Sinh học 9 bài 4

     

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 4. Lai hai cặp tính trạng, sách giáo khoa sinh học lớp 9. Nội dung bài Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 4 trang 16 sgk Sinh học 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp các em học tốt môn sinh học lớp 9.

Bạn đang xem: Sinh học 9 bài 4


Lý thuyết

I – Thí nghiệm của Menđen

Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản : hạt màu vàng, vỏ trơn và hạt màu xanh, vỏ nhăn được F1 đều có hạt màu vàng, và trơn.

*
Từ tỉ lệ của từng cặp tính trạng nêu trên và theo quy luật phân li của Menđen thì hạt vàng, trơn là các tính trạng trội và đều chiếm ti lệ 3/4 của từng loại tính trạng, còn hạt xanh, nhăn là các tính trạng lặn và đều chiếm ti lệ 1/4.

Ti lệ của các tinh trạng nói trên có mối tương quan với tỉ lệ các kiểu hình ở F2, điều đó được thê hiện ở chỗ tỉ lệ của mỗi loại kiểu hình ở F2 chính bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó, cụ thể là :

– Hạt vàng, trơn = 3/4 vàng x 3/4 trơn =9/16

– Hạt vàng, nhăn = 3/4 vàng x 1/4 nhăn = 3/16

– Hạt xanh, trơn = 1/4 xanh x 3/4 trơn =3/16

– Hạt xanh, nhăn = 1/4 xanh x 1/4 nhăn = 1/16

Từ mối tương quan trên, Menđen thấy rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau (không phụ thuộc vào nhau). Điều này cũng được hiểu nghĩa là nếu khi F2 có tỉ lên phân li kiểu hình bằng tích tỉ lệ phân li của các cặp tính trạng thì các cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau.

Xem thêm: Cách Đăng Nhập Microsoft Trên Máy Tính, Tài Khoản Microsoft

II – Biến dị tổ hợp

Ở F2, bên cạnh các kiểu hình giống P như hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn còn xuất hiện những kiểu hình khác P là hạt vàng, nhăn và hạt xanh, trơn. Những kiểu hình khác p này được gọi là các biến dị tổ hợp. Như vậy, trong sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã diễn ra sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các biến dị tổ hợp. Loại biến dị này khá phong phú ở những loài sinh vật có hình thức sinh sàn hữu tính (giao phối).


Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 4 trang 16 sgk Sinh học 9 chúng ta cùng hoạt động học tập, quan sát, thảo luận, trả lời các câu hỏi sau đây:

Quan sát, thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trang 14 sgk Sinh học 9

∇ Quan sát hình 4 và điền nội dung phù hợp vào bảng 4.

Xem thêm: Tăng Thanh Hà Bỗng Dưng Muốn Khóc, Bỗng Dưng Muốn Khóc

Bảng 4. Phân tích kết quả thí nghiệm của Menđen

Kiểu hình F2Số hạtTỉ lệ kiểu hình F2Tỉ lệ từng cặp tính trạng F2
Vàng – trơn

\(\frac{Vàng}{Xanh}\) ≈

\(\frac{Trơn}{Nhăn}\) ≈

Vàng – nhăn
Xanh – trơn
Xanh – nhăn

Trả lời:

Bảng 4. Phân tích kết quả thí nghiệm của Menđen

Kiểu hình F2Số hạtTỉ lệ kiểu hình F2Tỉ lệ từng cặp tính trạng F2
Vàng – trơn3159

\(\frac{Vàng}{Xanh} ≈ \frac{3}{1}\)

\(\frac{Trơn}{Nhăn} ≈ \frac{3}{1}\)

Vàng – nhăn1083
Xanh – trơn1013
Xanh – nhăn321

2. Trả lời câu hỏi trang 15 sgk Sinh học 9

∇ Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau đây:

Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng ……………… các tính trạng hợp thành nó.