SKILLS 2 UNIT 2: LIFE IN THE COUNTRYSIDE

     

Phần tài năng 2 luyện tập cho mình học về hai khả năng nghe cùng viết. Nội dung bài viết dưới đây cung ứng những gợi ý cũng tương tự hướng dẫn giải bài bác tập vào sách giáo khoa


*

Listening

1. Listen to lớn a boy talking about changes in his village & tick (✔) the changes he mentions.

Bạn đang xem: Skills 2 unit 2: life in the countryside

Nghe một cậu nam nhi nói về những chuyển đổi tronglàng này và đánh dấu chọnnhững biến đổi mà cậu ây đề cập.

A. _____ the roads in the villageB. __v___ electrical appliances in the homesC. __v___ means of transportD. _____ entertainmentE. __v___ schoolF. __v___ visitors

2. Listen again and say if the sentences are true (T) or false (F).

Nghe lại đợt tiếp nhữa và nói câu như thế nào đúng (T) hoặc không đúng (F).

1. Nobody lives in an earthen house now. F2. The village has electricity now. T3. Horses are still the only means of transport in the village. F4. The children used khổng lồ go a long way khổng lồ school. T5. More visitors are coming khổng lồ see them. T

3. Listen again & answer the questions in no more than FOUR words.

Nghe lại và vấn đáp những câu hỏi không hơn 4 từ.

Audio script:

I live in a mountainous village. My parents often tell me stories about their life in the past. It’s not much like the village I can see nowadays. Some villagers now live in brick houses instead of earthen ones. Our houses are better equipped with electric fans & TVs. Thanks to the TV, we now know more about life outside our village. We don’t use oil lamps any more. We have electric lights which are much brighter. More villagers are using motorcycles for transport instead of riding a horse or walking. We — village children — no longer have khổng lồ waik a long way và cross a stream khổng lồ get to lớn school, which is dangerous in the rainy season. Now there’s a new school nearby. We also have more visitors from the city. They come khổng lồ experience our way of life.

Xem thêm: Vật Lý 7 Bài 27 Thực Hành Mẫu Báo Cáo Thực Hành Vật Lý 7 Bài 27 : Thực Hành

1. Who often tells the boy stories about the past?

His parents

2. What vị the villagers now know more about?

Life outside their village

3. Where is the new school?

Nearby / Near the village

4. What bởi the visitors want lớn experience in the village?

A nomadic life.

Writing

4. What do you think? Which change(s) in the Listening vì chưng you see as positive? Which bởi you see as negative?

Bạn nghĩ gì? biến hóa nào trong bài nghe mà lại em thấy tích cực? Em thấy gì là tiêu cực? hỗ trợ ý loài kiến của em với cùng 1 lý do. Viết nó ra.

Ví dụ:

It’s good for the villagers to have TVs. They can now have more fun và learn more about different people và different places

5. Work in groups. Discuss và find some changes in a rural area. Make notes of the changes.

Làm theo nhóm. đàm luận vài chuyển đổi ở khu vực nông thôn. Chú giải về những biến đổi đó.

Don’t use buffaloes for transport.Use motorbikes.Electricity và modern equipment at home.Some amusement centers.Schools near the villages.Access to modern technology in education: computer, projector,…Hospitals.

6. Write a short paragraph about the changes.

Viết một quãng văn ngắn về đông đảo thay đổi.

Xem thêm: 4 An Thành Phố Đà Nẵng - Gương Mẫu Thực Hiện Thành Phố 4 An

My hometown changes so much. The first change is life of local people. They have a better life because they have electricity, TV, hospital, schools nearby the village. The second change is the peopleThere are more people và more houses here. The houses are more modern in brick not by soil anymore. The last change is the place for children to play. There is a park in the village.


4. What vày you think? (Bạn nghĩ gì?)

Which change(s) in the Listening do you see as positive? Which do you see as negative? support your opinion with a reason. Write it out. 

(Thay thay đổi nào trong bài nghe nhưng em thấy tích cực? Em thấy gì là tiêu cực? Ủng hộ chủ kiến của em với 1 lý do. Viết nó ra.)

5. Work in groups. Discuss & find some changes in a rural area. Make notes of the changes. (Làm theo nhóm. Trao đổi vài biến hóa ở khoanh vùng nông thôn. Ghi chú về những đổi khác đó.)

6. Write a short paragraph about the changes. (Viết một đoạn văn ngắn về rất nhiều thay đổi.)