Tiếng Anh Lớp 7 Unit 4 At School

     

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: AT SCHOOL

Loạt bài bác soạn, giải bài bác tập tiếng Anh lớp 7 Unit 4: AT SCHOOL sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học sinh lớp 7 dễ dàng dàng sẵn sàng bài để học tốt môn giờ Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 4 at school

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 A. Schedules trang 42-46

A. Schedules (Phần 1-7 trang 42-46 SGK tiếng Anh 7)

1. Listen and repeat.

(Nghe với đọc.)

Bài nghe:

*

- It"s seven o"clock. (Bây giờ đồng hồ là 7 giờ)

- It"s four fifteen. (4 tiếng 15 phút)

= It"s a quarter past four.

- It"s five twenty-five. (5 tiếng 25 phút)

= It"s twenty-five past five.

- It"s eight thirty. (8 tiếng 30 phút)

= It"s half past eight.

- It"s nine forty. (9 giờ 40 phút)

= It"s twenty to lớn ten. (10 giờ đồng hồ kém 20 phút)

- It"s one forty-five. (1 giờ đồng hồ 45 phút)

= It"s a quarter khổng lồ two. (2 giờ hèn 15 phút)

Now practice saying the time with a partner. (Bây giờ thực hành thực tế nói giờ với chúng ta học.)

- What time is it? (Mấy tiếng rồi?)

It"s seven o"clock.

- What time is it? (3.15)

It"s three fifteen.

It"s fifteen past three.

It"s a quarter past three.

- What time is it? (4.30)

It"s four thirty.

It"s half past four.

- What time is it? (9.50)

It"s nine fifty.

It"s ten to lớn ten.

2. Answer about you.

(Trả lời về bạn.)

*

a) What time bởi vì you get up? (Bạn thức dậy thời điểm mấy giờ?)

=> I get up at 6 o"clock.

b) What time vày classes start? (Các ngày tiết học bước đầu lúc mấy giờ?)

=> Classes start at 7 o"clock.

c) What time vị they finish? (Chúng ngừng lúc mấy giờ?)

=> They finish at eleven thirty.

d) What time bởi vì you have lunch? (Bạn ăn uống trưa thời gian mấy giờ?)

=> I have lunch at eleven fourty-five.

e) What time vị you go khổng lồ bed? (Bạn đi ngủ thời gian mấy giờ?)

=> I go lớn bed at 10 o"clock.

3. Listen and write. Complete the schedule.

(Nghe và đọc. Dứt thời khóa biểu sau.)

Bài nghe:

Math English Music History Physics

Friday

7.00 7.50 8.40 9.40 10.30
English Geography Music Physics History

Saturday

1.00 2.40 3.40 4.30
Physical Education Math English Physics

Nội dung bài bác nghe:

Good morning, everybody. There are some small changes to lớn your schedule this Friday và Saturday. Please write the correct subjects and times in your books. On Friday, English is at 7 a.m as usual. Then Geography is at 7:50. The next class is on Music at 8:40. We start again at 9:40 with Physics và our last lesson of the day is History.

On Saturday afternoon, the first class is Physical Education at one o’clock & the second class is Math. We have another period of English at 3:40 & Physics are at half-past four. Any questions? No? Good. Let’s continue with today’s class.

Hướng dẫn dịch:

Một số tên môn học:

Math : môn ToánPhysical Education: môn Thể Dục
Geography : môn Địa LýHistory : môn định kỳ Sử
Music : môn NhạcPhysics : môn trang bị Lý
Literature: môn VănHome Economics : môn tài chính Gia đình
Chemistry : môn HóaAssembly : kính chào cờ
Biology : môn SinhClass Meeting : ngơi nghỉ lớp

4. Look at the pictures. Ask & answer questions.

(Nhìn vào những bức tranh sau. Hỏi và đáp.)

*

Lan

- What is Lan doing? (Lan đang làm gì?)

=> Lan is studying Physics.

- What time does Lan have her Physics class? (Khi làm sao thì cô ấy bao gồm tiết đồ dùng Lý?)

=> She has her Physics class at eight forty.

Binh

- What is Binh doing?

=> He"s studying Geography.

- What time does he have his Geography class?

=> He has his Geography class at ten ten.

Hung

- What is Hung doing?

=> He"s studying English.

- What time does Hung have his English class?

=> He has his English class at nine forty.

Loan

- What is Loan doing?

=> She"s studying music.

- What time does Loan have her Music class?

=> She has her music class at half past three.

Hoa

- What is Hoa doing?

=> She"s studying Math.

- What time does Hoa have her Math class?

=> She has her Math class at ten lớn two.

Mi

- What is mi doing?

=> She"s doing exercise.

