Unit 4 Lớp 11: Reading

     

Bài viết phía dẫn giải pháp học và bí quyết giải bài bác tập của phần reading về nhà đề quá trình tình nguyện, một chủ điểm rất đáng để quan trọng tâm trong công tác tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, kết cấu cần nhớ với tham khảo gợi nhắc giải bài tập bên dưới đây.


*

I. Từ bỏ vựng

(the) aged (n)<"eidʒd>: fan giàassistance (n)<ə"sistəns>: sựgiúp đỡsuffer (v)<"sʌfə>: chịuđựng, nhức khổsupport (v): củng hộ, hỗtrợ

II. Cấu trúc cần giữ ý

take part in (v) tham gia

III. Khuyên bảo giải bài bác tập:

1. Before you read

Read following saving & explain what it means. (Đọc lời nói sau cùng giải thích chân thành và ý nghĩa của nó.)

“If you give me a fish.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 11: reading

I will eat today.

If you teach me lớn fish,

I will eat my whole life long.”

"Nếu các bạn cho tôi một nhỏ cá Tôi sẽ nạp năng lượng nó trong hôm nay Nếu bạn dạy tôi phương pháp câu cá Tôi sẽ nạp năng lượng cá suốt đời.”

This saying means that we should teach a person how lớn earn money or produce food rather than give them money or food in other word, we had better teach them a job than give them money. (câu nói này có chân thành và ý nghĩa là họ nên dạy một bạn cách kiếm tiền thay do trực tiếp gửi họ tiền hay đồ vật ăn. Nói cách khác thì truyền đến họ mọt dòng nghề sẽ tốt hơn mang đến họ tiền).

2. While you read

Read the passage & the vị the tasks the follow. (Đọc kĩ đoạn văn cùng làm bài bác tập sau đó.)

Dưới đấy là nội dung bài bác đọc:

Each nation has many people who voluntarily take care of others. For example, many high school and college students in the United States often spend many hours as volunteers in hospitals, orphanages or homes for the aged. They read books lớn the people in these places. Sometimes the students just viset them, play games with them or listen to lớn thei problems.

Other young volunteers work in the homes of sick or old people. They clean up their houses, bởi thei shopping or mow their lawns. For boys who no longer have fathers, there is a voluntary organization called Big Brothers. College students take these boys khổng lồ baseball games và help them to get lớn know things that boys usually learn from their father.

Some high school students take part in helping disadvantaged or handicapped children. They give care & comfort khổng lồ them & help them khổng lồ overcome their difficulties. Young college and university students participate in helping the people who have sufferred badly in war or natural disasters. During summer vacations, they volunteer lớn work in remote or mountainous areas lớn provide education for children.

Each thành phố has a number of clubs where boys & girls can go lớn play games. Some of these clubs where boys and girls can go lớn play games. Some of these club organise short trips to lớn the mountains, beaches or other places of interest. Most of these clubs use a lot og high school and college students as volunteers because they are young enough to lớn understand the problems of younger boys & girls.

Volunteers believe that some of the happiest people in the world are those who help lớn bring happiness to lớn others.

Task 1.The word "volunteer" appears in the passage in different parts of speech. Use an appropriate form of the word volunteer to lớn complete each of the following sentences.

(Từ "volunteer" xuất hiện trong một đoạn trong số phần khác biệt của bài xích phát biểu. áp dụng một bề ngoài thích hợp của từ bỏ "volunteer" để chấm dứt mỗi câu sau.)

1. When she retired, she did a lot of…voluntary……service for the Red Cross.2. She was not fired. She left the company……voluntarily………3. She needs some………volunteers……to clean up the kitchen.4. Last month the company……volunteered……..to donate fifty trucks to help the flooded areas.

Xem thêm: Hóa Học Hóa Học Lớp 8 : Lý Thuyết & Bài Soạn, Giải Bài Tập Sgk Hóa 8

Task 2.Choose the best answer from A, B, C or D for each of the following sentences. (Chọn câu trả lời tốt nhất từ A, B, C hoặc D cho từng câu sau.)

1. Volunteers usually help those who are sick or old in their homes by…………….

A. Mowing the lawns, doing shopping & cleaning up their houses (Cắt cỏ, đi chợ và dọn dẹp vệ sinh nhà của họ)

B. Cooking, sewing or washing their clothes

C. Telling them stories, and singing và dancing for them

D. Taking them khổng lồ baseball games

-> Chọn giải đáp A

2. Big Brothers is …………

A. The name of a club

B. A trang chủ for children

C. The name of a film

D. An organization for boys who no longer haver fathers (Một tổ chức cho những cậu bé nhỏ không còn bố)

-> Chọn lời giải D

3. Most of the boys’ and girls’ club use many high school & college students as volunteers because they…………..

A. Have a lot of không tính tiền time

B. Can understand the problems of younger boys anh girls (Có thể hiểu đông đảo vấn đề của những cô nhỏ nhắn và cậu bé)

C. Know how to bởi vì the work

D. Are good at playing game

-> Chọn lời giải B

4. Volunteers believe that…………….

A. In order khổng lồ make others happy, they have khổng lồ be unhappy

B. The happiest people are those who make themselves happy

C. The happiest people are those who are young and healthy

D. Bringing happiness khổng lồ others makes them the happiest people (mang niềm hạnh phúc cho những người khác sẽ khiến cho họ vươn lên là con fan hạnh phúc)

-> Chọn lời giải D

5. The best title fof the passage is……………..

A. Taking Care of Others

B. Voluntary Work in the United States (Công việc tình nguyện ở Mỹ)

C. Volunteers: The Happiest People in the World

D. Helping Old and Sick People in the United States

-> Chọn câu trả lời B

Task 3.Ask & answer the questions. (Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. What vày high school và college students usually vì as volunteers in hospitals, orphanages or homes for the aged?

-> They usually visit these places. They read books lớn the people there, play games with them or listen to their problems.

2. How vì chưng volunteers help disadvantaged & handicapped children khổng lồ overcome their difficulties?

->They give care và comfort to them & help them khổng lồ overcome their difficulties.

3. Where vày students volunteer to lớn work during summer vacations?

-> During summer vacations, they volunteer khổng lồ work in remote or mountainous areas to provide education for children.

3. After you read

Work in groups. Discuss the question: Why vì people vày volunteer work? (Làm vấn đề theo nhóm. Luận bàn câu hỏi: lý do người ta làm quá trình tình nguyện?)

Why vị people vì chưng volunteer work?

Volunteer work is a very meaningful activity not only for ourselves but also for other people. We can help many people and bring ourselves happiness.

Have you done a volunteer work? What was it?

My volunteer work that I have done is help the disability.

Xem thêm: My Son Says His New English Teacher Is Modest, How To Decode What Teachers Say About Your Child

Are you going to do volunteer work when you are students in colleges? Why? Or why not?

Yes, because it will have me to have different and meaningful experiences about life. In addition, it also bring me happiness and lessons.