Unit 1 Lớp 9 A Closer Look 1

     

Phần a closer look 1 cung cấp cho mình học các từ vựng và bí quyết phát âm câu theo nhà đề những ngành nghề bằng tay truyền thống. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng cũng như gợi ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.


*

Vocabulary:

Dưới đó là tổng vừa lòng từ vựng của Unit 1:

Artisan (n): thợ có tác dụng nghề thủ côngAttraction (n): điểm hấp dẫnAuthenticity (n): thậtCast (v): đúcCraft(n): Nghề thủ công, khả năng làm nghề thủ côngCraftman (n): thợ làm đồ thủ côngCross (v): đan chéoDrumhead (n): mặt trốngEmbroider (v): thêuFrame (n): khungHandicraft (n): thành phầm thủ côngLacquerware (n): đồ sơn màiLayer (n): lớp (lá)Mould (v): đổ khuôn, tạo khuônPreserve (v): bảo vệ, bảo tồnRemind (v): gợi nhớSculpture (n): điêu khắc, đồ dùng điêu khắcSet off (ph.v): khởi hànhStrip (n): dàiSurface (n): bề mặtTeam – building: thi công đội ngũThread (n): sợiTreat (v): cách xử lý (chất thải)Turn up (ph.v): xuất hiệnWeave (v): đan (rổ, giá), dệt vảiWorkshop (n): công xưởng, xưởng

1. Write the verbs in the box under the pictures. One of them should be used twice.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 9 a closer look 1

Điền các động tự sau vào vào bảng. Một trong những chúng phải được dùng 2 lần.

*

A cast B. Carve C. Embroider D. Weave E. Mould F. Weave G. Knit

2a. Match the verbs in column A with the groups of nouns in column B.

Nối các động từ sinh hoạt cột A cùng với danh từ sinh sống cột B

A

B

1. Carve

a. Handkerchiefs, table cloths, pictures

1-b

2. Cast

b. Stone, wood, eggshells

2-d

3. Weave

c. Clay, cheese, chocolate

3-e

4. Embroider

d. Bronze, gold, iron

4-a

5. Knit

e. Basket, carpets, silk, cloth

5-f

6. Mould

f. Sweaters, toys, hats

6-c

b, Now write the corect verb forms for these verbs.

Viết lại dạng đúng của rất nhiều động từ sau

Infinitive

Past tense

Past participle

1. To carve

I carved it

It was carved

2. To lớn cast

I casted it

It was casted

3. Khổng lồ weave

I wove it

It was woven

4. Khổng lồ embroider

I embroidered it

It was embroidered

5. Khổng lồ knit

I knitted it

It was knitted

6. To mould

I moulded it

It was moulded

3. What are some places of interest in your area? Complete the word web. One word can belong to more than one category.

Địa điểm tham qua ở vị trí bạn là gì? dứt sơ thiết bị sau. Một từ có thể thuộc nhiều hơn nữa 1 mục

*

4. Complete the pasage by filling each blank with a suitable word from the box.

Hoàn thành đoạn văn bằng phương pháp điền vào nơi trống từ tương thích trong bảng

Attraction historical traditional handicrafts culture excercise

Some people say that a place of interest is a place famous for its scenery or a well-known (1) historical site. I don’t think it has lớn be so limited. In my opinion, a place of interest is simply one that people lượt thích going to.

In my town, the park is a(n) (2) attration because many people love spending time there. Old people vày (3) exercise và walk in the park. Children play games there while their parents sit và walk with each other. Another place of interest in my town is Hoa Binh market. It’s a(n) (4) traditional market with a lot of things lớn see. I love khổng lồ go there because lớn buy food and clothes, & watch other people buying và selling. Foreign tourists also like the market because they can experience the (5) culture of Vietnamese people, & buy woven cloth & other (6) handicrafts as souvernirs.

Pronunciation:

Stress on nội dung words in sentences.(Trọng âm câu)

Pronunciation:

5a. Listen to the speaker read the following sentences and answer the questions.

Nghe fan nói đọc đều câu sau rồi trả lời câu hỏi

Audio script:

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

Xem thêm: Số Nguyên Tử Oxi Trong Phân Tử Axit Glutamic Là

A famous artisan carved this table beautifully.

1. Which words are louder & clearer than the others?(Từ nào được gọi to cùng rõ hơn phần lớn từ khác?)

Thecraft villagelieson theriver bank.

Thispaintingisembroidered.

Whatis thisregionfamousfor?

Drumsaren"tmadein myvillage.

Afamousartisan carvedthistable beautifully.

2. What kinds of words are they? (Chúng là loại từ gì)

Noun, Adjective, Adverb & Verb

3. Which words are not as loud và clear as the others? (Những từ nào không được hiểu to và rõ hơn số đông từ khác?)

The, on, in , this, my, for

4. What kinds of words are they? (Chúng là một số loại từ gì?)

Article, preposition & Possessive adjective, & wh-question words.

b, Now listen, check, and repeat

Bây tiếng hãy nghe, chất vấn và kể lại

In spoken English, the following kinds of words are usually stressed: main verbs, nouns, adjectives, adverbs, wh-question words, & negative auxiliaries (e.g. Don"t).

Words such as pronouns, prepositions, articles, conjunctions, possessive adjectives, be (even if it is a main verb in the sentence), & auxiliary verbs are normally unstressed.

1. The Art Museum is a popular place of interest in my city.2. This cinema attracts lots of youngsters3. The artisans mould clay khổng lồ make traditional pots.

Xem thêm: Hình Tròn Tâm Đường Kính Bán Kính Lớp 3, Bài 104 : Hình Tròn, Tâm, Đường Kính, Bán Kính

4. Where do you like going at weekend?5. We shouldn’t destroy historical buildings.