Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11

     

The three Rs stand for Reduce - Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A, lớn matching word in column B, và meaning in column C.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 11

(Ba chữ R là viết tắt của chữ Reduce (giảm), Reuse (tái sử dụng), Recycle (tái chế). Vẽ mặt đường nối từ ký kết hiệu trong cột A tới từ trong cột B và ý nghĩa trong cột c làm sao để cho phù hợp.)

*

Hướng dẫn giải:

- Symbol 1 - Reuse - use something again

(Ký hiệu 1 - Tái sử dụng - sử dụng lại máy gì đó)

- Symbol 2 - Reduce - use less of something

(Ký hiệu 2 - cắt bớt - sử dụng ít thiết bị hơn)

- Symbol 3 - Recycle - createnew products from used materials

(Ký hiệu 3 - Tái chế - sản xuất ra mặt hàng mới từ vật liệu đã qua sử dụng)

Tạm dịch:

- Reuse (tái sử dụng): cần sử dụng cái nào đó lại một lần nữa.

- Reduce (giảm): sử dụng cái nào đấy ít đi

- Recycle (tái chế): tạo ra sản phẩm mới từ những vật tư đã cần sử dụng rồi.

Task 2

Write a word in the box under each picture.

Xem thêm: Top 17 Vẽ Lọ Hoa Và Quả Lớp 8, Soạn Mĩ Thuật Lớp 8 Bài 7: Vẽ Theo Mẫu

(Viết từ bao gồm trong form vào bên dưới mỗi hình mang lại phù hợp.)

*

Hướng dẫn giải:


1. Rubbish: rác

2. Plastic bag: túi nhựa

3. Glass: thủy tinh

4. Plastic bottle: chai nhựa

5. Noise: tiếng ồn

6. Paper: giấy

7. Water: nước

8. Clothes: quần áo


Task 3

Put the words from 2 into groups. One word can belong khổng lồ more than one group.

(Đặt các từ bao gồm trong phần 2 vào từng nhóm. Một từ rất có thể thuộc nhiều hơn thế 1 nhóm.)

*


Hướng dẫn giải: 

- Reduce (giảm): plastic bag (túi bóng), rubbish (rác), glass (thủy tinh), plastic bottle (chai nhựa), can (lon), noise (tiếng ồn), bulb (bóng đèn), water (nước), paper (giấy)

- Reuse (Tái sử dụng): plastic bags (túi bóng), plastic bottle (chai nhựa), paper(giấy), clothes (quần áo), glass (thủy tinh), can (lon), bulb (bóng đèn).

- Recycle (Tái chế): plastic bag (túi bóng), glass (thủy tinh), water (nước), rubbish (rác), bottle (chai), can (lon), paper (giấy), bulb (bóng đèn)

Task 4

Listen khổng lồ the 'Three Rs' song, and then sing along.

Xem thêm: Giải Sinh 6 Bài 35: Những Điều Kiện Cần Cho Hạt Nảy Mầm, Trả Lời Câu Hỏi Trang 113

(Nghe bài xích hát “3R” tiếp đến hát theo.)

Click tại phía trên để nghe:

1. If you cycle, it'll help the Earth. 2. Water is good for your body. 3. The students are planting trees in the garden. 4. Is it better to use paper bags? 5. We are happy to lớn walk to lớn school.

*

Tạm dịch:

Ba R

Giảm, tái sử dụng, tái chế

Tái chế, tái chế

Giảm, tái sử dụng, tái chế

Nó rất đối kháng giản

Chỉ buộc phải giảm giờ ồn

Và tái áp dụng chai cũ

Tái chế kính vỡ

Nó rất đối chọi giản

Task 5

Listen & repeat. Pay attention khổng lồ how the underlined part is pronounced. Then practise the conversation with a classmate.

(Nghe với lặp lại các từ. để ý đến giải pháp phát âm các từ gạch men dưới. Sau đó, thực hành cuộc nói chuyện với một người các bạn cùng lớp.)