Bài nghe tiếng anh lớp 11 unit 7 listening

     

Phần listening phía dẫn biện pháp làm bài nghe với công ty đề dân số thế giới. Bài viết cung cấp những từ vựng, cấu tạo cần để ý cũng như nhắc nhở giải bài bác tập phần listening trong sách giáo khoa.


*

I. Trường đoản cú vựng

petroleum (n)

dầu mỏ, dầu hỏapolicy (n)chính sáchpopulation (n)dân sốpunishment (n)phạtquarrel (n,v)(sự) bào chữa nhaudeveloping country (n)nước vẫn phát triển

II. Kết cấu cần lưu ý

carry out (v)tiến hành.Bạn sẽ xem: Unit 7 lớp 11 listening

III. Lí giải giải bài bác tập

1. Before you listen

Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Bàn luận các thắc mắc sau.)

1. Bởi vì you think that our world is overpopulated?

(Bạn gồm nghĩ rằng nỗ lực giới bọn họ hiện đã quá đông dân?)

Yes, I do.

Bạn đang xem: Bài nghe tiếng anh lớp 11 unit 7 listening

2. What continent has the largest population?

(Châu lục như thế nào có dân sinh đông nhất?)

Asia does.

2. While you listen

You will hear Dr. Brown, a world population expert, talk about the world population. Listen to lớn the interview and do the tasks that follow. (bạn sẽ nghe ts Brown, một chuyên viên dân số cố gắng giới, nói đến dân số núm giới. Nghe cuộc vấn đáp và làm những bài tập theo sau.)

Tapescript: Dưới đó là nội dung bài nghe:

Interviewer: Good evening ladies and gentlemen. In our program tonight, we are honoured khổng lồ have Dr. Brown, a world famous population expert. Dr. Brown, could you tell us something about the world population?Dr. Brown: Well, there arc over 6.700 million people in the world today, & the total is increasing at the rate of about 76 million a year. Experts say that the population of the world could be over 7 billion by the year 2015.Interviewer: vày all parts of the world have the same rate of population growth?Dr. Brown: No, they don"t. The population is growing more quickly in some parts of the world than others. Latin America ranks first. Africa second, và Asia third.Interviewer What is the main reason for the population explosion?Dr. Brown: Well, I think the main reason is a fail in death rates. This is due khổng lồ the improvement of the living conditions & mcdieal care.Interviewer: I believe the explosion of population has caused many problems. Is it right?Dr. Brown: Yes, it is. It caused a lot of problems such as shortage of food, lack of hospitals and schools, illiteracy, & low living standards.Interviewer: Can you make some suggestions on how khổng lồ solve these problems?Dr. Broun: I think, there are a number of solutions khổng lồ the problems. The first is lớn educate people và make them aware of the danger of having more children. The second is lớn provide safe, inexpensive birth- control methods. The third is to lớn strictly implement a family planning policy. & the fourth is lớn exercise strict và fair reward & punishment policies.Interviewer: Thank you very much for being with us tonight, Dr. Brown.Dr. Brown: You’re welcome.

Task 1.Choose the best answer A, B, C or D for the following statements và questions. (Chọn lời giải đúng tốt nhất A, B, C hoặc D cho các câu sau)

Click tại phía trên để nghe:

1. The expert says that there are………..people in the world today.

A. Over 6.7 billion C. About 6.7 million

B. 6.7 billion D. 6.6 billion

-> Chọn đáp án A

A. 66 million

B. About 66 million

C. 76 billion

D. About 76 million

-> Chọn lời giải B

3. According khổng lồ the expert, the area that has the highest population growth rate is……...

Xem thêm: Tiêu Hóa Hóa Học Trong Ống Tiêu Hóa Ở Người Không Diễn Ra Ở

A. Africa

B. Asia

C. Latin America

D. The Middle East

-> Chọn giải đáp C

4. Scientists say that the main reason for population explosion is……………

A. Death rates

B. Birth rates

C. An increase in death rates

D. A decrease in death rates

-> Chọn giải đáp D

5. Which of the following problems is NOT mentioned by the speaker?

A literacy C. Shortage of food

B. Lack of hospitals và schools D. Poor living conditions

-> Chọn lời giải A

6. Which of the following solutions is NOT mentioned by the speaker?

A. Providing safe, inexpensive birth control methods

B. Educating people

C. Advising people to use birth control methods

D. Strictly implementing a family planning policy

-> Chọn giải đáp C

Task 2.Listen again & answers the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. According to experts, what will the population of the world be by the year 2015? (Theo các chuyên gia, cho năm 2015 dân số thế giới là bao nhiêu?)

- > According to lớn ihe experts, by the year 2015, the population of the world will be over 7 billion.

2. What did the expert say about the population growth rates in some parts of the world?

(Chuyên gia nói gì về tỉ lệ cách tân và phát triển dân số ớ một vài nơi trên chũm giới?)

—> He said that the population growth rates in some parts of the world are not the same. The population grows more quickly in some parts of the world than others.

3. According lớn the expert, what is the reason for a fall in the death rates?

(Theo chuyên gia, vị sao tỉ lệ tử vong giảm?)

—> According lớn the expert, the reason for a fall in the death rates is the improvement of public health services and medical care.

Xem thêm: My Dad Is Always Willing To Give A Hand ______________ Cleaning The House

4. According khổng lồ the expert, what problems does population explosion cause lớn the world, particularly khổng lồ developing countries?

(Theo chuyên gia, sự bùng nổ số lượng dân sinh gây ra vụ việc gì cho nạm giới, nhất là các nưởc đang phát triển?)

5. How many solutions did the expen offer & what are they?

(chuyên gia đã chỉ dẫn bao nhiêu chiến thuật và những giải pháp đó là gì?)

—> The expert offered 4 solutions. They are (a) to educate people và make them aware of the danger of having more children, (b) to provide safe, inexpensive birth-control methods, (c) lớn stricth implement a family planning policy, & (d) to exercise strict & fair reward & punishment policies.

3. After you listen

Listen again. Work in groups. The summarise the main ideas of the passage. (Nghe lại. Làm việc theo nhóm. Bắt tắt đại ý của đoạn vãn.)

Gợi ý:

How many questions did the interview ask?

What is the interview about?

What did the expert say about the population of the world, the causes of population explosion, the problems it causes khổng lồ the world, particularly khổng lồ developing countries, & the solutions khổng lồ the problems?