Giải tiếng anh lớp 6 unit 2 sách mới

     
A. Come in trang 20 sgk tiếng Anh 6B. Where vị you live? trang 23 sgk giờ đồng hồ Anh 6C. My school trang 26 sgk giờ đồng hồ Anh 6E. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 2 At school trang 20 sgk giờ Anh 6 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa giờ anh lớp 6 với 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu tạo ngữ pháp, trường đoản cú vựng,.. để giúp các em học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 6.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh lớp 6 unit 2 sách mới

Unit 2. At school – Ở trường

A. Come in trang trăng tròn sgk giờ Anh 6

1. Listen and repeat. Then practise with a partner trang đôi mươi sgk giờ Anh 6

(Lắng nghe cùng lặp Lại. Sau đó thực hành với bạn cùng học).

*

*

*

Tạm dịch:

Come in: Mời vào

Sit down: Ngồi xuống

Open your book: Mở sách ra

Close your book: Đóng sách lại

Stand up: Đứng lên

Goodbye: Tạm biệt

2. Match & write trang 21 sgk tiếng Anh 6

(Ghép câu tương xứng với hình và viết.)

Sit down mở cửa your book Come in

Stand up Close your book

*

Answer: (Trả lời)

a) open your book.

b) Sit down.

c) Come in.

d) Close your book.

e) Stand up.

*3. Play Simon Says trang 22 sgk giờ đồng hồ Anh 6

(Chơi trò chơi Simon Says.)

Simon nói “ngồi xuống” hoặc ” đứng lên” chúng ta làm theo nhiệm vụ mà Simon nói.

*

4. Remember trang 22 sgk giờ Anh 6

*

B. Where vày you live? trang 23 sgk giờ đồng hồ Anh 6

(Bạn sống làm việc đâu?)

*

1. Listen and repeat Then practise the dialogue with a partner trang 23 sgk giờ đồng hồ Anh 6

(Lắng nghe và lặp lại. Tiếp đến thực hành bài đối thoại với chúng ta cùng học.)

*

– What’s your name?

– My name’s Nam.

– Where bởi vì you live?

– I live on è Phú Street.

– How old are you?

– I’m twelve years old.

Tạm dịch:

– Tên của người sử dụng là gì?

– Tên của tôi là Nam.

– bạn sống nghỉ ngơi đâu?

– Tôi sống ở đường Trần Phú.

– chúng ta mấy tuổi?

– Tôi 12 tuổi.

*2. Play with words trang 24 sgk giờ đồng hồ Anh 6

*

– Where vày you live? I live in a house.

– Where vì chưng you live? I live on a street.

– Where bởi vì you live? I live in a city.

– Where vày you live? I live in Vietnam.

Tạm dịch:

– Bạn đang sinh sống ở đâu? ⇒ Tôi sống trong một ngôi nhà.

– chúng ta sống ở đâu? ⇒ Tôi sinh sống trên 1 con đường phố

– Bạn đang sống ở đâu? ⇒ Tôi sinh sống trong một thành phố.

– Bạn đang sinh sống và làm việc ở đâu? ⇒ Tôi sống sống Việt Nam.

3. Listen and repeat trang 24 sgk giờ đồng hồ Anh 6

*

4. Listen and repeat trang 25 sgk tiếng Anh 6

Then practise spelling your name with a partner.

(Lắng nghe cùng lặp lại. Tiếp đến thực hành đánh vần tên của em với các bạn cùng học.)

*

– What’s your name? – My name’s Lan.

– How vị you spell it? – L. A. N. Lan

Tạm dịch:

– Em tên gì? – Em thương hiệu Lan ạ!

– Em tiến công vần tên mình như thế nào? – L – A – N ạ!

5. Write the answers in your exercise book trang 25 sgk tiếng Anh 6

(Viết câu trả lời vào tập bài bác tập của em).

a) What’s your name?

b) How old are you?

c) Where do you live?

d) How vị you spell your name?

Answer: (Trả lời)

a) My name’s Tu.

b) I’m ten years old.

c) I live on Nguyen Hue Street.

d) – T. U. Tu

Tạm dịch:

a) chúng ta tên gì? ⇒ mình tên Tú.

b) bạn bao nhiêu tuổi? ⇒ bản thân 10 tuổi.

c) bạn sống ngơi nghỉ đâu? ⇒ bản thân sống ở đường Nguyễn Huệ.

d) các bạn đánh vần thương hiệu bạn như thế nào? ⇒ T.U. Tú.

