READING

     

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.(Nhìn các bức ảnh. Ghép từng hình cân xứng với những cụm từ vào khung bên dưới đây.)


A. READING

BEFORE YOU READ

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.

Bạn đang xem: Reading

(Nhìn những bức ảnh. Ghép mỗi hình tương xứng với những các từ vào khung bên dưới đây.)

Sao Mai Television Singing Contest

Olympic Games

Quiz "Road to mount Olympia”

London Marathon

*

Hưỡng dẫn giải:

a - Quiz "Road khổng lồ mount Olympia”

b - London Marathon

c - Sao Mai Television Singing Contest

d - Olympic Games

Tạm dịch: 

a. Cuộc thi " Đường tột đỉnh Olympia"

b. Chạy bộ đường nhiều năm ở Luân Đôn

c. Hội thi tiếng hát tivi Sao Mai

d. Cụ vận hội Olympic

Work with a partner. Answer the following questions.

(Làm việc theo cặp. Trả lời những thắc mắc sau đây.)

1. Vì you lượt thích taking part in competitions lượt thích these? Why/ Why not?

2. Vì you hope khổng lồ win a competition? If so, which competition do you like to win?

3. Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not?

Hưỡng dẫn giải:

1. Vày you like taking part in competitions lượt thích these? Why/ Why not?

- No, I don"t because I don"t have the capacity for them.

- Yes, I d lượt thích to participate in the quiz: “Road to lớn Mount Olympia", because it’s an interesting game, which help me widen my general knowledge.

2. Vày you hope khổng lồ win a competition? If so, which competition vị you lượt thích to win?

- Yes. I’d like to win an English-speaking Contest.

3. Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not?

- No, I don"t think so. Winning or losing is not the most important thing in a contest or competition. The main point is our participation & the enjoyment we have from it.

Tạm dịch:

1. Bạn bao gồm thích tham gia trong những cuộc thi như vậy này không? vì sao có/ tại sao không?

=> Không, tôi ko thích bởi vì tôi không có đủ khả năng. 

Có, tôi ý muốn tham gia cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia", chính vì đó là trò chơi thú vị, giúp họ mở rộng kỹ năng và kiến thức phổ thông. 

2. Bạn có hi vọng sẽ giành thắng lợi đối thủ đối đầu và cạnh tranh không? ví như vậy đối thủ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nào bạn muốn giành chiến thắng?

=> Có. Tôi mong thắng trong hội thi nói giờ Anh. 

3. Chiến chiến thắng là điều đặc trưng nhất trong một cuộc thi phải không? vì sao đúng /Tại sao không?

=> Không, tôi không nghĩ là vậy. Chiến thắng hay thất bại không phải là điều đặc trưng nhất vào cuộc thi. Mục đích đó là sự tham gia với niềm vui họ có được trường đoản cú nó. 

WHILE YOU READ

Read the passage và then vì tasks that follow.

(Đọc đoạn văn sau đó làm nhữmg bài xích tập sau.)

Click tại phía trên để nghe:

Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competition organized by our English teachers. Its aim was lớn stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Students" Parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition"s rules khổng lồ the students.

“...To participate in the contest, you have to lớn work in groups of three. Each group must complete five activities in all. On completion of each activity, you will have to answer the questions on the worksheets within two minutes. The judges will observe & score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the over of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner will be awarded a phối of CDs for studying English và an Oxford Advanced Learner"s Dictionary. Now, let"s start our competition."

Hung, Thu và Nga w ere the members of Group A. They quickly read the questions and tried khổng lồ find out the answers. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activity 5, Hung had difficulty reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, & the judges announced the results. The winner was Group B, which got 70 points; Hung"s group got 65; và Group C got 60. Thu felt a bit disappointed. Hung apologised for not being able lớn complete the poem. But Nga made it better by saying “For me the most important thing was our participation in the competition và the enjoyment we had from it”.

Dịch bài xích đọc:

Thứ Bảy tuần rồi đại biểu của ba lớp bên trong trường tôi tham dự vào cuộc thi chung kết tiếng Anh từng năm được tổ chức triển khai bởi các thầy cô vào trường. Phương châm của cuộc thi là khơi dậy ý thức học môn giờ Anh trong học tập sinh. Cuộc thi do Hội Phụ Huynh học viên bảo trợ. Cô Liên, thầy giáo Tiếng Anh của bọn chúng tôi, phân tích và lý giải các điều lệ của cuộc thi.

"... để tham gia vào cuộc thi, những em sẽ thao tác theo nhóm ba người. Mỗi nhóm đề nghị hoàn vớ năm vòng thi tất cả. Để ngừng một vòng thi, những em phải vấn đáp các câu hỏi trên giấy thi trong khoảng hai phút. Giám khảo sẽ quan sát và cho điểm phần trình bày của các em. Mỗi vòng thi sẽ tiến hành tối nhiều 15 điểm. Kết thúc cuộc thi, những giám khảo sẽ chào làng số điểm của mỗi nhóm. đội nào tất cả số điểm tối đa sẽ thắng cuộc. Nhóm thắng cuộc sẽ được thưởng một cỗ CD giờ Anh cùng một quyển từ bỏ điển Oxford Advanced Learner"s Dictionary. Hiện nay chúng ta hãy ban đầu cuộc thi."

Hùng, Thu cùng Nga là thành viên của nhóm A. Họ lập cập đọc câu hỏi và cố gắng tìm câu trả lời. Thoạt đầu, rất nhiều thứ rất nhiều ổn. Họ gần như hoàn tất năm vòng thi. Nhưng lại ở vòng 5, Hùng chạm chán khó khăn khi đọc bài thơ. Các bạn ấy không nhớ được câu cuối của bài. Hết giờ qui định, giám khảo tuyên tía kết quả. Team B chiến thắng với 70 điểm, team của Hùng được 65 điểm, đội C được 60 điểm. Thu thấy tương đối thất vọng. Hùng xin lỗi vì đã không đọc hết bài thơ. Nhưng mà Nga đã làm không khí thoải mái hơn lúc nói rằng "Với mình, điều đặc biệt nhất là việc chúng ta tham dự vào cuộc thi và nụ cười mà hội thi đem lại."

Task 1. Match the words or phrases on the left with their definitions on the right.

(Ghép những từ hoặc các từ phía trái với những định nghĩa của bọn chúng ở mặt phải)

1. Representative

2. Annual

3. Stimulate

4. In all

5. Spirit

6. Smoothly

a. Without problems or difficulties

b. Enthusiasm & energy

c. Altogether or as a total

d. A person chosen or appointed on behalf of another person or a group

e. Encourage or make something more active

f. Happening or done once every year

Hưỡng dẫn giải:

 1. D 2. F 3. E 

4. C 5. B 6. A

Tạm dịch: 

1.d: người đại diện thay mặt = một bạn đươc chọn hay được hướng đẫn đại diện cho tất cả những người khác hay cho 1 nhóm.

2.f: hằng năm = xảy ra hoặc được tiến hành 1 năm 1 lần

3.e: kích ham mê = khuyến khích hoặc khiến cho cái gì đó tích rất hơn

4.c: tổng cộng = cùng lại

5.b: ý thức = sự hào hứng cùng năng lượng

6.a: một biện pháp trôi chảy = không tồn tại vấn đề hay trở ngại gì

Task 2. Answer the questions:

(Trả lời những câu hỏi:)

1. Who took part in the annual final English Competition last Saturday?

2. What was the aim of the competition?

3. Who sponsored the competition?

4. What did each group of students have to bởi vì during the contest?

5. What did the judges have to vì chưng to choose the winner of the competition?

6. What would be awarded to lớn the winner?

Hưỡng dẫn giải:

1. The representatives of three classes of the (writer"s) school took part in the annual final English Competition last Saturday.

Xem thêm: Viết Lại Câu Giữ Nguyên Nghĩa: It Isn’T Necessary To Book Tickets For The Show In Advance

2. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students.

3. The Students" parents Society sponsored the competition.

4. They had khổng lồ complete five activities in all. On completion of each activity, they had to answer the questions in the worksheets within two minutes.

5. They had lớn observe & score the students performance. The maximum score for each activity was 15. At the kết thúc of competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be winner.

6. The winner would be awarded a set of CDs for studying English & an Oxford Advanced Learner"s Dictionary.

Tạm dịch: 

1. Ai gia nhập vào vòng phổ biến kết hội thi tiếng Anh mỗi năm hôm vật dụng 7 tuần trước?

=> Những thay mặt đại diện của 3 lớp đã tham gia vòng tầm thường kết cuộc thi tiếng Anh mỗi năm hôm thứ 7 tuần trước.

2. Mục đích của cuộc thi là gì?

=> mục tiêu là để khuyến khích niềm tin học tiếng Anh của học tập sinh. 

3. Ai tài trợ đến cuộc thi?

=> Hội phụ huynh học viên đã tài trợ mang đến cuộc thi. 

4. Từng nhóm học viên phải làm gì trong cuộc thi?

=> chúng ta phải xong xuôi tất cả 5 hoạt động. Mỗi hoạt động, bọn họ phải trả lời những câu hỏi trên đề trong khoảng 2 phút. 

5. Hội đồng giám khảo phải làm cái gi để chọn ra người chiến thắng?

=> Họ đề xuất quan ngay cạnh và chấm điểm thể hiện của các học sinh. Điểm về tối đa cho mỗi hoạt rượu cồn là 15. Cuối hội thi họ sẽ thông tin tổng số điểm của từng đội. Đội nào tất cả điểm cao nhất sẽ chiến thắng. 

6. Người thắng lợi sẽ được thưởng gì?

=> Người thành công sẽ được thưởng cỗ đĩa CD để học tiếng Anh cùng một quyển từ bỏ điển Oxford Advanced Learner"s Dictionary.

Task 3. Read paragraph 3 again và complete the sentences

(Đọc đoạn 3 một đợt nữa và dứt câu)

1. In activity 5, Hung unable____________

2. Having achieved the highest score, Group B___________

3. Group C lost the trò chơi because they just___________

4. Nga encouraged her group by saying______________

Hưỡng dẫn giải:

1. In activity 5, Hung unable to recite/ complete the poem (he could dot remember the last sentence).

2. Having achieved the highest score, group B became the winner of the competition.

3. Group C lost the game because they just got 60 points.

4. Nga encouraged her group by saying "For me the most important thing was our participation in the competition and the enjoyment we had from it."

Tạm dịch: 

1. Ở chuyển động 5, Hùng ko thể hoàn thành bài thơ ( các bạn ấy không nhớ câu cuối).

Xem thêm: Giải Vật Lý 10: Bài Thực Hành Vật Lý 10, Please Wait

2. Đạt điểm cao nhất, team B biến chuyển người thành công của cuộc thi. 

3. Nhóm C thua vị họ chỉ gồm 60 điểm. 

4. Nga khích lệ nhóm bởi câu nói " Theo mình điều quan trọng đặc biệt nhất là sự tham gia của họ trong hội thi và thú vui mà họ có được trường đoản cú nó."

AFTER YOU READ

This is the poem Hung recited at the final English competition. Read and translate it into Vietnamese.

(Đây là bài bác thơ Hùng gọi trong cuộc thi tiếng Anh. Hãy xem thêm và dịch sang trọng tiếng Việt.)