TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 5 SPEAK TRANG 47

     

Unit 5: Study Habits - Thói quen học tập

SPEAK (Trả lời câu hỏi trang 47-48 SGK giờ Anh 8)

Work in groups. Ask each other about your studies. Use the questions and words in the boxes lớn help you./ (Hãy thao tác làm việc theo nhóm. Các em hãy hỏi nhau về câu hỏi học tập của mình, sử dụng thắc mắc và các từ cho trong khung)

1. When vì chưng you do your homework?

2. Who helps you with your homework?

3. How much time do you spend on these subjects: Math, Vietnamese, History, English, etc.?

4. Which subject vày you need khổng lồ improve?

5. What vì you bởi vì to improve your English?

 


- after school; after dinner; late at night; etc.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 5 speak trang 47

- your parents: your brothers/sisters; a friend: etc.

- half an hour; two hours; less/more than an hour; etc.

- Biology: Physics; Chemistry; Geography; etc.

- vì grammar exercises; read English stories; etc.

Lời giải:

1.When bởi vì you bởi your homework?

=> I often vày my homework after dinner/ after school/ late at night/ early in the morning.

2.Who helps you with your homework?

=> My brother/ My sister/ My mother/ My friend (helps me with my homework).

3.How much time vì you spend on these subjects: Math, Vietnamese, History, English, etc.?

=> I spend half an hour/ two hours/ more than an hour/ less than an hour on it Math/ Vietnamese/...

Xem thêm: Hoá Học 8 Bài Thực Hành 2 Hóa Học 8, Giải Bài Tập Hóa Học 8

4.Which subject vị you need to lớn improve?

=> I need to lớn improve Biology/ Physics/....

5.What do you do to improve your English?

=> I bởi grammar exercises/ read English stories/ listen to the news in English/....

Hướng dẫn dịch:

1.Bạn làm bài bác tập ở nhà vào mức nào?

=> Mình thường làm bài tập về bên sau buổi tối / sau khi đi học về / lúc tối khuya / thời gian sáng sớm.

2.Ai giúp đỡ bạn làm bài bác tập về nhà?

=> Anh trai của mình / Chị gái của bản thân / Mẹ của bản thân mình / Bạn của chính mình (giúp mình làm bài tập về nhà).

3.Bạn dành bao nhiêu thời gian để học những môn học này: Toán, tiếng Việt, lịch sử, giờ Anh, v.v.?

=> Mình dành riêng nửa giờ đồng hồ / nhì giờ / hơn một tiếng / ít hơn một giờ nhằm học môn Toán / Việt / ...

4.Bạn cần nâng cấp môn học nào?

=> bản thân cần nâng cấp môn Sinh học tập / trang bị lý / ....

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Về Nông Thôn Lớp 3 3 Mẫu), Kể Những Điều Em Biết Về Nông Thôn

5.Bạn làm những gì để nâng cấp môn giờ Anh của mình?

=> mình làm bài xích tập ngữ pháp / hiểu truyện giờ đồng hồ Anh / nghe tin tức bởi tiếng Anh / ....