UNIT 2 LỚP 11 LISTENING

     

Phần listening hướng dẫn phương pháp làm bài nghe với chủ đề trải nghiệm cá nhân. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu tạo cần xem xét cũng như gợi nhắc giải bài xích tập phần listening vào sách giáo khoa.


*

I. Tự vựng

ackage (n)<"pækidʒ>bưu kiệnprotect (v)bảo vệpurse (n)cái vírealise (v)<"riəlaiz>nhận rashine (v)<∫ain>chiếu sáng

II. Cấu trúc cần giữ ý:

turn away (v)quay đi, bỏđi

III. Hướng dẫn giải bài xích tập:

1. Before you listen

Work in goups. Look at the picture and say what is happening in it. (Làm việctheonhóm. Nhìn hình và nói điều gì đã xảy ra ở đấy.)

In the picture, we see:

a house is on fire.The fire brigade is ftshting lớn put out the fire:And people are running away with the firemen"s help.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 11 listening

2. While you listen:

Tapescript: Dưới đấy là nội dung bài nghe

Interviewer: This is Radio 3. In your “Unforgeitable Experiences" programme toniaht we talk khổng lồ Christina, welcome to lớn our programme.Christina: Hello and thank you! It"s nice being with you tonight.Interviewer: Christina, could you tell our audience about. The most memorable experience in your life?Christina: Well, my most unforeeitable experience happened thirteen years ago, when my house burned down.Interviewer: Really? How did it happen?Christina: The fire started in the kitchen where I forgot lớn turn off the gas stove.Interviewer:What were you doing at that time?Christina:I was sleeping when I was suddenly woken up by terrible heat. I opened my eyes lớn find myself surrounded by walls of fire.Interviewer:That"s terrible! Hem did you escape?Christina:I was terrible. Then I heard my mother"s voice calling my name. I rushed to lớn her. She carried me out. Luckily, I got away without even a minor burn.Interviewer:Not many people are so lucky. Did the fire affect you in any way?Christina:Oh, yes. Yes, very much, in fact. Although I lost many things in the fire, the experience helped me to grow up.Interviewer:What vì you mean?Christina:Well, before the fire. 1 was selfish. 1 always complained lớn my mother about how small my room was, or hem few clothes I had. Then the fire came & destroyed everything we owned. But I slowly began to realize that I didn"t really need my old things. I just needed my family. After all, you can phối new clothes anytime, but a family can never be replaced.Interviewer:I see, so the fire took many things from you, but it give you something, too.Christina:Exactly, It taught me to appreciate my family more than things.

Task 1.Christina is being interviewed about the most unforuettable experience in her life. Listen khổng lồ the interview, & then decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Christina đang rất được phỏng vấn về một điều đã làm qua quan trọng quên trong cuộc đời cua cô ấy. Nghe bài chất vấn và kế tiếp quyết định gần như câu nói đúng (T) giỏi sai (F)).

1. Christina is a businesswoman.

1. T

2. The fire happened three years ago.

2. F (13 years ago)

3. The fire started in the bedroom.

Xem thêm: Giáo Dục Công Dân 9 Bài 4 : Bảo Vệ Hòa Bình, Giải Gdcd 9 Bài 4: Bảo Vệ Hòa Bình

3. F (not because of the flight because of the gas stove)

4. When the fire started, Christina was reading a book.

4. F (not reading a book, sleeping)

5. Her mother came và rescued her.

5. T (her mother came and rescued her)

Task 2.Listen khổng lồ the second part of the dialogue và fill in the gaps in the summary of Christina"s stop, below

(Nghe phần hai của bài đối thoại với điền các chỗ trống của bài tóm tẳt mẩu chuyện của Christina dưới đây.) Although I lost many things in the fire, the experience helped me khổng lồ grow up. Before the fire, I was selfish. I always complained khổng lồ my mother about how (1)……small…..my room was or how few clothes I had. Then the fire came và destroyed (2)……everything…..we owned. But slowly I began khổng lồ realise that I didn’t really need those tilings. I just needed my (3)…family…... After all, you can set new clothes any time, but a family can never be (4)……replaced……. The fire (5)…took….many things from me, but it gave me something, too. It tauaht me to (6)……love…my family more than things.

3. After you listen

Christina says that family is more important than things. Vì chưng you agree with her? Why? Exchange your ideas with a parner.

Xem thêm: Mỹ Thuật Lớp 7: Vẽ Tranh Đề Tài Lọ Hoa Và Quả Vẽ Màu, Vẽ Tranh Đề Tài : Cách Vẽ Và Trang Trí Bình Hoa

(Christina bảo rằng gia đình đặc trưng hơn thứ vật. Bạn gật đầu đồng ý với cô ấy không ? tại sao? bàn bạc với một bạn làm việc của bạn.)

Suggestion:

I agree with her because family is important. You can get back things you’ve lost, but when you thua trận your family, you thua trận everything, and you can not have your family again for just once.