Trắc Nghiệm Toán 8 Học Kì 2

     

Bài bao gồm đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 8 học tập kì II (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của bản thân trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, gồm phần xem hiệu quả để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống bên dưới để bước đầu


Câu 1:Chọn khẳng định đúng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 8 học kì 2

A. Phương trình 8x (3x − 5) = 6 (3x − 5)có hai nghiệm trái dấuB. Phương trình 8x (3x − 5) = 6 (3x − 5)có hai nghiệm cùng dươngC. Phương trình 8x (3x − 5) = 6 (3x − 5)có nhì nghiệm thuộc âmD. Phương trình 8x (3x − 5) = 6 (3x − 5)có một nghiệm duy nhất

Câu 2:Tính thể tích của hình chóp tam giác đều phải sở hữu tất cả những cạnh đều bởi 6 centimet (làm tròn đến chữ số thập phân đồ vật hai).

A. 24, 64$cm^3$B. 25, 46$cm^3$C. 26, 46$cm^3$D. 26, 64$cm^3$

Câu 3:Khiêm đi tự nhà mang lại trường Khiêm thấy cứ 10 phút lại gặp gỡ một xe pháo buýt đi theo phía ngược lại. Hiểu được cứ 15 phút lại có một xe buýt đi từ nhà Khiêm mang đến trường là cũng 15 phút lại có 1 xe buýt đi theo chiều ngược lại. Những xe chuyển động với cùng vận tốc. Hỏi cứ sau từng nào phút thì có 1 xe thuộc chiều quá qua Khiêm.

A.10B.20C.30D.40

Câu 4:Cho ΔABC nhọn, kẻ mặt đường cao BD cùng CE, vẽ các đường cao DF với EG của ΔADE. ΔABD đồng dạng cùng với tam giác nào bên dưới đây?

A. ΔAEG. B. ΔABCC. Cả A và B D. Không tồn tại tam giác nào.

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình - 4x + 7 = - 1 là?

A. S = 2. B. S = - 2.C. S = 32. D. S = 3.

Câu 6:Cho tứ giác ABCD tất cả đường chéo cánh BD phân tách tứ giác kia thành hai tam giác đồng dạng ΔABD với ΔBDC. Tính những độ dài BD ,BC biết AB = 2cm ,AD = 3cm ,CD = 8cm

A. BD = 5 cm; BC = 6 cm.B. BD = 6 cm; BC = 4 cm.C. BD = 6 cm; BC = 6 cm.D. BD = 4 cm; BC = 6 cm.

Câu 7:Tập nghiệm của phương tình$frac-7x^2+4x^3+1= frac5x^2-x+1-frac1x+1$là:

A. S = 0; 1B. S = -1C. S = 0; -1D. S = 0

Câu 8:Giá trị của m nhằm phương trình ( x + 2 )( x - m ) = 4 bao gồm nghiệm x = 2 là?

A.m = 1.B.m = ± 1.C.m = 0.D.m = 2.

Câu 9:Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′ cóA"C=$sqrt3$Tính thể tích của hình lập phương.

A.$3a^3sqrt3$B.$a^3$C. $27a^3$D.$9a^3$

Câu 10:So sánh$m^3$và$m^2$với 0 A. $m^2 > m^3$B.$m^2 C.$m^2 = m^3$D. Không so sánh được

Câu 11:Cho hình bình hành ABCD, điểm F nằm trên cạnh BC. Tia AF giảm BD với DC lần lượt ngơi nghỉ E cùng G. Chọn câu đúng nhất.

A. ΔBFE ∽ ΔDEAB. ΔDEG ∽ ΔBAEC.$AE^2$=GE.EFD. Cả A, B, C hầu hết đúng.

Câu 12:Phương trình |x − 1| + |x − 3| = 2x − 1 gồm số nghiệm là

A. 2B. 1C. 3D. 0.

Xem thêm: Thương Của 4002 Và 69 Là - Thuong Cua 4002 Va 69 La Câu Hỏi 1523875

Câu 13:Cho a > b, c > d. Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?

A.a + d > b + cB.a + c > b + dC.b + d > a + cD.a + b > c + d

Câu 14:Nghiệm nhỏ nhất của phương trình |2 + 3x| = |4x − 3| là

A.$frac17$B. 5C. $frac-17$D. -5

Câu 15:Cho hai phương trình 4 |2x − 1| + 3 = 15 (1) và |7x + 1| − |5x + 6| = 0 (2). Kết luận nào sau đấy là đúng.

A. Phương trình (1) có không ít nghiệm rộng phương trình (2) B. Phương trình (1) tất cả ít nghiệm rộng phương trình (2) C. Cả hai phương trình đều có hai nghiệm phân biệtD. Cả hai phương trình hầu như vô số nghiệm

Câu 16:Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" tất cả AB = 2cm, AD = 3cm, AA" = 4cm. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" ?

A. 12$cm^3$B. 24 $cm^3$C. 18 $cm^3$D. 15$cm^3$

Câu 17:Cho a > b và c > 0, chọn tóm lại đúng.

A. Ac > bcB. Ac > 0C. Ac ≤ bcD. Bc > ac

Câu 18:Nghiệm x = 3 là nghiệm của bất phương trình làm sao sau đây?

A.5 - x B.3x + 1 C.4x - 11 > xD.2x - 1 > 3

Câu 19:Số nguyên nhỏ tuổi nhất thỏa mãn bất phương trình$fracx+45- x+ 5A. 7B. 6C. 8D. 5

Câu 20:Kết luận như thế nào sau đấy là đúng khi nói tới nghiệm của bất phương trình (x + 3)(x + 4) > (x − 2)(x + 9) + 25.