6. Remember trang 25 sgk tiếng Anh 6

*

C. My school trang 26 sgk tiếng Anh 6

(Trường tôi)

*

1. Listen and repeat. Then practise the dialogue with a partner trang 26 sgk giờ Anh 6

(Lắng nghe cùng lặp lại. Sau đó thực hành bài xích đối thoại với các bạn cùng học.)

*
*

Tạm dịch:

– I’m a student: Tôi là học tập sinh.

– This is my school: Đây là ngôi trường tôi.

– That is my class: Kia là lớp của tôi.

– This is my classroom: Đây là phòng học của tôi.

– Is that your teacher?: Phải cơ là cô giáo của chúng ta không?

– Yes. That is my teacher: Đúng rồi. Đó là cô giáo của tôi.

– Is this your desk?: Phải đấy là bàn viết của khách hàng không?

– No. That is my desk: Không. Kia mới là bàn viết của tôi.

2. Listen and repeat trang 28 sgk tiếng Anh 6

lâm thời dịch:

– a door: cánh cửa

– a window: cửa ngõ sổ

– a board: bảng đen

– a clock: đồng hồ

– a waste basket: thùng rác

– a chool bag: cặp sách

– a pencil: bút chì

– a pen: cây viết mực

– a ruler: thước kẻ

– an eraser: cục tẩy

– a desk: bàn học

– a classroom: phòng học

– a school: trường học

3. Practise with a partner trang 29 sgk giờ Anh 6

What is this ? ⇒ It’s a / an…

What is that? ⇒ It’s a / an…

Tạm dịch:

Đây là cái gì? ⇒ Đây là 1 …

Kia là chiếc gì? ⇒ Kia là một …

4. Remember trang 29 sgk tiếng Anh 6

*

Dưới đó là phần từ bỏ vựng giờ anh lớp 6 Unit 2 At school trang 20:

D. Vocabulary (Phần tự vựng)

– (to) come in /kʌm – ɪn/ : đi vào.

– (to) sit down /sɪt – daʊn/: ngồi xuống

– (to) stand up /stænd – ʌp/: đứng lên

– (to) open your book /ˈəʊpən – jɔː(r) – bʊk/: mở sách ra

– (to) close your book /kləʊz – jɔː(r) – bʊk/: đóng sách lại

– (to) live /lɪv/ : sống

– (in) a house /haʊs/: (trong) căn nhà.

– (on) a street /striːt/: (trên) con đường.

– (in) a thành phố /ˈsɪti/: (ở) thành phố.

– (to) spell /spel/: tiến công vần

– How /haʊ/: bằng phương pháp nào

– a student /ˈstjuːdnt/: học tập sinh

– a school /skuːl/ : trường.

– a teacher /ˈtiːtʃə(r)/: giáo viên

– a desk /desk/: bàn học

– This / That is my ……………….

– Is this / that your ……………?

– Yes, it is.

– No, it is’nt.

– a door /dɔː(r)/: cửa

– a window /ˈwɪndəʊ/: cửa sổ

– a board /bɔːd/: tấm bảng

– a waste basket /weɪst – ˈbɑːskɪt/: giỏ rác.

– a school bag /skuːl – bæɡ/ : cặp đi học.

– a pencil /ˈpensl/: cây bút chì.

– a pen /pen/: cây viết mực.

– a ruler /ˈruːlə(r)/: cây thước

– an eraser /ɪˈreɪzə(r)/ : viên tẩy.

– What is this / that ?

– It is a / an ………………..

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 175 Luyện Tập Chung Trang 175 Giải, Toán Lớp 5 Trang 175 Luyện Tập Chung

Dưới đây là phần Ngữ pháp tiếng anh lớp 6 Unit 2 At school trang 20:

E. Grammar (Ngữ pháp)

1. Câu mệnh lệnh

Câu trách nhiệm được dùng làm đề nghị, sai khiến cho hoặc ra lệnh bạn khác làm gì. Đôi khi bọn họ sử dụng “please” ở cuối câu để tăng tính kế hoạch sự.

Câu mệnh lệnh sử dụng động tự nguyên mẫu không có “to“. Cấu trúc:

V (động từ) + O (túc từ)/ A (bổ từ)

– Come in. Mời vào.– xuất hiện your book. Mở sách ra.

