Unit 1 lớp 11 skills

     

Objectives: Students will be able to lớn describe their friends’ physical characteristics và personalities as well as make a small talk about their best friends

Teaching Aids: pictures, posters

Procedure

 
Bạn đang xem: Unit 1 lớp 11 skills

*
2 trang
*
ngohau89
*
1244
*
0Download


Xem thêm: Xem Lịch Âm Ngày 10 Tháng 5 Năm 1956 Là Ngày Bao Nhiêu? Lịch Âm Ngày 10 Tháng 5 Năm 1956

Bạn đang xem tư liệu "Thiết kế bài xích dạy môn giờ đồng hồ Anh 11 - Unit 1: Friendship - Lesson 2: Speaking", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Xem thêm: Lặng Yên Nghe Con Tim Với Yêu Thương Nồng Say, Hợp Âm Cám Ơn Tình Yêu

±Week: . . . . . . . . Unit 1: FRIENDSHIP ±Period : . . . . . . . Lesson 2: Speaking±Objectives: Students will be able lớn describe their friends’ physical characteristics and personalities as well as make a small talk about their best friends±Teaching Aids: pictures, posters±Procedure Teacher’s ActivitiesStudents’ ActivitiesI/ WARM UP: Kim’s GameSticking the poster on boardHandsome short crooked black beautiful straight tall high Square oval grey broadDividing students into groupsExplaining the rues of the gameAsking students to lớn prepare for the gameControlling the gameGiving commentsII/ PRE_ SPEAKING:Handing out the papersAsking students khổng lồ rearrange the words in Kim’s trò chơi into the correct rowsPut the words in Kim’s trò chơi into the correct rows1/ Face2/ Height3/ Nose4/ Forehead5/ Hair6/ AppearanceIII/ WHILE_ SPEAKING:1/ Describing someone’s physical characteristicsAsking students khổng lồ make questions và answer them to lớn describe the physical characteristics of some people( Task 1 page 15)2/ Matching: Handing out the papersAsking students to do the taskMatch the word in column A with their Vietnamese meanings in column B:AB1/ caringl(adj)2/ modest (adj)3/ helpful (adj)4/ generous(adj))5/ pleasant (adj)6/ hospitable (adj)7/ sincere (adj)8/ honest (adj)9/understanding (adj)10/ humorous (adj)11/ quick_witted (adj)12/ good_natured (adj)13/ studious (adj)14/ patient (adj)15/ calm (adj)a/ khiêm tốnb/ hào phóngc/ hay giúp đỡd/ vui vẻ, dễ chịue/ quí kháchf/ phát âm biếtg/ chân thànhh/ chu đáoi/ thật thàj/ bình tĩnhk/ nhân hậul/ lanh trím/ siêng họcn/ kiên nhẫno/ hài hướcCorrecting and giving comments3/ Orderding:Asking students to vì task 2 page 16“Discuss và number the personalities in order of importance in friendship”IV/ POST_ READINGTalking About A Good FriendHanding out the papersAsking students to use the suggested ideas khổng lồ make a conversation between a journalist & an intervieweeJournalistInterviewee1/ What’s his/ her name?2/ How old is he/ she?3/ What does he/ she look like?4/ What is he/ she like?5/ What does he/ she usually vì chưng in her không lấy phí time?6/ What are her hobbies?7/ What subjects does he/ she lượt thích best?8/ How much time does he/ she spend on _______ everyday?’ His/ her name is _________’ He/ she is __________’ She is _______________’ He/ she is ____________’ He/ she usually _________ in her không lấy phí time’ They are ___________’She likes __________ best’She spends about ______ on __________ everydayGiving feedback & commentsV/ HOMEWORK:Asking students khổng lồ study the lesson & prepare Unit 1: ListeningLooking at the posterGetting into 2 groupsListening carefullyDiscussing with their friendsPlaying the gameRearrange the words into the correct rows1/ square,oval2/tall, short3/ straight, crooked4/ broad, high5/ black, grey, straight6/ handsome, beautifulDescribing physical characteristics( Students’ answers may vary)Example:A: Can you describe the man in the picture?B: The man is tall. He has got a square face, a crooked nose. He is good lookingMatching the words with their Vietnamese meanings:1/ h2/ a3/ c4/ b5/ d6/ e7/ g8/ i9/ f10/ o11/ l12/ k13/ m14/ n15/ jDiscuss and number the personalities ( Students’ answers may vary)ReadingTalking with their friends, using the suggested ideas( Students’ answers may vary)Example:A: What is your best friend’s name?B: Her name’s LanA: How old is she?B: She is 16 years oldA: What does she look like?B: She is beautiful. She is tall. She has big eyes & long đen hairA: What is she like?B: She is helpful và studiousA: What does she usually bởi in her không tính tiền time?B: She usually reads books in her không lấy phí timeA: What are her hobbies?B: They are reading & swimmingA: What subject does she like best?B: She likes Maths bestA: How much time does she spend on Maths everyday?B: About an hour a day