READ

     

Ho bỏ ra Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 15 to 30 years of age. The Union builds good character, love for the nation, & encourages good citizenship, soft skills and personal fitness.

Bạn đang xem: Read

The Union was founded on March 26, 1931, by the beloved President Ho đưa ra Minh. It had different names over the years. One of its first names was the ‘Vietnam Communist Youth Union’. In December 1976, it was officially named as it is called today: Ho bỏ ra Minh Communist Youth Union. However, people normally use the name "The Youth Union" for short.

The Youth Union, together with other youth organizations such as the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign, & other similar movements. These activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.

Ever since the Union was founded, its aims and principles, established by President Ho chi Minh, have been the guidelines for the young Vietnamese people of today và tomorrow.

Dịch bài đọc:Đoàn thanh niên Cộng sản hồ Chí Minh là 1 trong tổ chức cho thanh niên nước ta từ 15 cho 30 tuổi. Đoàn thanh niên xây dựng thay hệ trẻ em với nhân giải pháp tốt, tình yêu đối với quốc gia, cùng khuyến khích trở thành bạn công dân tốt, có kĩ năng mềm và khỏe mạnh.

Đoàn được thành lập và hoạt động vào ngày 26 tháng 3 năm 1931 bởi quản trị Hồ Chí Minh kính yêu. Đoàn có những tên không giống nhau qua những năm. Một trong những cái tên trước tiên của Đoàn là: "Đoàn bạn trẻ Cộng sản Việt Nam". Vào tháng 12 năm 1976, Đoàn chấp nhận được với tên như nó được điện thoại tư vấn ngày nay: Đoàn bạn teen Cộng sản hồ Chí Minh. Mặc dù nhiên, người ta thường xuyên sử dụng tên gọi tắt là "Đoàn thanh niên".

Đoàn thanh niên, thuộc với những tổ chức thanh thiếu niên khác ví như Đội thiếu niên chi phí phong, Hội liên hiệp bạn teen Việt Nam, Hội sinh viên việt nam thường tổ chức các chuyển động xã hội như: giúp đỡ người khuyết tật, làm sạch môi trường, chiến dịch ngày hè xanh, cùng những vận động tương từ khác. Các chuyển động này nhằm mục đích mục đích giúp sức thanh thiếu niên cải cách và phát triển ý thức cộng đồng và xuất hiện năng lực cá nhân cho họ.

Kể từ lúc Đoàn được thành lập, các kim chỉ nam và điều lệ Đoàn, được xây dựng vì Hồ Chí Minh, đã là kim chỉ nam cho người Việt nam trẻ tuổi hôm nay và mai sau.

Task 1. Fill in the missing information. 

(Hãy điền tin tức còn thiếu.)

a) The Youth Union was founded in_______

b) In______ the Youth Union was officially named as it is called today.

c) The Youth Union’s activities aim to lớn help the young develop_______

d) Its aims & principles have been_______ for the young Vietnamese people of today and tomorrow.

Hướng dẫn giải:

a) The Youth Union was founded in 1931.

b) In 1976 the Youth Union was officially named as it is called today.

c) The Youth Union"s activities aim to lớn help the young develop their public awareness và form their personality.

d) Its aims và principles have been the guidelines for the young Vietnamese people of today và tomorrow.

Tạm dịch:

a) Đoàn thanh niên được ra đời năm 1931.

b) Năm 1976, Đoàn tuổi teen được thiết yếu thức chọn cái tên như được gọi ngày nay.

Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Phong Cảnh Bình Minh Đơn Giản Mà Đẹp Nhất, Vẽ Tranh Đề Tài Tự Do

c) Các hoạt động của Đoàn Thanh niên nhằm giúp thanh niên cải tiến và phát triển nhận thức cộng đồng và xuất hiện nhân bí quyết của họ.

d) phương châm và cơ chế của Đoàn là kim chỉ nam cho đều người việt nam trẻ tuổi lúc này và mai sau.

Bài 2

Task 2. Answer. Then write the answers in your exercise book.  

(Trả lời. Tiếp nối viết những câu trả lời vào vào vở bài xích tập.)

a) At what age can one join the Youth Union?

b) When was the Youth Union founded?

c) What is the complete name of the Youth Union?

d) Can you name some social activities of the Youth Union?

e) What vị these activities aim to lớn help?

f) Who established the guidelines for the Vietnamese youth?

g) (open question - optional)

What names have the Youth Union had over the years?

Hướng dẫn giải:

a) From 15 lớn 30 years of age can join the Youth Union.

b) Union was founded on March 26, 1931.

c) Ho đưa ra Minh Communist Youth Union is the complete name of the Youth Union.

d) These are Helping the Handicapped, Cleaning Environment, Green Summer Volunteers Campaign, ...

e) These activities aim lớn help the young develope their public awareness và form their personality.

f) President Ho bỏ ra Minh established the guidelines for the Vietnamese Youth.

g) The Youth Union had different names over the years. Its name was "Vietnam Communist Youth Union", "Ho đưa ra Minh Communist Youth Union", ...

Tạm dịch:

a) Ở giới hạn tuổi nào hoàn toàn có thể tham gia Đoàn Thanh niên?

=> trường đoản cú 15 đến 30 tuổi hoàn toàn có thể tham gia Đoàn thanh niên.

b) Đoàn tuổi teen được thành lập và hoạt động khi nào?

=> Đoàn được thành lập và hoạt động vào ngày 26 tháng 3 năm 1931.

c) tên đầy gọi khá đầy đủ của Đoàn bạn trẻ là gì?

=> Đoàn giới trẻ Cộng sản hồ chí minh là tên tương đối đầy đủ của Đoàn Thanh niên.

d) Em rất có thể nêu tên một số hoạt động xã hội của Đoàn bạn teen không?

=> Đó là đều giúp đỡ cho những người khuyết tật, làm cho sạch môi trường , chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, ...

e) Các vận động này nhằm mục tiêu mục đích gì?

=> Những chuyển động này nhằm mục tiêu giúp người trẻ tuổi phát triển dìm thức cộng đồng và xuất hiện nhân cách.

f) Ai là bạn xây dựng mục tiêu cho thanh thiếu hụt niên Việt Nam?

=> chủ tịch Hồ Chí Minh là tín đồ xây dựng mục tiêu cho giới trẻ Việt Nam.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Hình Ảnh Hoàng Hôn Trên Biển, Ảnh Hoàng Hôn Trên Biển Đẹp Nhất

g) (câu hỏi mở - tùy chọn)Những cái thương hiệu mà Đoàn bạn teen đã có trong số những năm qua?

=> Đoàn Thanh niên mang tên gọi không giống nhau giữa những năm qua. Các cái tên sẽ là "Đoàn bạn trẻ Cộng sản Việt Nam", "Đoàn bạn teen Cộng sản hồ Chí Minh", ...