Tiếng anh lớp 10 unit 9

     

Work with a partner. Look at maps and give the Vietnamese names for the (Bans on the map. (Làm bài toán với một các bạn cùng học. Nhìn bản đồ với viết thương hiệu những hải dương trên phiên bản đồ bởi tiếng Việt.)


Before (a)

BEFORE YOU READ 

a. Work with a partner. Look at the bản đồ and give the Vietnamese names for the oceans on the map.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 9

(Làm vấn đề với một các bạn cùng học. Nhìn bạn dạng đồ và viết thương hiệu những biển cả trên bản đồ bởi tiếng Việt.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

Arctic Ocean: Bắc Băng Dương

Pacific Ocean: Thái Bình Dương

Atlantic Ocean: Đại Tây Dương

Indian Ocean: Ấn Độ Dương

Antarctic Ocean: Nam Băng Dương


Before (b)

b. Work with a partner: Look at the pictures below Can you name the sea animal in each picture? The first letter of the word has been given khổng lồ help you.

(Làm vấn đề với một bạn cùng học. Nhìn những hình bên dưới. Chúng ta cũng có thể gọi tên động vật hoang dã biển nghỉ ngơi mỗi hình không. Mẫu mã tự được cho để giúp em.)

*

Lời giải chi tiết:

Seal: hải cẩu 

Jellyfish: con sứa

Turtle: rùa biển 

Shark: cá mập


While

WHILE YOU READ 

Read the text và do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn cùng làm bài bác tập theo sau.)

There is only one ocean. It is divided into five different parts: the Pacific, Atlantic, Indian, Antarctic, & Arctic Oceans. There are also many other smaller seas, gulfs and bays which form part of them. Altogether they cover 75 percent of the earth"s surface. For centuries, people have been challenged by the mysteries that lie beneath the ocean. However, today"s scientists have overcome many of the challenges of the depth by using modern devices. They send submarines khổng lồ investigate the seabed and bring samples of marine life back khổng lồ the surface for further study. Satellite photographs provide a wide range of information, including water temperature, depth and the undersea populations. If modem technology did not exist, we would never have such precious information.

Marine plants & animals fall into three major groups. Some of them live on or depend on the bottom like the starfish. Some are swimming animals such as fishes & sharks that move independently of water currents while others are tiny organisms that are carried along by the currents like the jellyfish. Plants and animals of the sea, however small or oversized, all contribute lớn its biodiversity. Unless this biodiversity were maintained, marine life would be at stake.

Phương pháp giải:

Dịch bài:

Chỉ gồm một biển khơi duy nhất. Nó được chia thành năm phần không giống nhau: thái bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, phái nam Băng Dương cùng Bắc Băng Dương. Cũng còn có rất nhiều biển, vùng, vịnh bé dại hơn là một trong những phần của những đại dương ấy. Những biển này chiếm phần 75% mặt phẳng trái đất. Nhiều thế kỷ ni những bí mật nằm sâu dưới lòng hải dương đã thách thức con người. Mặc dù nhiên, những nhà khoa học bây giờ với những trang thiết bị văn minh đã quá qua được những thử thách của đại dương. Con fan đưa tàu ngầm đi khảo sát đáy biển khơi và đưa lên bờ đầy đủ mẫu sinh vật biển khơi để nghiên cứu thêm. đa số bức hình ảnh chụp từ vệ tinh cung ứng rất các thông tin, bao gồm nhiệt độ nước biển, độ sâu và các cư dân bên dưới biển. Nếu không tồn tại những technology hiện đại, họ sẽ chẳng bao giờ có những thông tin quí giá bán như thế.

Động, thực vật biển được phân thành ba nhóm chính. Team sống nhờ vào và chịu ảnh hưởng vào tầng đáy như chủng loại sao biển. Nhóm động vật hoang dã bơi như những loài cá với cá mập dịch rời không nhờ vào vào làn nước trong khi các loài sinh vật bé dại bé khác bị dòng nước cuốn trôi đi như loài sứa biển. Động thực thiết bị biển dù cho có kích thước nhỏ dại bé tốt to quá độ lớn đều góp thêm phần vào sự nhiều mẫu mã sinh học tập của biển. Trường hợp sự đa dạng và phong phú sinh học này không được duy trì, sinh đồ vật biển sẽ ảnh hưởng đe dọa.


Task 1

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill in each blank with one of them. There are more words than needed.

(Các từ trong khung xuất hiện ở bài xích đọc. Điền mỗi khu vực trống với một trong chúng. Có khá nhiều từ hơn cần thiết.)

gulf oversized biodiversity challenges investigate tiny samples provide

1. Some plants and animals are referred lớn as________ organisms because they are extremely small.

2. Thanks khổng lồ modern technology, scientists have been able to________ the life of plants and animals that live under the sea.

3. A ________ is a large area of sea that is partly surrounded by land.

4. ________ is a term that refers to lớn the existence of different kinds of animals & plants which make a balanced environment.

5. These scientists have collected different________ to analyse for their experiment.

Phương pháp giải:

gulf (n): vịnh

oversized (adj): vượt cỡ

biodiversity (n): sự nhiều mẫu mã sinh học

challenges (n): thách thức/ demo thách

investigate (v): khảo sát

tiny (adj): bé dại bé

samples (n): vật dụng mẫu

provide (v): cung cấp

Lời giải đưa ra tiết:

1. Tiny2. Investigate 3. Gulf4. Biodiversity 5. Samples

1. Some plants & animals are referred to as tiny organisms because they are extremely small.

(Một số thực thứ và động vật hoang dã được điện thoại tư vấn là sinh vật nhỏ dại vì chúng cực kỳ nhỏ.)

Giải thích: Trước danh từ bỏ "organisms" nên tính từ.

