Unit 3 lớp 10 speaking

     

Task 1: Work in pairs. Decide which of the items below can tell you about me body’s background.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 10 speaking

(Làm bài toán từng đôi. Ra quyết định chủ đề nào trong những chủ đề dưới đây có thể nói cho em về lý lịch của một người.) 

- family

- hobbies

- education

- dislikes

- appearance

- experience


And then discuss what questions you can ask when you want lớn know about somebody"s background.

(Và sau đó đàm đạo những câu hỏi gì em hoàn toàn có thể hỏi lúc em mong mỏi biết về lai lịch của ai đó.)


Lời giải bỏ ra tiết:

- How many people are there in your family?

- What vì your parents do? (What’re your parents’ jobs?)

- Where do they work?

- What high school did you go to?

- What subject did you lượt thích best? (What was your favourite subject at school?)

- What subject did you lượt thích least?

- When did you complete your high school education?

- Did you go khổng lồ university or college?

- What subject did you major in?

- Did you have any difficulties when you were at school?

- What aspect did you find difficult in learning English?

- Can you tell me how you use in your study?

Tạm dịch:

- có bao nhiêu bạn trong mái ấm gia đình bạn?

- bố mẹ bạn có tác dụng gì? (Công câu hỏi của cha mẹ bạn là gì?)

- Họ thao tác ở đâu?

- bàn sinh hoạt trường trung học nào?

- bạn muốn môn như thế nào nhất? (Môn học tập yêu thích của chúng ta ở ngôi trường là gì?)

- bạn ít đam mê môn như thế nào nhất?

- lúc nào bạn xong xuôi chương trình giáo dục và đào tạo trung học?

- Bạn tới trường đại học xuất xắc cao đẳng?

- bàn sinh hoạt chuyên ngành gì?

- chúng ta có gặp khó khăn gì lúc ở ngôi trường không?

- bạn thấy khó khăn gì khi học tiếng Anh?

- bạn có thể cho tôi biết phương pháp bạn thực hiện trong học tập không?


bài xích 2

Task 2: Imagine you are a journalist. Use the cues below to lớn interview a classmate about her/his background or that of a person he/she knows well. Change the roles when you have finished.

(Tưởng tượng em là 1 trong ký giả. Dùng phần đông từ gợi ý tiếp sau đây để vấn đáp một chúng ta cùng lớp về lý lịch của anh/chị ấy giỏi lý kế hoạch của một người bạn ấy biết rõ. Đổi vai khi các em thực hành xong).

* greeting

* date of birth

* place of birth

* home

* parents

* brother(s)

* sister(s)

* primary school

* secondary school

* schoolwork

* favourite subject(s)

* experience

* thanking

Lời giải chi tiết:

A: Viet, vị you know a young or teenage genius in our history?

Viet: Oh, yes. I know the one very well. That"s Le Quy Don.

A: When & where was he born?

Viet: He was born in Phu Hieu village, Hung Ha district, bầu Binh province in 1726.

A: Was he very intelligent when he was still a little boy?

Viet: Yes. When he was 5, he could write poems và essays, và read the "Kinh Thi”.

A: Did he get any degrees?

Viet: Oh, he was very brilliant. At the age of 18, he came đứng top in the “Huong” exam. In 1752, he went on to lớn come vị trí cao nhất in the “Hoi" exam (doctorate degree). And he went to trung quốc as an ambassador in 1760.

A: Did he write any books?

Viet: Yes. He wrote a lot of books, such as "Thanh mô hien pham", "Quan thu khao bien”, & specially two books “Van dai loai ngu" & "Kien van tieu luc”, which are still very famous nowadays.

A: What vì these two books tell about?

Viet: They tell about philosophy, geography, astronomy, history, agriculture, literature, law, ways và customs, peoples and religions, etc.

