TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT ANCOL ETYLIC TỪ TINH BỘT

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Người ta chế tạo ancol etylic tự tinh bột. Từ một tấn sắn chứa 70% tinh bột thì khối lượng ancol nhận được là từng nào (biết rằng hao hụt trong quá trình sản xuất là 15%)?

A.

Bạn đang xem: Trong quá trình sản xuất ancol etylic từ tinh bột

337,9 kg

B.347,5 kg

C.339,9 kg

D.kết quả khácNgười ta phân phối ancol etylic từ bỏ tinh bột. Từ 1 tấn sắn đựng 70% tinh bột thì khối lượng ancol chiếm được là bao nhiêu (biết rằng hao hụt trong quá trình sản xuất là 15%)?

A. 337,9 kg

B. 347,5 kg

C. 339,9 kg

D. kết trái khác


*

Đáp án A

Hướng dẫn

Ta tất cả sơ đồ:

(C6H10O5)n → 2nC2H5OHm(C6H10O5)n = 1000 x 70% = 700 kg.Theo phương trình:

*

Mà hao hụt 15% → mC2H5OH = 398 x 85% = 337,9 kg


Lên men một tấn khoai đựng 70% tinh bột để thêm vào ancol etylic, công suất của quy trình sản xuất là 85%. Trọng lượng ancol chiếm được là :

A. 0,338 tấn.

B. 0,398 tấn.

C. 0,483 tấn.

Xem thêm: We Touch Since We ______ School Three Years Ago, Touch Since We ______ School Three Years Ago

D. 0,568 tấn.


Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp hóa học lên men thành ancol etylic. Lượng ancol etylic thu được là từng nào nếu ancol bị hao hụt mất 10% trong quy trình sản xuất?

A. 2 kg

B. 0,92 kg

C. 1,8 kg

D. 0,46 kg


Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic. Lượng ancol etylic chiếm được là từng nào nếu ancol bị hao hụt mất 10% trong quá trình sản xuất?

A. 2 kilogam

B. 0,92 kg 

C. 1,8 kg

D. 0,46 kg 


Bằng phương pháp lên men, tín đồ ta sử dụng khoai cất 20% tinh bột để chế tạo ancol etylic. Sự hao hụt của ancol trong cung cấp là 10%. Trọng lượng khoai yêu cầu để chế tạo 4,60 tấn ancol là:

A. 40,50 tấn

B. 45 tấn

C. 30,5 tấn

D.30 tấn


từ một loại vật liệu 80% tinh bột, tín đồ ta tiếp tế ancol etylic bằng phương thức lên men. Sự hao hụt trong quá trình là 20%. Từ ancol etylic người ta pha thành hễ 90%. Tính thể tịch rượu cồn thu được từ là một tấn nguyên liệu biết rằng trọng lượng riêng của ancol etylic là 0.8g/mol.


Khối lượng tinh bột trong 1 tấn nguyên liệu:

1000×80/100=800(kg)

PT: (C6H10O5)n + nH2O---- H+,t0−−−→ nC6H12O6

C6H12O6C6H12O6 t0,enzim−→→ 2C2H5OH + 2CO2

Cứ 162 g tinh bột thu được 92g ancol etylic

Vậy 800 kilogam tinh bột sẽ tạo ra 800×92/162(kg) ancol etylic

Vì sự hao hụt vào toàn quá trình là 20% yêu cầu thể tích đụng 900 là:

92×800/162×80/100×100/90×1/0,8=504,8l


Khối lượng tinh bột trong 1 tấn nguyên liệu:

1000×80100=800(kg)1000×80100=800(kg)

PT: (C6H10O5)n(C6H10O5)n + nH2OnH2O H+,t0−−−→→H+,t0 nC6H12O6nC6H12O6

C6H12O6C6H12O6 t0,enzim−−−−−→→t0,enzim 2C2H5OH2C2H5OH + 2CO22CO2

Cứ 162 g tinh bột thu được 92g ancol etylic

Vậy 800 kg tinh bột sẽ khởi tạo ra 800×92162(kg)800×92162(kg) ancol etylic

Vì sự hao hụt vào toàn quy trình là 20% buộc phải thể tích hễ 900 là:

92×800162×80100×10090×10,8=504,8l92×800162×80100×10090×10,8=504,8l


Tiến hành cung ứng ancol etylic tự 81 kg tinh bột theo hai tiến trình sau:

Giai đoạn 1 (hiệu suất 80%): - C 6 H 10 O 5 - + n H 2 O → a x i t t o n C 6 H 12 O 6

Giai đoạn 2 (hiệu suất 75%): C 6 H 12 O 6 → 30 o C e n z i m 2 C 2 H 5 O H + 2 C O 2 ⇑

Kết thúc quá trình sản xuất, nhận được V lít ancol etylic. Biết cân nặng riêng của ancol etylic nguyên hóa học là 0,8 g/mL. Quý giá của V là

A. 27,60

B. 34,50

C. 46,00

D. 22,08


Từ một các loại bột gỗ chứa 60% xenlulozơ được dùng làm vật liệu sản xuất ancol etylic. Nếu cần sử dụng 1 tấn bột gỗ trên có thể điều chế được bao nhiêu lít ancol 700. Biết hiệu suất của quá trình điều chế là 70%, khối lượng riêng của ancol nguyên hóa học là 0,8 g/ml.

A. 420 lít.

B. 450 lít.

C. 456 lít.

D.

Xem thêm: Cách Trưởng Thành Trong Suy Nghĩ Trưởng Thành Đã, Nghị Luận Về Sự Trưởng Thành Siêu Hay (12 Mẫu)

 426 lít.


Đáp án D

Hướng dẫn:

Cứ 1 tấn bột mộc sẽ cung cấp n glucozo:

*

=> nC2H5OH = 2nGlucozo . 0,7 = 5185,18 mol

*


Lên men 81kg khoai đựng 60% tinh bột để chế tạo ancol etylic, năng suất của quá trình sản xuất là 90%. Khối lượng ancol thu được là :