Writing Unit 12 Lớp 11 Trang 143

     

Unit 12: The Asian Games – Tiếng Anh Lớp 11

D. Writing

D. Writing Unit 12 Trang 143 SGK Tiếng Anh Lớp 11

Suppose Vietnam is going to host the coming Asian Games. Write a paragraph of about 120 words to describe the preparations for the Games using the cues given below. (Giả sử Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao châu Á sắp tới. Viết một đoạn văn khoảng 120 từ để mô tả việc chuẩn bị cho Đại hội, sử dụng các gợi ý đã cho dưới đây.

Bạn đang xem: Writing unit 12 lớp 11 trang 143

)


build– one more National Stadium, some sports buildings and car parks
upgrade– National Sports Centres and local stadiums (because they are not in good condition)
widen– training areas and roads to sports buildings
equip– hotels, guest houses with modem facilities (also special services for disabled athletes)
promote and advertise– preparations for the Asian Games on the radio and TV
recruit– volunteers to serve the Games (university teachers and students with good English)
hold– competition to choose an official song

You may begin with:

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium and…

*

Tạm dịch


xây dựng– một sân vận động quốc gia, các tòa nhà thể thao và bãi đỗ xe
nâng cấp– các trung tâm thể thao quốc gia và các sân vận động địa phương (vì tình trạng không tốt)
mở rộng– những khu tập huấn và đường đến các tòa nhà thể thao
trang bị– khách sạn, nhà sách với cơ sở vật chất hiện đại (cũng có dịch vụ đặc biệt dành cho vận động viên khuyết tật)
tuyên truyền và quảng bá– chuẩn bị cho thế vận hội châu Á trên đài phát thanh và vô tuyến
tuyển dụng– các tình nguyện viên để phục vụ cho thế vận hội (giáo viên và sinh viên đại học giỏi tiếng Anh)
tổ chức– cuộc thi để chọn ra bài hát chính thức

Hướng dẫn giải

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium, some sports buildings and car parks. The National Sports Centers and local stadiums are not in good condition, so they need to be upgraded. And we will Widen the training areas, roads and sports buildings. Then we have to equip all hotels and guest houses with modern facilities to welcome foreign athletes and visitors. These hotels should also have special services for disable athletes. It is necessary to promote and advertise all the preparations for the Asian Games on the radio and T.V. Finally, we need to recruit volunteers to serve the Games. These people should be university teachers and students with good English. One more important thing is that we have to hold a competition to choose an official song for welcoming the Asian Games.

Tạm dịch

Để chuẩn bị cho Thế vận hội sắp tới, chúng ta có rất nhiều việc để làm. Trước tiên, chúng ta sẽ xây dựng thêm một Sân vận động Quốc gia, một số tòa nhà thể thao và bãi đỗ xe. Các Trung tâm Thể thao Quốc gia và sân vận động địa phương không ở trong tình trạng tốt, vì vậy chúng cần được nâng cấp. Và chúng ta sẽ mở rộng các khu đào tạo, đường sá và các tòa nhà thể thao. Sau đó, chúng ta phải trang bị cho tất cả các khách sạn và nhà khách các tiện nghi hiện đại để chào đón các vận động viên nước ngoài và du khách. Các khách sạn này cũng phải có các dịch vụ đặc biệt dành cho vận động viên tàn tật. Cần phải tuyên truyền và quảng cáo tất cả sự chuẩn bị cho Thế vận hội Châu Á trên đài phát thanh và TV. Cuối cùng, chúng ta cần tuyển mộ tình nguyện viên để phục vụ cho Thế vận hội. Những người này nên là giáo viên đại học và sinh viên giỏi tiếng Anh. Một điều quan trọng nữa là chúng ta phải tổ chức một cuộc thi để chọn một bài hát chính thức để chào đón Đại hội thể thao châu Á.

Cách giải khác

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium. And we will upgrade the National sports Centres and local stadiums because they are not in good condition. Then the training ares and roads to sports buildings need to be widened. Next, we have to equip more hotels and guest houses with modern facilities. After that, we will recruit volunteers to serve the Games and hold a competition to choose an official song for welcoming the Asian Games. One more important thing is that it is necessary to promote and advertise the preparations for the Asian Games on the radio and TV. We hope that the coming Asian Games in Vietnam will be successful.

Xem thêm: Trong Đêm Sương Lòng Người Đang Nhớ Thương, Nghi Thức Hạnh Nguyện Quán Thế Âm & Sám Hối

Tạm dịch

Để chuẩn bị cho Á vận hội sắp tới, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Trước hết, chúng tôi sẽ xây dựng thêm một Sân vận động Quốc gia. Và chúng tôi sẽ nâng cấp các Trung tâm thể thao quốc gia và các sân vận động địa phương vì chúng không hoạt động tốt. Sau đó, các khu huấn luyện và đường đến các tòa nhà thể thao cần được mở rộng. Tiếp theo phải trang bị thêm các khách sạn, nhà khách hiện đại. Sau đó, chúng tôi sẽ tuyển các tình nguyện viên phục vụ Đại hội và tổ chức cuộc thi để chọn ra bài hát chính thức chào mừng Đại hội thể thao châu Á. Một điều quan trọng nữa là cần quảng bá, quảng bá công tác chuẩn bị cho Á vận hội trên báo đài, TV. Chúng tôi hy vọng rằng Đại hội thể thao châu Á sắp tới tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp.

Các Bạn Vừa Xem Qua Nội Dung D. Writing Unit 12 Trang 143 SGK Tiếng Anh Lớp 11. Bài Học Bao Gồm D. Writing, Sau Bài Học Này Các Bạn Sẽ Đến E. Language Focus – Unit 12: The Asian Games, Các Bạn Cùng Theo Dõi Nhé.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Bài 14: Dãy Số Tự Nhiên Lớp 4 Bài 14: Dãy Số Tự Nhiên


Các bạn đang xem D. Writing Unit 12 Trang 143 SGK Tiếng Anh Lớp 11 thuộc Unit 12: The Asian Games tại Tiếng Anh Lớp 11 môn Tiếng Anh Lớp 11 của hoanggiaphat.vn. Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.