- What time does she have her Physical Education class?

=> She has her Physical Education class at two forty.

5. Listen và read.

(Nghe với đọc.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Hoa: When vị you have English?

Thu: I have English classes on Wednesday and Thursday.

Hoa: What time vị they start?

Thu: My first English class is on Wednesday at 8.40. On Thursday. I have English at 9.40.

Hoa: What other classes do you have on Thursday?

Thu: I have Math, Geography. Physical Education & Music.

Hoa: What"s your favorite subject, Thu?

Thu: I like History. It’s an interesting and important subject.

Hoa: Yes, I like it, too.

Thu: What’s your favorite subject?

Hoa: Oh, Math. It’s difficult, but fun.

Hướng dẫn dịch:

Hoa: lúc nào bạn gồm tiết giờ đồng hồ Anh?

Thu: bản thân có các tiết tiếng Anh vào thứ bốn và sản phẩm công nghệ Năm.

Hoa: Chúng ban đầu lúc mấy giờ?

Thu: máu tiếng Anh đầu tiên của bản thân mình vào ngày thứ bốn lúc 8 tiếng 40. Vào thiết bị Năm, mình gồm tiết giờ đồng hồ Anh lúc 9h 40.

Hoa: Vào vật dụng Năm bạn còn có những tiết học khác không?

Thu: Mình tất cả tiết Toán, Địa Lý, Thể Dục với Nhạc.

Hoa: Môn học tập ưa thích của người tiêu dùng là gì vậy Thu?Thu: mình đang có nhu cầu muốn môn kế hoạch Sử. Đó là môn học tập thú vị với quan trọng.

Hoa: Ừ, mình cũng thích môn kế hoạch Sử.

Thu: Môn học tập ưa thích của người sử dụng là gì?

Hoa: À, môn Toán. Nó thì khó nhưng thú vị.

Xem thêm: Nói Không Với Nhựa Dùng Một Lần “, Nói Không Với Sản Phẩm Nhựa Dùng Một Lần

Write your schedule in your exercise book. Then ask & answer question about your schedule with a partner. (Viết thời khóa biểu của doanh nghiệp vào vở bài tập. Kế tiếp hỏi và trả lời các câu hỏi về thời khóa biểu của em với chúng ta học.)

Gợi ý: chúng ta viết thời khóa biểu dạng bảng vào vở bài xích tập, sau đó phụ thuộc bảng nhằm hỏi và vấn đáp các câu hỏi giống như:

A: When vì chưng you have Math?

B: I have Literature classes on Monday & Wednesday.

A: What other classes vày you have on Monday?

B: I have English and History.

A: When vì chưng you have Literature class?

B: .....

6. Read.

(Đọc.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài xích nghe:

SCHOOLS IN THE USA

Schools in the USA are a little different from schools in Viet Nam. Usually, there is no school uniform. Classes start at 8.30 each morning & the school day ends at 3.30 or 4 o’clock. There are no lessons on Saturday.

Students have one hour for lunch & two 20-minute breaks each day. One break is in the morning, the other is in the afternoon. Students often go khổng lồ the school cafeteria và buy snacks & drinks at a break or at lunchtime. The most popular after-school activities are baseball, football & basketball.

Hướng dẫn dịch:

TRƯỜNG HỌC Ở MỸ

Trường học ở Mỹ thì tương đối khác với trường học ở Việt Nam. Thường xuyên thì không có đồng phục học tập sinh. Giờ học bước đầu lúc 8 giờ 30 mỗi sáng cùng ngày học tập ở trường chấm dứt vào lúc 3h 30 hoặc 4 giờ. Không tồn tại giờ học tập vào trang bị Bảy.

Học sinh bao gồm một tiếng để ăn uống trưa và hai lần giải lao 20 phút mỗi ngày. Một lần giải lao vào buổi sáng, lần kia vào buổi chiều. Học viên thường đi mang lại quán ăn uống tự ship hàng của trường nhằm mua đồ ăn nhẹ với đồ uống vào giờ giải lao hoặc giờ nạp năng lượng trưa. Các chuyển động ngoại khóa phổ cập nhất là nhẵn chày, bóng đá và bóng rổ.

Questions: true or false? check the boxes. (Câu hỏi: đúng xuất xắc sai? Đánh vết vào hộp.)

T F
a) Students bởi not usually wear school uniform.v
b) There arc classes on Saturday morning.v
c) Students don"t have a break on the afternoon.v
d) The school cafeteria sells food to students.v
e) The school cafeteria only mở cửa at lunch time.v
f) Baseball is an unpopular after-school activity.v

7. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:

What vị I vì chưng at school?

In Literature, I read a book

And write about what I read.