2. Thanks lớn modern technology, scientists have been able lớn investigate the life of plants & animals that live under the sea.

(Nhờ công nghệ hiện đại, các nhà kỹ thuật đã hoàn toàn có thể điều tra cuộc sống đời thường của thực vật dụng và động vật sống bên dưới biển.)

Cấu trúc: be able khổng lồ + V (nguyên thể)

3. A gulf is a large area of sea that is partly surrounded by land.

(Vịnh là một khu vực rộng to của hải dương được bao bọc một trong những phần bởi khu đất liền.)

Giải thích: mạo trường đoản cú "a" + danh từ bỏ số ít bắt đầu bằng phụ âm

4. Biodiversity is a term that refers to the existence of different kinds of animals và plants which make a balanced environment.

(Đa dạng sinh học là 1 trong những thuật ngữ đề cập tới việc tồn tại của những loại động vật hoang dã và thực vật khác nhau tạo đề xuất một môi trường xung quanh cân bằng.)

Giải thích: Trước đụng từ "is" cần danh trường đoản cú số ít vào vai trò nhà ngữ.

5. These scientists have collected different samples khổng lồ analyse for their experiment.

(Các nhà khoa học này đã tích lũy các mẫu khác biệt để phân tích cho thí nghiệm của họ.)

Giải thích: Sau tính từ "different" buộc phải danh từ.

Xem thêm: Vật Lý 10 Bài 2 Vật Lí 10: Chuyển Động Thẳng Đều, Giải Vật Lí 10 Bài 2: Chuyển Động Thẳng Đều


Task 2

Task 2: Read the passage again and then answer the following questions.

(Đọc lại đoạn văn và trả lời các thắc mắc sau.)

1. What percentage of the earth"s surface is covered by seas và oceans?

(Phần trăm mặt phẳng trái đất được bao trùm bởi đại dương và biển cả là bao nhiêu?)

2. How bởi scientists now overcome the challenges of the depth?

(Làm chũm nào để những nhà khoa học vượt qua những thử thách của chiều sâu?)

3. What can submarines bởi vì to help scientists know about the undersea world?

(Tàu ngầm rất có thể làm gì sẽ giúp các nhà khoa học biết về gắng giới dưới mặt đáy biển?)

4. What can we learn from the satellite photos?

(Chúng ta rất có thể biết được gì từ những bức ảnh vệ tinh?)

5. What are the three groups of marine plants & animal? 

(Ba đội thực thiết bị và động vật biển là gì?)

6. What would happen if the sea biodiversity were not maintained?

(Điều gì sẽ xảy ra nếu phong phú và đa dạng sinh học đại dương không được duy trì?)

Lời giải chi tiết:

1. 75% of the earth surface is covered by sea và oceans.

(75% mặt phẳng trái khu đất được che phủ bởi biển lớn và đại dương.)

2. They now overcome the challenges of the depth by using modern devices.

(Bây giờ họ vượt qua những thách thức của chiều sâu bằng cách sử dụng các thiết bị hiện đại.)

3. They investigate the seabed and bring samples of the marine life back khổng lồ the surface for further study.

(Chúng điều tra đáy biển lớn và đưa các mẫu sinh vật biển cả trở lại mặt phẳng để phân tích sâu hơn.)

4. We can know a wide range of information, including water temperature, depth & the undersea population.

(Chúng ta rất có thể biết nhiều thông tin, bao gồm nhiệt độ nước, độ sâu cùng dân số mặt đáy biển.)

5. They are those that live on or depend on the bottom like the starfish, those that move independently of water currents và those that are carried along by the currents.

(Chúng là hồ hết thứ sống trên hoặc phụ thuộc vào đáy biển cả như bé sao biển, đông đảo thứ di chuyển chủ quyền với dòng nước và được mang theo bởi dòng chảy.)

6. The marine life would be at stake if the sea biodiversity was not maintained.

(Các sinh thứ biển sẽ ảnh hưởng đe dọa ví như sinh học biển ko được duy trì.)


After

AFTER YOU READ 

Work in pairs. Complete the summary of the reading passage by filling in each blank with a word or phrase given in the hox below.

(Làm vấn đề từng đôi. Điền bài tóm tắt của bài bác đọc bằng cách điền mỗi nơi trống với từ hoặc nhiều từ được đến trong khung bên dưới.)

plants & animals discoveries huge closely connected modern three-quarters

mysterious biodiversity

Though covering (1)_______ of the earth"s surface, the ocean has remained (2) _______ lớn us until recently.

With (3)_______ công nghệ we have now made important (4)_______ about the (5)_______ of marine life.

We have learnt that whether tiny or (6)_______ , all the (7)_______ of the sea are (8)_______ .

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1 Trang 5 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 1, Dế Mèn Bênh Vực Kẻ Yếu Lớp 4

Lời giải chi tiết:

1. Three-quarters2. Mysterious3. Modern4. Discoveries
5. Biodiversity6. Huge7. Plants và animals8. Closely connected

Though covering (1) three-quarters of the earth"s surface, the ocean has remained (2) mysterious to us until recently. With (3) modern technology we have now made important (4) discoveries about the (5) biodiversity of marine life. We have learnt that whether tiny or (6) huge, all the (7) plants and animals of the sea are (8) closely connected.

(Mặc dù bao trùm ba phần tư mặt phẳng trái đất, đại dương vẫn còn bí mật đối với họ cho cho gần đây. Với technology hiện đại, họ đã bao hàm khám phá đặc biệt về phong phú sinh học tập của sinh vật dụng biển. Họ đã hiểu rằng rằng dù nhỏ dại hay to, tất cả các chủng loại thực đồ vật và động vật biển hầu như được kết nối chặt chẽ.)