UNIT 14 LỚP 10 SPEAKING

     

B. SPEAKING

Task 1: Look at the pictures. What bởi vì you know about these football learns./(Nhìn vào những hình. Em biết được những điều gì về đều đội soccer này?)

*

Lời giải:

These pictures are about the teams that took part in the 2002 World Cup.

Bạn đang xem: Unit 14 lớp 10 speaking

Picture 1 : England Picture 2 : Italy

Picture 3: France Picture 4 : German

Hướng dẫn dịch:

Những hình ảnh này nói đến các đội tham gia World Cup 2002.

Hình 1: Anh Hình 2: Ý

Hình 3: Pháp Hình 4: Đức

Task 2: Work in pairs. Look at the table below. Ask và answer questions./(Làm câu hỏi từng đôi. Chú ý vào bảng mặt dưới. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

*

Lời giải:

A : Where was the World Cup held in 1938?

B : It was held in Fance.

A : Which team played in the final match?

B : They were Italy và Hungary.

A : Which team won the championship?

B : It was Italy.

Xem thêm: Ksa Là Viết Tắt Của Nước Nào ? Đất Nước/Lãnh Thổ

A : What was the score of the match?

B : It was 4 - 2.

Hướng dẫn dịch:

A: World Cup được tổ chức triển khai vào năm 1938 nghỉ ngơi đâu?

B: Nó được tổ chức ở Pháp.

A: Đội nào đùa trong trận phổ biến kết?

B: bọn họ là Ý cùng Hungary.

A: Đội làm sao giành chức vô địch?

B: Đó là Ý.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 4 Trang 152, Giải Toán Lớp 4 Trang 152 Luyện Tập Chung

A: Điểm số của trận đấu là bao nhiêu?

B: Đó là 4-2.

Task 3: Work in groups. Take turns to talk about the World Cup winners, using the information in the table in Task 2./(Làm câu hỏi từng nhóm. Nạm phiên nói về những đội thắng ở Cúp vắt Giới, dùnng thông tin ở bảng ở bài bác tập 2.)

Lời giải:

A: The first World Cup was held in 19030 hosted by Uruguay. That year, Uruguay & Argentina were two teams in the final match. Uruguay is the winner team by defeating Argentina with the score 4-2

B: The second World Cup was held in Italy in 1934. The final match was between Italy and Czechslovakia. Italy is the champion with the score 2-1

C: The third World Cup was held in France in 1938. The two teams in the final match were Italy và Hungary. Finally, Italy won the championship by defeating Hungary by four to two

Hướng dẫn dịch:

A: World Cup lần sản phẩm nhất được tổ chức vào năm 1930 bởi Uruguay. Năm đó, Uruguay và Ac-hen-ti-na là 2 đội vào tầm thường kết. Uruguay là đội thắng cuộc lúc đánh bại Ac-hen-ti-na với tỉ số 4-2

B: World Cup sản phẩm hai được tổ chức vào năm 1934 ở Ý. Trận bình thường kết diễn ra giữa Ý và Cộng hòa Séc. Ý là đội vô địch với tỉ số 2-1

C: World Cup lần thứ ba được tổ chức vào năm 1938 ở Pháp. Hai đội vào chung kết là Ý và Hungary. Cuối cùng, Ý vô địch bằng việc đánh bại Hungary với tỉ số 4-2