In home Economics, I learn lớn cook

And what our bodies need.

In History, I study the past

And how the world changes.

In Geography, I study the world,

Its rivers and mountain ranges.

I have several classes every day.

And learn what, where và how.

What is my favorite class today?

The one we are learning now.

Hướng dẫn dịch:

*

Remember.

(Ghi nhớ.)

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 B. The library trang 47-50

B. The library (Phần trang SGK giờ Anh 7)

1. Listen và read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài nghe:

Librarian: As you can see, this is our library and those are our books. These racks have magazines và those have newspapers. These shelves on the left have math and science books: chemistry, physics and biology. Those shelves on the right have history & geography books, dictionaries và literature in Vietnamese.

Hoa: Are there any English books?

Librarian: Yes. Those books at the back of the library are in English. There are readers, novels, reference books and dictionaries. OK. Now, follow me to lớn the video clip room next door.

Hướng dẫn dịch:

Thủ thư: Như những em có thể thấy, đấy là thư viện của chúng ta và kia là sách của bọn chúng ta. Phần lớn giá đỡ này có tạp chí và hầu như giá đỡ kia gồm báo. Những cái kệ mặt trái này còn có sách toán và sách khoa học: hóa học, vật lý và sinh học. Các chiếc kệ bên bắt buộc kia bao gồm sách lịch sử và địa lý, tự điển và thành công văn học bởi tiếng Việt.

Hoa: có sách giờ đồng hồ Anh nào ko ạ?

Thủ thư: Có. đều cuốn sách ngơi nghỉ cuối thư viện tê là sách bởi tiếng Anh. Tất cả sách gọi thểm, tè thuyết, sách tìm hiểu thêm và tự điển. Được rồi. Bây giờ, hãy theo cô sang phòng clip bên cạnh.

Trả lời câu hỏi:

a) Where are the magazines? (Các cuốn tạp chí làm việc đâu?)

=> The magazines are on the racks.b) Where are the newspapers? (Các tờ báo sống đâu?)

=> The newspapers are on the racks, too.c) What books are on the left? (Sách gì ở bên trái?)

=> On the left are the shelves of Math và Science books.d) What books are on the right? (Sách gì ở bên phải?)

=> On the right are the shelves of History and Geography books, dictionaries & Literature in Vietnamese.e) Where are the books in English? (Các sách tiếng Anh sinh sống đâu?)

=> The books in English are at the back of the library.f) What time does the library open? (Mấy giờ tủ sách mở cửa?)

=> The library opens at 7 am.g) What time does it close? (Mấy giờ đồng hồ thư viện đóng góp cửa?)

=> It closes at half past 4.30 pm. 2. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Tiếp đến luyện tập với bạn học.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Nga: Good morning.

Librarian: Good morning. Can I help you?

Nga: Yes. Where can I find the math books, please?

Librarian: They’re on the shelves on the left.

Nga: vị you have magazines and newspapers here?

Librarian: Yes. They"re on the racks in the middle.

Nga: Thank you very much.

Librarian: You"re welcome.

Hướng dẫn dịch:

Nga: xin chào cô.

Thủ thư: kính chào em. Cô hoàn toàn có thể giúp gì không?

Nga: Vâng. Thư cô, em rất có thể tìm các sách toán sinh hoạt đâu?

Thủ thư: chúng ở trên những kệ ở bên trái.

Nga: Ở đây bao gồm tạp chí và báo không?

Thủ thư: Có. Chúng ở trên các giá đỡ nghỉ ngơi giữa.

Nga: Cảm ơn cô hết sức nhiều.

Thủ thư: không có gì.

Now ask & answer questions about the library plan in B1. (Bây giờ hỏi và vấn đáp các câu hỏi về sơ đồ gia dụng thư viện ở bài tập B1.)

Gợi ý:

1. Where are the magazines và newspapers?

=> They are on the racks in the middle of the library.

2. Where are the shelves of maths và science books?

=> They"re on the left of the library.

3. Where are the History and Geography books?

=> They"re on the shelves on the right.

4.

Xem thêm: Cách Hạ Cấp Win 10 Xuống Win 7 (Cập Nhật 2020), Cách Hạ Cấp Windows 10 Xuống Win 7/8/8

What kinds of books are on the shelves at the back of library?

=> They"re English books, novels, dictionaries and reference books.

3. Listen. Where are they?

(Nghe. Bọn chúng ở đâu?)

Bài nghe:

Label the shelves & racks in your exercise book. (Ghi tên các kệ sách và kệ sách vào vở bài tập của em.)

*

1. Study area 4-5. Magazines - newspapers2. Science và Math books 6-7. English books3. Geography, History books 8. Librarian"s deskNội dung bài bác nghe: