Listening

     

Phần listening phía dẫn phương pháp làm bài nghe với chủ thể Music (Âm nhạc). Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng, cấu trúc cần chú ý cũng như gợi ý giải bài bác tập phần listening vào sách giáo khoa.


*

Before you listen(Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Look at the picture of Van Cao. Tell each other what you know about him.

Bạn đang xem: Listening

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức hình Văn Cao. Nói cho nhau nghe mọi gì các bạn biết về ông ấy.)

Which of these songs were written by Van Cao? (Bài hát nào trong những các bài bác hát sau đây được viết bởi vì Văn Cao?)

1. Suoi Mo 3. Tien quan lại Ca4. Truong Ca tuy nhiên Lo 5. Lang Toi

Listen và repeat. (Lắng nghe và nhắc lại)

sweet & gentle: và lắng đọng và dịu nhàngrousing: hào hứng, sôi nổilyrical: trữ tìnhsolemn: trang nghiêm

Which of the words above can you use khổng lồ describe Van Cao"s music? (Từ nào trong số những từ trên em hoàn toàn có thể dùng để diễn đạt nhạc của Văn Cao.)

sweet and genllevàlyricaltrong Suối Mơsolemn, exciting, rousingtrong những bài hát còn lại.

While you listen(Trong khi bạn nghe)

Task 1.Listen và then decide whether the statments are true (T) or false (F).

Xem thêm: Các Năng Khiếu Trong Cuộc Sống, 8 Loại Năng Khiếu Trời Cho Của Trẻ

(Nghe và kế tiếp xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) tốt sai (F).)

TAPESCRIPT - Nội dung bài bác nghe:

Lan Huong:Hello, I"m Lan Huong. Our programme is "My favorite Musician". Now, our guest tonight is quang đãng Hung, the well-known actor. Welcome lớn the programme, quang quẻ Hung.Quang Hung:Thanks, Lan Huong.Lan Huong:Now quang đãng Hung, can you tell us about the Vietnamese musician you like best, please?Quang Hung:Sure. Recently, there have been quite a few good musicians. Their songs are very popular and easy to lớn listen to.Lan Huong:Do you lượt thích them?Quang Hung:Well, I do lượt thích some of them. But I think the best Vietnamese musician of all time is Van Cao. He"s really my favorite musician.Lan Huong:Van Cao, the author of Tien quan Ca? Well, can you tell us why you lượt thích him?Quang Hung:He"s great musician. Just listen to lớn Tien quan Ca. Whenever I hear it, l want lớn stand up & sing out as loud as possible. It"s hard & solemn. & I always feel great, feel proud of my country when I hear it.Lan Huong:That"s true. It"s very rousing. Bởi vì you know when he wrote it?Quang Hung:In 1944.Lan Huong:Do you lượt thích any other songs by Van Cao?Quang Hung:Oh, yes, lots of them. Especially the songs about rural life in Viet Nam. They are sweet và gentle, & very lyrical.Lan Huong:Well, let me see if we can play one of the songs for you ...
TF

1. The guest of the show is Lan Huong. (Khách mời của lịch trình là Lan Hương.)

=> The guest is quang quẻ Hung. (Khách mời là quang Hùng.)

2. Except for Van Cao, quang quẻ Hung doesn’t like any other Vietnamese musicians. (Ngoài Văn Cao ra thì quang Hùng không thích bất kể nhạc sĩ việt nam nào khác.)

=> He likes some Vietnamese musician. (Anh ấy phù hợp một vài nhạc sĩ Việt Nam.)

3. Quang quẻ Hung thinks some of Van Cao’s music is very sweet & gentle. (Quang HÙng nghĩ một vài ba ca khúc của Văn Cao rất lắng đọng và vơi nhàng.)

4. “Tien quan lại Ca”, the Vietnam National Anthem, was written in 1954. (Tiến Quân Ca, quốc ca của Việt Nam, được viết năm 1954.)

=> It was written in 1944. (Nó được viết năm 1944.)

5. Quang quẻ Hung sometimes feels proud of his country, Vietnam, when he hears the song. (Thỉnh thoảng quang đãng Hùng cảm thấy tự hào về quốc gia của anh ấy, Việt Nam, lúc anh ấy nghe bài hát đó.)

=> He always feels proud of his country when he hears the songs. (Anh ấy luôn luôn cảm giác tự hào về tổ quốc của anh ấy khi anh ấy nghe bài xích hát đó.)

Task 2.Listen again and answer the questions.

Xem thêm: If I …………………… - Ipa Tutorial: Lesson 3

(Nghe lại và vấn đáp các câu hỏi.)

1.What is the name of the radio programme? (Tên của lịch trình phát thanh là gì?)=> It"s "My Favourite Musician". (Đó là “ Nhạc sĩ mếm mộ của tôi.”)2.Which song by Van Cao does quang đãng Hung like most? (Quang Hùng thích bài bác hát nào tốt nhất của Văn Cao?)=> It"s the "Tien quan tiền Ca". (Đó là bài bác “Tiến Quân Ca”.)3.Why does quang quẻ Hung lượt thích it? (Tại sao quang đãng Hùng thích bài bác hát đó?)=> It"s hard và solemn, it makes him feel great and proud of his country. (Nó khôn cùng trang nghiêm với nó khiến anh ấy cảm xúc tự hào về nước nhà của mình.)

After you listen(Sau khi chúng ta nghe)

Work in groups. Discuss quang quẻ Hung"s ideas about Van Cao"s music. Vì you agree or disagree with him?

(Làm việc nhóm. đàm luận ý loài kiến của quang quẻ Hung về nhạc của Văn Cao. Em gật đầu đồng ý hay không đồng ý với anh ấy?)

A:Quang Hung thinks Van Cao is a great musician.B:His music is not only sweet & gentle but also lyrical and exciting.A:He also says he feels great & proud of the country when he hears Van Cao"s music.B:Quang Hung says the piece of music he likes best is the "Tien quan Ca" & whenever he hears this tuy nhiên he feels proud and great.A:I completely agree with quang quẻ Hung"s ideas.

Dịch:

A: quang Hùng suy nghĩ Văn cao là 1 trong nghệ sĩ vĩ đại.B: Nhạc của ông ấy không chỉ có ngọt ngào với nhẹ nhàng hơn nữa rất trữ tình và bắt tai.A: Anh ấy cũng bảo rằng anh ấy cảm thấy tự hào về tổ quốc mình lúc anh ấy nghe các ca khúc của Văn Cao.B: quang đãng Hùng nói các phiên bản nhạc cơ mà anh ấy thích nhất là bài xích " Tiến Quân Ca" và bất cứ lúc nào anh ấy nghe bài bác hát kia anh ấy đều thấy tự hào.A: Tôi gật đầu đồng ý hoàn toàn với chủ kiến của quang quẻ Hùng.