtpof=true&sd=true_Thay avatar bài xích viết._Trình bày lại phần dịch tiếng Việt.4/12suongnnl

Task 2

Task 2: Work in pairs. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). 

(Làm việc từng đôi. Quyết định những câu nói sau đúng (T) xuất xắc sai (F).)

1. Try lớn reduce the feeling of pressure và make a good impression on your interviewer.

2. Find out as much information as you can about.

3. Bring with you a letter of application và your resumes khổng lồ the interview.

4. Take all your certificates and letters of recommendation with you.

Xem thêm: Câu Hỏi The Word Their In The Last Paragraph Refers To ______

5. Remember to dress neatly và formally.

6. Your voice should be clear và polite.

7. Tell the interviewer about your shortcomings.

8. Remember to say goodbye to the interviewer before leaving the interview.

Lời giải chi tiết:

1. True

(Cố nuốm giảm áp lực và tạo tuyệt vời tốt với người phỏng vấn của bạn.)

Thông tin: (đoạn 1) some pieces of advice that can help you reduce the feeling of pressure and create a good impression on your interviewer.” => kia là cần thiết

2. True

(Tìm đọc càng nhiều tin tức càng tốt.)

Thông tin: (đoạn before you interview) You should find out as much as possible about the job & the vacancy.

3. False

(Mang theo bạn một solo xin bài toán và hồ nước sơ của công ty để bỏng vấn.)

Thông tin: Before the interview, you have to send a letter of application and your resumes khổng lồ the company” => yêu cầu gửi trước buổi rộp vấn

4. True

(Mang theo toàn bộ các giấy hội chứng nhận của doanh nghiệp và thư giới thiệu.)

Thông tinremember to lớn bring with you your school certificates và letters of recommendation from your teachers or your previous employers.

5. True

(Nhớ nạp năng lượng mặc gọn gàng và trang trọng.) 

Thông tin: Don’t forget to dress neatly và formally.

6. True

(Giọng nói của chúng ta phải rõ ràng và định kỳ sự.) 

Thông tin: (đoạn During you interview) make a real effort to lớn answer all the questions the interviewer asks. Be clear, polite & honest.

7. False

(Nói cùng với người vấn đáp về những nhược điểm của bạn.)

Thông tin: không kể đên trong bài.

8. True

(Hãy ghi nhớ nói lời tạm thời biệt với người phỏng vấn trước khi rời khỏi cuộc bỏng vấn.)

Thông tin: (đoạn During you interview) Don’t forget to say goodbye khổng lồ the interviewer before leaving the office.


After

AFTER YOU READ

Work in groups. Discuss the question: Which pieces of advice given in the passage vày you find most useful and least useful? Why?

(Làm việc từng nhóm. đàm đạo câu hỏi: Bạn nhận thấy những lời khuyên nào được mang đến trong đoạn văn rất bổ ích và không nhiều hữu dụng? trên sao?)

Lời giải đưa ra tiết:

A: Which pieces of advice in the passage vì you think are most useful?

(Những lời khuyên nhủ nào trong đoạn văn các bạn nghĩ là hữu dụng nhất?)

B: Well, I find the advice in Paragraph 3 is the most useful.

(Vâng, tôi cảm thấy hồ hết lời khuyên nhủ trong đoạn 3 bổ ích nhất.)

C: Why?

(Tại sao?)

B: Because you must present your necessary papers for the job: your qualifications, work experience,....; especially you must prepare the questions often asked in advance.

(Bởi vì chúng ta phải xuất trình các giấy tờ quan trọng cho công việc: trình độ, khiếp nghiệm thao tác làm việc của bạn, ....; đặc biệt là bạn phải sẵn sàng các thắc mắc thường được đặt ra những câu hỏi trước.)

C: But according to me, I think Paragraph 5 is the most useful.

(Nhưng theo tôi, tôi suy nghĩ khoản 5 là hữu dụng nhất.)

A: Can you give the reason for it?

(Bạn rất có thể đưa ra tại sao được không?)

C: OK. By following this advice, you can give a strong impression on the interviewer and show that you can be the most suitable candidate for the position.

Xem thêm: So Sánh Phong Trào Yêu Nước Cuối Thế Kỉ 19 Đầu Thế Kỉ 20 Lớp 11

(OK. Bằng phương pháp làm theo lời răn dạy này, chúng ta có thể tạo một tuyệt vời mạnh mẽ cùng với người phỏng vấn và cho biết rằng chúng ta có thể là ứng cử viên cân xứng nhất cho vị trí này.)

A: and which piece of advice vì you think least useful?

(Và lời khuyên nhủ nào chúng ta thấy ít hữu dụng nhất?)

B: Well, personally, I don’t think the pieces of advice in the passage are least useful.

(Theo tôi, tôi không nghĩ rằng gần như lời khuyên răn trong đoạn ít hữu dụng nhất.)

C: Why vì chưng you say so?

(Tại sao chúng ta nói như vậy?)

B: Don’t you think any advice can give us something lớn think & find out the good lesson?

(Bạn tất cả nghĩ rằng bất kỳ lời khuyên có thể cho chúng ta một cái gì đấy để cân nhắc và tìm kiếm ra bài học tốt?)