Để yêu thương cầu, ra lệnh, đề nghị người không giống không làm việc gì, chúng ta thêm “don’t” trước cồn từ. Ví dụ:

– Don’t talk in class! Đừng nói chuyện trong lớp!– Don’t bởi that! Đừng có tác dụng điều đó!

2. Thắc mắc với từ để hỏi

Chúng ta sử dụng những từ nhằm hỏi What, Who, Where, How, … nhằm đặt câu hỏi với cấu trúc:

Từ để hỏi + be + danh từ/ đại từ bỏ ?

What’s this? Đây là loại gì?Where’s your school? Trường các bạn ở đâu?

Mẫu câu “What + be + danh tự ?” được sử dụng với mục đích hỏi để khẳng định một người, một vật hay là 1 sự việc

What’s her name? Tên của cô ấy ấy là gì?What are you? Bạn làm nghề gì?What’s that? Kia là loại gì?

Mẫu câu “What’s this /that ?” với mục đích hỏi để xác minh một điều gì gồm câu vấn đáp “It’s /is + a (n) +N.”

What’s this? Đây là chiếc gì?⇒ It’s a pen. Đó là chiếc bút mực.

What’s that over there? Cái sinh hoạt đằng cơ là loại gì?⇒ It’s an eraser. Đó là loại tẩy.

Where … ? được thực hiện để hỏi vị trí.

Where is your classroom? Phòng học chúng ta ở đâu?Where’re the pupils? Các học sinh ở đâu?

Để trả lời cho câu hỏi Where … ?, chúng ta sử dụng các giới trường đoản cú chỉ nơi chốn như in, on, under, … Ví dụ:

Where’s your book? Quyển sách của bạn ở đâu vậy?⇒ It’s on the table. Nó ở trên bàn.

3. Mạo từ

Mạo từ bao gồm có: A, AN với THE. Vào phần này họ sẽ học nhị mạo từ bất định là A cùng AN.

Mạo từ bỏ bất định: A, AN: được sử dụng với danh trường đoản cú đếm được số ít. Trong đó:

AN được sử dụng trước từ bắt đầu với một nguyên âm: a, e, i, o, u. (Mẹo: để dễ dàng nhớ, những em rất có thể ghép những nguyên âm này thành từ uể oải)

A được áp dụng trước từ bắt đầu với một phụ âm.

an armchair; an apple; …a pen; a ruler; ….

Mạo từ biến động A, AN thường được sử dụng với danh từ:

Chỉ một thiết bị một vụ việc với nghĩa phổ biến chung hay ra mắt hoặc một đồ gia dụng hay ý tưởng kể tới đầu tiên.

This is a table. Đây là dòng bàn.It is an apple. Đó là trái táo.

Chỉ nghề nghiệp ở số ít.

He is a student. Anh ấy là sinh viên.She is a nurse. Cô ấy là y tá.

Có nghĩa là 1 (= one)

There is a book on the table. Có một cuốn sách bên trên bàn.I have a new pen. Tôi gồm một chiếc cây bút mực mới.

4. Tính từ bỏ sở hữu

Tương ứng với các chủ từ bỏ (I, You, We, They, She, He, It) thì họ sẽ có những Tính tự sở hữu sau:

S (Chủ từ)Tính tự sở hữu
I/WeMy/Our
YouYour
He/SheHis/Her
TheyTheir
ItIts

Tính trường đoản cú sở hữu luôn luôn luôn đứng trước danh từ cùng tính trường đoản cú khác nếu như có. Tính từ thiết lập không khi nào đứng một mình.

– This is my school. Đây là trường tôi.

– Their new books are on the desk. Những cuốn sách mới của công ty chúng tôi ở bên trên bàn.

Tính từ download không núm đổi, có thể dùng cùng với danh từ bỏ số ít với số nhiều.

– My notebook is here. Cuốn tập của tôi ở đây.

– My old pens are over there. Những chiếc bút mực cũ của tớ ở đằng kia.

5. This – That

This là từ dùng để chỉ bạn hay vật gần tín đồ nói. That chỉ fan vật ngơi nghỉ xa tín đồ nói.

a) This với Thatchỉ thị đại từ (demonstrative pronouns), không tồn tại danh từ bỏ theo sau.

This tức là “đây, fan này, mẫu này“.

– This is Mr John. Đây là ông John.– I like this. Tôi thích dòng này.