A. Bất phương trình vô nghiệmB. Bất phương trình vô vàn nghiệm x ∈ R C. Bất phương trình có tập nghiệm S = x > 0D. Bất phương trình tất cả tập nghiệm S = {x

Câu 21:Tỉ số các cạnh bé bỏng nhất của 2 tam giác đồng dạng bằng$frac25$. Tính chu vi p, p′ của 2 tam giác đó, biết p′ − p = 18?

A. P = 12; p′ = 30B. P = 30; p′ = 12C. Phường = 30; p′ = 48D. P = 48; p′ = 30

Câu 22:Cho tam giác ABC tất cả AB = 9 cm, AC = 16 cm, BC = trăng tròn cm. Khi đó

A.Bˆ=$fracwidehatA3$B.Bˆ=$frac2widehatA3$C.Bˆ=$fracwidehatA2$D.Bˆ=Cˆ

Câu 23:Tập nghiệm của phương trình 3x - 6 = 0 là ?

A.S = 1 B.S = 2 C.S = - 2 D.S = 1

Câu 24:Tìm độ lâu năm x mang lại hình vẽ sau biết MN//BC

*

A.x = 2,75B.x = 5C.x = 3,75D.x = 2,25

Câu 25:Chọn câu vấn đáp đúng: đến hình bên, biết ED⊥AB, AC⊥AB, kiếm tìm x:

*

A. X = 3B. X = 2,5C. X = 2D. X = 4

Câu 26:Tìm giá trị của x bên trên hình vẽ

*

A. X =$frac215$ B. X = 2,5 C. X = 7 D. X =$frac214$

Câu 27:Cho tam giác ABC cân tại A =, đường phân giác trong của gócBˆcắt AC trên D và cho biết AB = 15 cm, BC = 10cm . Khi ấy AD = ?

A. 3 centimet B. 6cm C. 9 cmD. 12 cm

Câu 28:Cho a > b. Xác minh nào tiếp sau đây đúng?

A.- 3a - 1 > - 3b - 1B.- 3(a - 1) C.- 3(a - 1) > - 3(b - 1)D.3(a - 1)

Câu 29:Cho hình thang ABCD (AB//CD) gồm BC = 15 cm. Điểm E ở trong cạnh AD sao cho$fracADAE= frac13$. Qua E kẻ đường thẳng tuy vậy song với CD, cắt BC ở F. Tính độ lâu năm BF.

A. 15 cmB. 5 cmC. 10 cmD. 7cm

Câu 30:Một hình chóp tứ giác đều phải sở hữu chiều cao 35 cm, cạnh lòng 24 cm. Tính độ nhiều năm trung đoạn.

A. 37 cmB. 73 cmC. 27 cmD. 57 cm

Câu 31:Hình hộp chữ nhật ABCD. A′B′C′D′ gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a và ăn mặc tích hình chữ nhật ADC′B′ bằng$2a^2$, diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bởi bao nhiêu?

A. Sxq =$4a^2sqrt3$B. Sxq = $2a^2sqrt3$C. Sxq =$4a^2$D. Sxq =$4a^2sqrt2$

Câu 32:Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. A′B′C′D′ bao gồm O cùng O′ thứu tự là trung khu ABCD; A′B′C′D′. Chọn tóm lại đúng.

A. Nhì mp (ACC′A′) với mp (BDD′B′) giảm nhau theo con đường thẳng OO′B. Nhì mp (ADD′A′) và mp (BDD′B′) giảm nhau theo đường thẳng BD′C. Nhị mp (ACC′A′) và mp (BDD′B′) cắt nhau theo con đường thẳng AA′D. Nhị mp (ACC′A′) và mp (BDD′B′) tuy nhiên song.

Câu 33:Một xe đạp điện khởi hành tự điểm A, chạy với tốc độ 15 km/h. Kế tiếp 6 giờ, một xe cộ hơi đuổi theo với vận tốc 60 km/h. Hỏi xe tương đối chạy vào bao thọ thì đuổi kịp xe đạp?

A.1hB.2hC.3hD.4h

Câu 34:Một hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi với những đường chéo của đáy bởi 24 cm và 10 cm. Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng1020$cm^2$. Tính độ cao của hình lăng trụ.

A. 15 cmB. 20 cmC. 30 cmD. 25 cm

Câu 35:Gọix0là nghiệm của phương trình$2(x-3)+5x(x-1)=5x^2 $. Chọn khẳng định đúng.

Xem thêm: Mặt Hồ Gươm Vẫn Lung Linh Mây Trời …, Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng

A.x0> 0B.x0C.x0> −2D.x0> −3

Câu 36:Cho hình lăng trụ đứng ABC. DEF, đáy là tam giác ABC bao gồm AB = 6 cm, BC = 8 cm, AC = 10 cm và độ cao của lăng trụ là 12 cm. Tam giác DEF là tam giác gì?

A. Vuông tại EB. Vuông tại FC. Vuông trên DD. Đều

Câu 37:Tính các nghiệm của phương trình:$(x^2-3x+3)(x^2-2x+3)=2x^2$là

A. -2B. 2C. 4D. 3

Câu 38:Hình lập phương A bao gồm cạnh bằng$frac23$cạnh hình lập phương B. Hỏi thể tích hình lập phương A bằng bao nhiêu phần thể tích hình lập phương B.

A.$frac29$B.$frac278$C.$frac827$D.$frac49$

Câu 39:Cho x-21A. X B. X C. X > -8D. X > -50

Câu 40:Các số nguyên âm thỏa mãn cả nhị bất phương trình 16 - 2x > 0 và 4x - 3 > 0 là: