SPEAKING

     

Task 1: Work in pairs. Decide which of the items below can tell you about me body’s background.

Bạn đang xem: Speaking

(Làm việc từng đôi. đưa ra quyết định chủ đề nào trong những chủ đề dưới đây nói cách khác cho em về lý kế hoạch của một người.)

- family

- hobbies

- education

- dislikes

- appearance

- experience


And then discuss what questions you can ask when you want to know about somebody"s background.

(Và sau đó bàn luận những thắc mắc gì em rất có thể hỏi lúc em ý muốn biết về lai lịch của người nào đó.)


Hướng dẫn giải:

- How many people are there in your family?

- What vị your parents do? (What’re your parents’ jobs?)

- Where vị they work?

- What high school did you go to?

- What subject did you like best? (What was your favourite subject at school?)

- What subject did you lượt thích least?

- When did you complete your high school education?

- Did you go to lớn university or college?

- What subject did you major in?

- Did you have any difficulties when you were at school?

- What aspect did you find difficult in learning English?

- Can you tell me how you use in your study?

Tạm dịch:

- tất cả bao nhiêu bạn trong gia đình bạn?

- phụ huynh bạn làm gì? (Công câu hỏi của phụ huynh bạn là gì?)

- Họ thao tác làm việc ở đâu?

- bạn làm việc trường trung học nào?

- mình muốn môn nào nhất? (Môn học tập yêu thích của khách hàng ở ngôi trường là gì?)

- các bạn ít say mê môn như thế nào nhất?

- lúc nào bạn ngừng chương trình giáo dục và đào tạo trung học?

- Bạn tới trường đại học tuyệt cao đẳng?

- bạn học chuyên ngành gì?

- chúng ta có gặp gỡ khó khăn gì khi ở trường không?

- bạn thấy trở ngại gì lúc học tiếng Anh?

- bạn cũng có thể cho tôi biết phương pháp bạn thực hiện trong tiếp thu kiến thức không?

Task 2: Imagine you are a journalist. Use the cues below lớn interview a classmate about her/his background or that of a person he/she knows well. Change the roles when you have finsished.

(Tưởng tượng em là một trong những ký giả. Dùng đông đảo từ gợi ý sau đây để vấn đáp một chúng ta cùng lớp về lý kế hoạch của anh/chị ấy hay lý lịch của một người các bạn ấy biết rõ. Đổi vai khi các em thực hành xong). 

* greeting

* date of birth

* place of birth

* home

* parents

* brother(s)

* sister(s)

* primary school

* secondary school

* schoolwork

* favourite subject(s)

* experience

* thanking

Hướng dẫn giải:

A: Viet, bởi you know a young or teenage genius our history?

Viet: Oh, yes. I know the one very well. That"s Le Quy Don.

A: When & where was he born?

Viet: He was born in Phu Hieu village, Hung Ha district, bầu Binh province in 1726.

A: Was he very intelligent when he was still a little boy?

Viet: Yes. When he was 5, he could write poems and essays, và read the "Kinh Thi”.

A: Did he get any degrees ?

Viet: Oh, he was very brilliant. At the age of 18, he came đứng đầu in the “Huong” exam. In 1752, he went on to lớn come đứng đầu in the “Hoi" exam (dociorate degree). & he went to đài loan trung quốc as an embassador in 1760.

A: Did he write any books?

Viet: Yes. He wrote a lot of books, such as "Thanh mô hien pham", "Quan thu khao bien”, và specially two books “Van dẻo loai ngu" and "Kien van tieu luc”, which are still very famous nowadays.

A: What vày these two books tell about?

Viet: They tell about philosophy, geography, astronomy, history, agriculture, literature, law, ways & customs, peoples & religions, etc.

Xem thêm: Chữ Viết Tắt Bc Là Viết Tắt Của Từ Gì ? « Bạn Có Biết? Chữ Viết Tắt Bc Là Gì

A: At his days, he could write about these topics. Indeed Le Quy Don is a real genius of our nation. When did he die?

Viet: He died in 1784.

Tạm dịch:

A: Việt, các bạn có biết một chức năng trẻ tuổi giỏi thiếu niên trong lịch sử dân tộc của bọn họ không?

Việt: Ồ, có. Tôi biết siêu rõ. Đó là Lê Quý Đôn.

A: Ông sinh ra lúc nào và nghỉ ngơi đâu?

Việt: Ông ra đời tại thôn Phú Hiếu, huyện Hưng Hà, tỉnh thái bình năm 1726.

A: Ông siêu thông minh lúc còn là 1 cậu bé?

Việt: Đúng. Khi lên 5, ông có thể viết thơ và tiểu luận với đọc "Kinh Thi".

A: Ông đạt được bằng cấp nào không?

Việt: Ồ, ông khôn xiết thông minh. Ở tuổi 18, ông đi đầu trong kỳ thi “Hương”. Năm 1752, ông tiếp tục đứng đầu vào kỳ thi "Hội" (bằng cung cấp độ) với ông đến trung hoa làm đại sứ năm 1760.

A: Ông có viết bất kỳ cuốn sách như thế nào không?

Việt: Có. Ông đang viết tương đối nhiều sách, ví dụ như "Thanh mô hien pham", "Quan thu khao bien", và quan trọng hai cuốn sách "Văn dẻo lo ngây ngô ngu" với "Kien van tieu luc", nay vẫn tồn tại rất nổi tiếng.

A: nhị cuốn sách này nói tới cái gì?

Việt: Chúng nói về triết học, địa lý, thiên văn học, kế hoạch sử, nông nghiệp, văn học, pháp luật, cách thức và phong tục, dân tộc bản địa và tôn giáo,v.v

A: Vào đa số ngày đó, ông có thể viết về hồ hết chủ đề này. Thiệt vậy, Lê Quý Đôn là một thiên tài thực sự của non sông chúng ta. Ông ấy đã mất khi nào?

Việt: Ông mất năm 1784.

Xem thêm: Giải Bài Kể Chuyện: Lời Ước Dưới Trăng Lớp 4 Trang 69, Kể Chuyện Lớp 4: Lời Ước Dưới Trăng

Task 3: Work in groups. Talk about the person you have known through the interview.

(Làm việc theo nhóm. Nói tới nguời em biết qua cuộc phỏng vấn.)

Hướng dẫn giải:

Le Quy Don is a Vietnamese genius. He was born in Phu Hieu village, Hung Ha district, thai Binh province. He was very brilliant. When he was a little boy, he could write poems, essays và read the “Kinh Thi”. And when he was 18, he came đứng top in the “Huong” exam. & he went on to lớn come vị trí cao nhất in the “Hoi” exam in 1752. He went to china as an embassador. He wrote many books about various subjects, such as astronomy, history, geography, law, philosophy, etc. Le Quy Don is really a genius in the Vietnamese scholarship.

Tạm dịch:

Lê Quý Đôn là 1 trong những thiên tài Việt Nam. Ông ra đời ở ở làng Phú Hiếu, huyện Hưng Hà, tỉnh giấc Thái Bình. Ông khôn xiết thông minh. Lúc còn là 1 cậu bé, ông có thể viết những bài bác thơ, tè luận và đọc “Kinh Thi”. Cùng khi ông 18 tuổi, ông đi đầu trong kỳ thi “Hương”. Với ông thường xuyên đứng đầu vào kỳ thi “Hội” vào thời điểm năm 1752. Ông đến china làm đại sứ. Ông đã viết nhiều cuốn sách về các chủ đề khác nhau, như thiên văn học, định kỳ sử, địa lý, luật, triết học, vv Lê Quý Đôn thực sự là một trong thiên tài của Việt Nam.