Speak

     

Work in groups. Ask each other about your studies. Use the questions & words in the boxes to lớn help you.

Bạn đang xem: Speak


Bài 1

SPEAK.

Task 1: Work in groups. Ask each other about your studies. Use the questions và words in the boxes lớn help you.

(Hãy thao tác làm việc theo nhóm. Những em hãy hỏi nhau về vấn đề học tập của mình, sử dụng câu hỏi và các từ cho trong khung.)

1. When bởi you vì your homework?

2. Who helps you with your homework?

3. How much time vì chưng you spend on these subjects: Math, Vietnamese, History, English, etc.?

4. Which subject do you need to lớn improve?

5. What bởi vì you vị to improve your English?

 

- after school; after dinner; late at night; etc.

- your parents: your brothers/sisters; a friend: etc.

- half an hour; two hours; less/more than an hour; etc.

- Biology: Physics; Chemistry; Geography; etc.

- vày grammar exercises; read English stories; etc.

Hướng dẫn giải:

1. When do you bởi vì your homework?

=> I often bởi vì my homework after dinner/ after school/ late at night/ early in the morning.

Xem thêm: Su Tích Quạ Và Công - Gốc Tích Bộ Lông Quạ Và Bộ Lông Công

2. Who helps you with your homework?

=> My brother/ My sister/ My mother/ My friend (helps me with my homework).

3. How much time vày you spend on these subjects: Math, Vietnamese, History, English, etc.?

=> I spend half an hour/ two hours/ more than an hour/ less than an hour on it Math/ Vietnamese/...

4. Which subject vì you need khổng lồ improve?

=> I need to lớn improve Biology/ Physics/...

5. What vày you do to improve your English?

=> I bởi vì grammar exercises/ read English stories/ listen lớn the news in English/...

Tạm dịch:

1. Bạn làm bài xích tập sống nhà vào thời gian nào?

=> Mình thường làm bài bác tập về công ty sau ban đêm / sau khi đến lớp về / lúc đêm khuya / thời gian sáng sớm.

2. Ai giúp cho bạn làm bài xích tập về nhà?

=> Anh trai của chính bản thân mình / Chị gái của chính bản thân mình / Mẹ của mình / Bạn của bản thân mình (giúp mình làm bài bác tập về nhà).

3. Các bạn dành bao nhiêu thời gian để học những môn học này: Toán, giờ Việt, kế hoạch sử, giờ Anh, v.v.?

=> Mình dành riêng nửa giờ đồng hồ / hai giờ / hơn một tiếng / thấp hơn một giờ nhằm học môn Toán / Việt / ...

4. Chúng ta cần cải thiện môn học nào?

=> mình cần cải thiện môn Sinh học tập / thứ lý / ....

Xem thêm: Những Điều Bạn Cần Biết Về Bệnh Teo Cơ Sẽ Bị Teo Trong Trường Hợp Nào Sau Đây ?

5. Bạn làm gì để nâng cao môn giờ đồng hồ Anh của mình?

=> bản thân làm bài tập ngữ pháp / gọi truyện giờ Anh / nghe tin tức bởi tiếng Anh / ....


Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + hoanggiaphat.vn"Ví dụ: "Speak - Unit 5 trang 47 SGK giờ đồng hồ Anh 8 hoanggiaphat.vn"