ENGLISH 11 UNIT 14 TEST YOURSELF E

     

Listen to lớn the passage about water conservation and complete the following sentences./(Nghe đoạn văn về bảo tồn nguồn nước và ngừng các câu sau đây.)

Questions

1. Without water, people & other living things _______

2. If there were no plants, water would run off after_______

3. Water can be held on the land by planting _______

4. Dams are built across rivers to help _______

5. Water is stored in reservoirs during wet seasons for use in _______

Lời giải:

1. Without water, people và other living things cannot live.

Bạn đang xem: English 11 unit 14 test yourself e

2. If there were no plants, water would run off after it rains.

3. Water can be held on the land by planting vegetation.

4. Dams are built across rivers to lớn help hold back the water.

5. Water is stored in reservoirs during wet seasons for use in dry seasons.

Hướng dẫn dịch:

1. Không có nước, con tín đồ và những sinh trang bị khác tất yêu sống được.

2. Nếu không có cây cối, nước đang trôi hết sau khi trời mưa.

3. Nước có thể được giữ lại trên đất bằng phương pháp trồng cây cối.

4. Đập được desgin trên sông để giúp giữ nước.

5. Nước được duy trì trong hồ chứa trong mùa mưa để áp dụng trong mùa khô.

TAPESCRIPT

Water is very necessary to lớn people & other living things. Without water, people, animal and plants cannot live. Và if there were no plants, water would run off after it rains; and this would cause a lot of floods. But nature has many ways of consening và controlling water. Water can be held on the land by planting vegetation. Forests and grass should be planted in where there are no natural growths. Dams built across rivers help hold back the water. Reservoirs behind the dams store water during wet seasons for use in dry seasons. Dams help prevent floods by controlling the flow of water.

Hướng dẫn dịch:

Nước rất cần thiết cho con fan và những sinh đồ dùng khác. Không tồn tại nước, con người, động vật hoang dã và thực vật quan trọng sống được. Cùng nếu không có cây cối, nước sẽ trôi hết sau khi mưa; và vấn đề này sẽ gây ra rất nhiều lũ lụt. Dẫu vậy thiên nhiên có rất nhiều cách để đảm bảo an toàn và điều hành và kiểm soát nước. Nước có thể được duy trì trên đất bằng cách trồng cây cối. Rừng cùng cỏ đề nghị được trồng sinh hoạt nơi không tồn tại sự phát triển tự nhiên. Các con đập được desgin trên các dòng sông giúp giữ lại nước. Những hồ chứa ẩn dưới đập chống nước trong đợt mưa để áp dụng trong mùa khô. Đập ngăn ngừa lũ bằng phương pháp kiểm soát dòng chảy của nước.

II. READING

Read the passace and answer the questions./(Đọc kĩ đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

Air, water, & soil are necessary to the survival of all living things. Badly polluted air can cause illness, & even death. Polluted water kills fish and other marine life. Pollution of the soil reduces the amount of land that is available for growing food. The pollution problem is very complicated because much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobiles causes a large percentage of air pollution. But the automobile provides transportation for millions of people. Factories discharge much of the material that pollutes the air & water, but factories give employment to a large number of people. Thus, to over or greatly reduce pollution immediately, people would have khổng lồ stop using many things that benefit them. Pollution can be gradually reduced in several ways. Scientists & engineers can work to find ways to lớn lessen the amount of pollution that such things as automobiles & factories cause. Governments can pass và enforce laws that require businesses & individuals to lớn stop, or lớn cut down on certain polluting activities.

Hướng dẫn dịch:

Không khí, nước với đất quan trọng cho sự sống còn của tất cả các sinh vật. Không khí bị ô nhiễm và độc hại nặng rất có thể gây bệnh tật và thậm chí tử vong. Nước ô nhiễm và độc hại giết chết cá và các sinh vật biển cả khác. Ô lây nhiễm đất làm giảm con số đất tất cả sẵn để trồng cây lương thực, vấn đề ô nhiễm môi trường khôn xiết phức tạp chính vì ô lây truyền nhiều gây nên từ các thứ có lại tác dụng cho hồ hết người. Ví dụ, khí thải từ bỏ ô tô gây nên một tỉ lệ thành phần lớn ô nhiễm không khí. Nhưng, ô tô cung lại cung cấp giao thông vận tải đường bộ cho hàng ngàn người. Các nhà vật dụng xả nhiều vật liệu gây ô nhiễm và độc hại không khí với nước, nhưng những nhà máy cung cấp việc làm cho cho một trong những lượng lớn fan dân. Vì chưng vậy, để hoàn thành hay sút đáng kể độc hại ngay lập tức, mọi bạn sẽ đề xuất ngưng sử dụng nhiều thứ có lợi cho họ. Ô nhiễm rất có thể sẽ được giảm dần theo rất nhiều cách. Những nhà khoa học và các kĩ sư rất có thể làm vấn đề để tìm cách giảm sút lượng ô nhiễm và độc hại mà các thứ như xe ô tô và những nhà thiết bị gây ra. Thiết yếu phủ hoàn toàn có thể thông qua và triển khai luật yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân phải dừng hoặc cắt bớt một số vận động gây ô nhiễm và độc hại môi trường.

Questions

1. What is necessary for the survival of all living things?

2. What can polluted air, water và soil cause?

3. Why is the pollution problem complicated? Give one example?

4. What would people have to bởi vì to end or khổng lồ reduce pollution immediately?

5. How can governments control pollution?

Lời giải:

1. Air, water & soil are necessary for the survival of all things.

2. Badly polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish & other maring life. Pollution of soil reduces the amount of land that is available for growing food.

3. Because much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobile causes a large percentage of air pollution, but the automobile provides transportation for millions of people.

4. They would have khổng lồ stop using many things that benefit them.

5. Governments can pass và enforce laws that require businesses and individuals lớn stop, or cut down on certain pollutinc activities.

Hướng dẫn dịch:

1. Điều gì là cần thiết cho cuộc sống còn của toàn bộ các sinh vật?

=> ko khí, nước với đất là quan trọng cho cuộc đời còn của tất cả mọi thứ.

2. Mẫu gì có thể gây ô nhiễm không khí, nước cùng đất?

=> bầu không khí bị ô nhiễm và độc hại nặng rất có thể gây ra bệnh dịch tật, thậm chí tử vong. Nước bị ô nhiễm và độc hại sẽ giết bị tiêu diệt cá và sự sống khác. Ô nhiễm khu đất làm sút lượng đất bao gồm sẵn để trồng thực phẩm.

3. Nguyên nhân vấn đề ô nhiễm lại phức tạp? Đưa ra một ví dụ?

=> chính vì ô nhiễm nhiều là do những điều ích lợi cho bé người. Ví dụ, khí thải tự ô tô gây nên một xác suất lớn ô nhiễm và độc hại không khí, cơ mà ô tô hỗ trợ giao thông đến hàng triệu người.

4. Tín đồ ta phải làm những gì để xong hoặc giảm thiểu ô nhiễm và độc hại ngay lập tức?

=> Họ đang phải kết thúc sử dụng nhiều thứ hữu ích cho họ.

5. Những chính phủ có thể kiểm soát ô nhiễm và độc hại như nạm nào?

=> chính phủ nước nhà có thể phát hành và thực thi những luật yêu cầu các doanh nghiệp và cá thể phải giới hạn lại, hoặc cắt sút các vận động gây ô nhiễm.

III. GRAMMAR

1. Listen & put a tick (✓) in the right box, paying attention to lớn the pronunciation of the underlined part of the word./(Lắng nghe và đánh dấu (✓) vào ô bên phải, để ý đến giải pháp phát âm của phần gạch dưới của trường đoản cú đó.)

1. □ sleep □ sneeze

2. □ snack □ smash

3. □ shrimp □ spring

4. □ spread □ splash

2. Complete each of the following sentences, using the correct size (to-infinitive or participle) of the verb below:/(Hoàn thành từng câu sau đây bằng cách sử dụng đúng chủng loại (to-infinitive or participle) của rượu cồn từ dưới đây.)

drink invite blow

live ring leave

Sometimes life is very unpleasant for people living near airports.

I was woken up by a bell _____

John was the last student _____ the lecture hall.

Do you have anything _____?

None of the people _____ to lớn the các buổi tiệc nhỏ can come.

There was a tree _____ down in the storm last night.

Lời giải:

1. Sometimes life is very unpleasant for people living near airports.

2. I was woken up by a bell ringing.

3. John was the last student lớn leave the lecture hall.

Xem thêm: Mục Đích Sử Dụng Cẩm Nang Online Là Gì? Mục Đích Sử Dụng Của Cẩm Nang Online Là Gì

4. Vì you have anything lớn drink?

5. None of the people invited lớn the buổi tiệc nhỏ can come.

6. There was a tree blown down in the storm last night.

Hướng dẫn dịch:

1. Đôi khi cuộc sống là rất khó khăn chịu cho những người sống kế sân bay.

2. Tôi bị đánh thức bởi chuông reo.

3. John là học tập sinh sau cùng rời khỏi giảng đường.

4. Các bạn có gì uống không?

5. Không ai trong số những người dân được mời dự tiệc rất có thể đến.

6. Đêm qua đã bao gồm một cây cỏ bị đổ trong cơn bão tối qua.

IV. WRITING

Write a paragraph of 120 words about the measures lớn protect the environment, using the cues given below./(Viết một đoạn văn khoảng 120 tự về các biện pháp bảo đảm môi trường, bằng phương pháp sử dụng những lưu ý đưa ra bên dưới đây.)

Introduction:

- we / try to find solutions / environmental pollution.

Body:

- people / stop cutting trees for timber.

- instead, they / plant trees và forests.

- people / reduce using cars, motorbikes / that cause noise and air pollution.

- we / prevent farmers / use fertilizers and pesticides / that damage soil.

- people / not leave / litter on land and in water.

- we / prohibit factories / dump industrial waste rivers và lakes.

Conclusion:

- it / be high time / governments / have suitable measures that require companies, individuals / stop /cutting down polluting activities.

You may begin with:

We are trying to lớn find solutions khổng lồ environmental pollution. People should stop cutting trees for timber...

Lời giải 1 :

We are trying khổng lồ find solutions to lớn environmental pollution problem. People should stop cutting trees for timber, Instead, they should plant more trees & forests. They should reduce using cars & motorbikes that cause noise & air pollution. We should prevent farmers from using fertilizers & pesticides that damage the soil. People should not litter on the land and in the water. We should prohibit factories from dumping industrial wastes into rivers and lakes. It is high time governments over the world had measures that require companies và individuals to stop or cut down on polluting activities.

Lời giải 2 :

Currently, people are taking many measures khổng lồ reduce environmental pollution. We should actively respond lớn afforestation và forest protection activities, use alternative energy sources instead of deforestation and mining. Indiscriminate exploitation of natural resources We should minimize pollutant emissions by using public transport or walking. Along with that, reducing the use of plastic waste is also essential. By using personal belongings instead of plastic bags, plastic straws, etc.This is not everyone"s responsibility, so everyone must have a common sense of this issue.

Hướng dẫn dịch:

Mở bài:

- bọn họ / cố gắng tìm giải pháp / ô nhiễm và độc hại môi trường.

Thân bài:

- tín đồ / hoàn thành chặt cây đem gỗ.

- thay vào đó, chúng ta / cây trồng và rừng.

- tín đồ / giảm thực hiện ô tô, xe thiết bị / chiếc mà gây ô nhiễm và độc hại tiếng ồn với không khí.

- họ ngăn dự phòng nông dân / sử dụng phân bón cùng thuốc trừ sâu / làm cho hư đất.

- fan / không để / rác xung quanh đất với trong nước.

- họ / cấm các nhà vật dụng / bơm rác rưởi thải công nghiệp vào những con sông và hồ chứa.

Kết bài:

- đã tới khi / cơ quan chỉ đạo của chính phủ / tất cả biện pháp tương xứng yêu cầu các công ty, cá thể / dứt / cắt giảm các vận động gây ô nhiễm.

Bạn có thể ban đầu với:

Chúng ta đang nỗ lực để tìm chiến thuật cho ô nhiễm và độc hại môi trường. Tín đồ ta nên chấm dứt chặt cây rước gỗ ...

1.

Chúng ta đang nỗ lực để tìm giải pháp cho vấn đề độc hại môi trường. Người ta nên dứt chặt cây lấy gỗ, cụ vào đó, họ buộc phải trồng thêm cây cối và rừng. Họ phải giảm sử dụng xe hơi và xe cộ máy dòng mà tạo ồn và ô nhiễm không khí. Bọn họ nên ngăn quán triệt nông dân áp dụng phân bón cùng thuốc trừ sâu khiến hại đến đất. Bạn ta không nên xả rác rưởi trên đất và trong nước. Chúng ta nên cấm những nhà vật dụng thải các chất thải công nghiệp vào sông ngòi với hồ. Đã đến lúc cơ quan chỉ đạo của chính phủ trên quả đât có các biện pháp yêu cầu những công ty và cá thể phải xong xuôi hoặc cắt bớt các vận động gây ô nhiễm.

2.

Xem thêm: Ảnh Nền Anime Cho Điện Thoại Cực Dễ Thương, 4K Anime Phone Wallpapers

Hiện ni con tín đồ đang tiến hành nhiều chiến thuật để làm giảm ô nhiễm môi trường.Chúng ta nên lành mạnh và tích cực hưởng ứng các chuyển động trồng rừng và bảo vệ rừng, sử dụng nguồn tích điện tái thay thế thay vì chặt phá rừng và khai quật thài nguyên bừa bãi.Chúng ta bắt buộc giảm thiểu lượng khí tạo ô nhiễm bằng phương pháp sử dụng phương tiện nơi công cộng hoặc đi bộ. Cùng với đó, việc giảm thực hiện rác thải vật liệu nhựa cũng là điều cần thiết. Bằng phương pháp sử dụng rất nhiều đồ dùng cá nhân thay thay cho đông đảo túi nilon, ống hút nhựa,... Đây chưa hẳn trách nhiệm của riêng biệt ai phải người nào cũng phải tất cả ý thức chung về vấn đề này.