That tức là “kia, đó, người kia, dòng đó”.

– That is my school. Kia là trường học của tôi.– He saw that. Ông ấy đang thấy điều đó.

Ngoài ra, This còn được áp dụng để giới thiệu.

– This is Nam. Đây là Nam.

– This is Miss Huong, our teacher of English. Đây là cô Hương, thầy giáo tiếng Anh của bọn chúng ta.

b) This với Thatchỉ thị tính từ (demonstrative adjective), luôn luôn đứng trước một danh từ.

This có nghĩa là “này“.

– This boy is Nam. Cậu nam nhi này là Nam.

This có nghĩa là “kia, đó“.

– That desk is old. Chiếc bàn kia cũ rồi.

c) SỐ NHIỀU của ThisThese, của ThatThose.

– These are my books. Đây là rất nhiều cuốn sách của tôi.– What are those? Kia là các chiếc gì thế?

d) Để hỏi người, đồ gia dụng ở gần hay sinh hoạt xa fan nói, bọn họ sử dụng cấu trúc:

What + be + this/ these/ that/ those ?

– What’s this? Đây là chiếc gì?– What are those? Đó là các chiếc gì vậy?

6. What + be + danh từ bỏ chỉ bạn ?

Mẫu câu trên được thực hiện để hỏi về nghề nghiệp.

– What’s your father? Cha các bạn làm nghề gì vậy?– What’s he? Anh ta làm cho nghề gì vậy?

Ngoài ra, các em cũng hoàn toàn có thể sử dụng chủng loại câu:

What + be + tính từ sở hữu + JOB(s) ?

hoặc

What + do/does + S + bởi ?

– What’s his job? hoặc What does he do? Anh ấy là nghề gì vậy?– What’re their jobs? hoặc What vày they do? Họ làm nghề gì?

Để vấn đáp cho câu hỏi trên, các em cần sử dụng mẫu câu sau:

S + be + a/an + danh từ chỉ nghề nghiệp

What’s his job? Anh ấy làm cho nghề gì vậy?⇒ He is a doctor.

7. Thì hiện tại đơn (Simple Tense)

Cách sử dụng

Thì lúc này đơn được sử dụng để diễn tả một sự thật, một thói quen trong bây giờ hoặc một hành vi thường xuyên diễn ra.

Cách phân tách động từ (với đụng từ thường – chưa hẳn động từ bỏ TO BE)

– Với những chủ tự I, We, You, They: động từ không phân tách (động trường đoản cú nguyên mẫu)

– Với các chủ trường đoản cú ngôi thứ ba số ít là He, She, It: các em thêm s hoặc es vào sau rượu cồn từ

+ đa phần các trường hợp thì đụng từ khi chia với nhà ngữ số ít số đông được thêm s, kế bên động từ xong bằng “ss, s, ch, sh, x, z, o” thì ta thêm es vào sau hễ từ.

watch → watchesbrush → brushesfix → fixesmiss → misses

+ Khi cồn từ tận cùng là y thì thay đổi y thành i cùng thêm es vào sau đụng từ

baby → babiescountry → countriesfly → flieslady → ladies

Thể che định

Các em áp dụng hai trợ cồn từ do với does để chia động từ sinh hoạt thể phủ định với những động từ bỏ thường.

I/We/You/They + don’t

He/She/It + doesn’t

– I don’t lượt thích that cat. Tôi ko thích bé mèo đó.– He doesn’t love her. Anh ta ko yêu cô ấy.

Thể nghi vấn

Trong câu nghi vấn, họ đảo trợ hễ từ do/ does trước nhà từ (I, You, They, …), còn động từ chủ yếu trong câu giữ nguyên ở dạng nguyên mẫu.

Xem thêm: Bài 36: Nghe Và Kể Lại Câu Chuyện “Nâng Niu Từng Hạt Giống”, Nghe Và Kể Lại Câu Chuyện Nâng Niu Từng Hạt Giống

– vị you like coffee? Bạn gồm thích coffe không.– Does he study English? Anh ta học tập tiếng Anh à?

Bài trước

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần khuyên bảo Giải bài bác tập giờ đồng hồ anh lớp 6 Unit 2 At school trang trăng tròn sgk giờ Anh 6 đầy đủ, gọn gàng và đúng đắn nhất. Chúc chúng ta làm bài Tiếng Anh tốt!