Xem thêm: Cách Vẽ Tranh Vẽ Chú Bộ Đội Hải Quân Bảo Vệ Biển Đảo Đẹp, Đơn Giản

A: At those days, he could write about these topics. Indeed Le Quy Don is a real genius of our nation. When did he die?

Viet: He died in 1784.

Tạm dịch:

A: Việt, bạn có biết một công dụng trẻ tuổi giỏi thiếu niên trong lịch sử dân tộc của họ không?

Việt: Ồ, có. Tôi biết khôn xiết rõ. Đó là Lê Quý Đôn.

A: Ông sinh ra lúc nào và ngơi nghỉ đâu?

Việt: Ông có mặt tại xã Phú Hiếu, huyện Hưng Hà, tỉnh tỉnh thái bình năm 1726.

A: Ông khôn xiết thông minh lúc còn là 1 cậu bé?

Việt: Đúng. Khi lên 5, ông hoàn toàn có thể viết thơ cùng tiểu luận và đọc "Kinh Thi".

A: Ông giành được bằng cung cấp nào không?

Việt: Ồ, ông vô cùng thông minh. Ở tuổi 18, ông đi đầu trong kỳ thi “Hương”. Năm 1752, ông thường xuyên đứng đầu vào kỳ thi "Hội" (bằng cấp độ) với ông đến trung quốc làm đại sứ năm 1760.

A: Ông bao gồm viết ngẫu nhiên cuốn sách làm sao không?

Việt: Có. Ông sẽ viết rất nhiều sách, chẳng hạn như "Thanh tế bào hien pham", "Quan thu khao bien", và đặc biệt quan trọng hai cuốn sách "Văn dai lo đần ngu" với "Kien van tieu luc", nay vẫn còn đó rất nổi tiếng.

A: nhì cuốn sách này nói tới cái gì?

Việt: Chúng nói đến triết học, địa lý, thiên văn học, định kỳ sử, nông nghiệp, văn học, pháp luật, phương pháp và phong tục, dân tộc và tôn giáo,v.v

A: Vào hồ hết ngày đó, ông hoàn toàn có thể viết về số đông chủ đề này. Thiệt vậy, Lê Quý Đôn là 1 thiên tài đích thực của non sông chúng ta. Ông ấy đã không còn khi nào?

Việt: Ông mất năm 1784.


bài 3

Task 3: Work in groups. Talk about the person you have known through the interview.

(Làm việc theo nhóm. Nói tới nguời em biết qua cuộc rộp vấn.)

Lời giải chi tiết:

Le Quy Don is a Vietnamese genius. He was born in Phu Hieu village, Hung Ha district, bầu Binh province. He was very brilliant. When he was a little boy, he could write poems, essays and read the “Kinh Thi”. Và when he was 18, he came vị trí cao nhất in the “Huong” exam. & he went on lớn come đứng đầu in the “Hoi” exam in 1752. He went to trung quốc as an ambassador. He wrote many books about various subjects, such as astronomy, history, geography, law, philosophy, etc. Le Quy Don is really a genius in the Vietnamese scholarship.

Xem thêm: Soạn Bài Đoàn Thuyền Đánh Cá

Tạm dịch

Lê Quý Đôn là một thiên tài Việt Nam. Ông hình thành ở sống làng Phú Hiếu, huyện Hưng Hà, thức giấc Thái Bình. Ông siêu thông minh. Khi còn là một trong cậu bé, ông hoàn toàn có thể viết những bài xích thơ, tiểu luận cùng đọc “Kinh Thi”. Với khi ông 18 tuổi, ông đứng đầu trong kỳ thi “Hương”. Và ông liên tục đứng đầu vào kỳ thi “Hội” vào thời điểm năm 1752. Ông đến trung hoa làm đại sứ. Ông sẽ viết những cuốn sách về những chủ đề khác nhau, như thiên văn học, kế hoạch sử, địa lý, luật, triết học, vv Lê Quý Đôn thực sự là 1 thiên tài của Việt Nam.